Magyar-angol szótár Angol-magyar szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Olasz szótár

Latin szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magyar szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Per latinul:

Kiejtés actio

Kiejtés controversia

Kiejtés lis

Kiejtés litigatus

Kiejtés negotium

Kiejtés periculum

Kiejtés res

Kiejtés subsellium

Per más idegen nyelveken:

Magyar-angol szótár: per angolul >>>
Magyar-német szótár: per németül >>>
Olasz szótár: per olaszul >>>

Keresési javaslatok (hasonló kifejezések) - per:

per alatt levő

per tárgya

per tárgyává lenni

per tárgyává tenni

per v. vita kiegyenlítése

per.

per:

perbe fog

perbe idézés

perbe kever

perben mint ügyvéd menteget

perc

percenet

peregteti

perel

perelés vagy tudományos vita

perelő

perengedély

peres

peres dolog

peres dologban

peres dologról alkudozik

peres eljárásban: beperel

peres eljárásra vonatkozó útmutatásban megszabott formaság

peres ember

peres eset.

peres felek

peres felek.

peres félről, ügyet tárgyal, megvitat

peres tárgy

peres ügy

peresfélről, kinek dolga a törvényszék előtt áll,

pereszlen

pereszlen az orsón

perfolytatás.

pergamen.

Pergamus

perget

pergettyü

perje

perkezdés

perközbeli döntvény

perközbeli határozatot hoz

perközben itéletet mond.

perlekedés

perlekedés.

perlekedik

perlekedő

perlekedő (nő).

perlekedő kinek törvény előtt áll ügye

permetélő idő

perpatvar nélkül.

perpatvar.

perpatvaros

perrel járó,

perrel megismerkedik (ügyvédről)

perrel teli

perrendtartás.

perről

perről: elvész.

persely

Perseus macedoni király vezére.

Persiusnak tudós barátja.

pert akaszt a nyakába

pert és kockázatát átvállaló

pert megnyer

pert, perkérdést megvizsgál, megismerkedik vele

perzsa herélt neve.

perzsa istenség, a nap, vagy tán inkább a világosságot terjesztő aether.

perzsa király, III. Artaxerxes mellékneve;

perzsa néptörzs.

perzsa satrapa Darius Nothus és Artaxerxes alatt.

perzsa satrapa és vezér.

perzsa satrapa.

perzsa.

perzsel

(a pert elveszteni)

(a pert megnyerni), a vesztesről

(hihetőleg az ókorban az arbiter-t mindig a peres felek választották, azután a proetor) későbben a közbeszédben nem különböztették meg oly szorosan az arbiter és judex szókat

(perköltség által)

(seprő vagy seprü, a mivel sepernek)

(szabad levén az alperesnek a felajánlottakból egyet visszavetni)

-a a Mithridates elleni háboruban a sereg egy részét ellene fellázította s őt meg is ölte. Ezután Sulla Pergamumba bezárta, hol magát kivégezte.

-piperérett

63-ban Kr. e. mint kijelölt consult ambitus-sal vádolták, a mely perében Ciceró (és Hortensius) védelmezvén őt, a törvényszék felmentette. Ezeken kívül még említendők: Lic. Proculus, a költő, és a római császár: Licinius.

a birói itéletet valamely perben a következő harmadnapig elhalasztja, miért is a feleket e napra megidézi

a császárkorban egy méltóság, a mellyel a «perfectissimus» cím járt.

a felperes

a felperes részéről való felajánlása azon tribus-oknak, melyekből a birákat kellett választani,

a felperestől, a tőle felajánlott négy tribus hármából

a fennebbi leirás részszerint inkább csak erre illik. A Medusa nézésére mindenki kővé változott: Perseus levágta a fejét és Minerva azt azután paizsára tette.

a földet, mely felett perlekedtek, mint biró magának megtartani, elfoglalni.

a gyertya perceg.

a Hesperidák egyike.

a hol Nipperdey:

a jelen percre.

a legközelebbi harmadnap mint törvényes határidő már elővett vagy tárgyalás alatt levő és tiszta perben.

a lupercusoknak a nők termékenységét elősegítő szíjjcsapásai.

a mathematicusoknál, a kik a hatos számot tekintették numerus perfectus-nak

a mely ó a vipera marásától.

a mely szerint oly uzsorás, a ki ifju embereknek pénzt adott kölcsön, apáik halála után nem perelhette őket.

a mi felett sokat perlekednek

a miért mások folytatnak pert

a mikor csepereg az eső.

a per alatti tárgyat (v. az okozott kárt) a perköltséggel együtt megbecsülvén, meghatározza az összeget, melyet a vesztes félnek részint kárpótlásul, részint bírságul kell fizetnie

a per tárgya

a per tárgya és a perlés szándékolt módja bejelentése a birónál.

a per tárgyának megállapítása

a peregrinus állása és helyzete a római államban

a perelt tárgynak vagy az azért folytatott keresetnek jelölésére

a peres dolgok lényegében és belsejében;

a peres eljárásokban jártas

a peres felek egyikének ügyét támogatta: gyakran

a peres felek megegyezése az iránt, hogy a tárgyalásra megjelennek

a peres felek meghallgatása vagy vizsgáló kihallgatás

a peres tárgy értékét meghatározni, s ez által egyszersmind azon pénzösszeget is megállitani, melyet a vesztőfélnek büntetésül fizetnie kell, tehát a birságot meghatározni.

a peres tárgy tényleges birtokosa

a perfolytatástól elvonta magát.

a pert

a pert elkezdeni

a pert elveszti.

a pert indokoló

a pert megnyerni

a pert megnyerni.

a pertárgyalás idejét valakinek előnyére intézi.

a perzsa birodalom keleti tartományainak gyűneve, mintegy a mai Iran, nem Aria

a perzsa katonaság egy állandó gyalogosztálya.

a perzsa király kincse.

a perzsa királyok téli lakhelye.

a perzsa öböl és indiai tenger partvidéke egészen Gedrosiá-ig, ma Kerman és Laristan.

a perzsa Oxyartes leánya

a perzsák scytha neve.

a recuperator-ok intézménye.

a recuperator-okhoz tartozó

a római polgárok és idegenek közt előforduló pereket tárgyalta és döntötte, még későbben lassanként 18-ra szaporodott a praetorok száma, kik az állandó törvényszékek

a római polgárok közt előforduló pereket,

a «hosszukezü», I. Artaxerxes persa király mellékneve.

abban a percben midőn

abből a pertárgyalásból következik, hogy P. vád alá esik.

aeliusi, nevezetesen: jus Ael. egy, a híres jogtudós S. Aelius Poetus után elnevezett gyüjteménye a peres eljárás szabályainak és formaságainak (legis actiones); ugyanez Aeliusra (ki 198-ban Consul volt) vonatkoznak a «studia Aeliana»

akár mint tanu, akár mint peres fél, rendesen mint felperes

alperes

általános perkérdés.

átalán valamit a törvényszék előtt perrel keresni

az a hely, hol a törvénykezések, perek folytak

az alperes.

az argosi király, Acrisius atyja, Perseus nagyatyja.

az egész államot illető (nevezetes bűnvádi per),

Az egésznek valóságos fogadás formája volt, a mennyiben mindkét fél kötelezte magát, hogy ha a perkérdést illető állítása nem: mutatkoznék igaznak, a másik félnek egy bizonyos pénzösszeget kifizet (melyet előlegesen kezesség mellett a törvényszéknél le is

az eper füve

az ügyvédnek nyert per után járó jutalma

az ügyvédnek vagy a biráknak a per állását, mivoltát megmagyarázza, megmutatja

azaz, igéred-e (hogy ezt az összeget megfizeted) ha v. ha nem (úgy van a dolog a melyet te tagadsz v. állítasz)? a mire az alperes ezt felelte

azon levelek (irások) szerint itélni el e pert,

azon napért

azon percben

beperlés

bocsáss meg neki a népért, a nép kedvéért

bőrből, hártyából v. pergamenből való;

Britanniának leginkább délkeletre fekvő vidéke, ma Kent, egy hasonnevű hegyfokkal, a mely ma Cap Paperness.

C. férfi ivadéka, azaz Periander.

C. Fund. Cicero barátja, a kit egy perében védelmezett.

Caja Afrania, Licinius Buteo római Senator neje, nagyon perlekedő asszony, a ki nem átallotta személyesen folytatni pereit a proetor előtt, a miért neve egy perlekedő és vakmerő asszony jelölésére közmondásossa vált

Cajus R., lovag, kit de perduellione kereset alá esvén ugyan csak Cicero védelmezett egy szintén ma is meglevő beszéddel.

Carmania lakói, eredetökre nézve perzsák és médusok

Censorius melléknévvel, kit major-nak és superior-nak is neveztek, született 334-ben Kr. e., szigoru, néha zord jellemü férfi, ki az ősi szokást és római eredetiséget minden ujításokkal, jelesen a görög miveltséggel szembe, melynek nagy ellensége volt, ke

Cicero consulsága alatt proetor, majd zsarolásaiért per alá került, de Cicero védette.

csak a jelen percre gondolni

csavart nyakperec

Cynthia (Propertius kedvese) rabszolgája.

Dareus Codomannus utolsó perzsa király testvére.

Darius Hystaspis veje, perzsa vezér, a kit Plataeánál Pausanias legyőzött.

Darius perzsa király apja

Datames apja, perzsa Szatrapa.

e helyet különbözőleg magyarázzák, legvalóbbszinünek látszik azonban Wagner magyarázatja, «a halál percében már-már bezárkózó szemeket újra életre nyitja».

e percben

e percig

egy e végre rendelt kerületi fővárosba, («tartományi gyülés») a tartomány lakosainak törvényszolgáltatás végetti egybegyülése, inkább télben, mikor t. i. a helytartó körutat tett, és meghatározott napokon ily városban megjelent, hogy azon perekben, melyek

egy előkelő perzsa, parancsnok Sardes-ben.

egy előleges itélet, a mely nem dönti el a pert, hanem az eldöntést egy előleges kerdés eldölésétől teszi függővé.

egy kis per

egy költő, Propertius kortársa.

egy nevezetes per Augustus korában.

egy per és a vele járó kockázat átvállalása egy bizonyos pénzösszegért

egy per megvásárlása.

egy peripateticus bölcselő.

egy perrendtartásra vonatkozó törvény 1. A.-ról nevezve

egy perzsa satrapa.

egy perzsa.

egy Petiliustól állítólag a Scipiók elleni perben tett indítvány;

egy római család mellékneve a Junia nemzetségben, ― mely onnan kapta e nevet, mivel ősatyja Lucius J. B., hogy Tarquinius Superbus kegyetlenségét kikerülje, ostobának tettette magát; későbben éppen ez buktatta meg Rómában a királyságot.

egy vidék Perzsiában.

egyike Persia keleti tartományainak, ma Afghanistan északnyugoti része (Ghorat)

előre leseper,

elperzsel

elperzselt

elseper

elveszti perét;

ennek superus.

eper

éretlen és még ki nem fejlett fái eper.

erődített hely Perzsia határszélén.

erre azt felelte az alperes

és a 7. szám alatti (Publius C. Sc. Africanus major) nagyobbik fiának fogadott fia. Már 17 éves korában harcolt a pydnai csatában, hol apja Perseust a macedoniai királyt meggyőzte és annakutána halhatatlan dicsőséget szerzett magának Carthago és Numantia

és jelenti azt a nemét az előadásnak vagy beszédnek, mely a perekben, tanácsban v. népgyülésben s több effélében volt otthonos, tehát

esküvel erősítni, megesküdni, hogy a vád, beperlés nem történik ármánykodó zaklatás céljából.

Ezután az alperes a maga részéről visszakérdezett

fél v. kicsiny túrós perec

feleselgetés tudományos kérdés felett vagy törvényszék előtt peres ügyben

feljebb viszi perét

felperes lép fel

felperes vagy vádló keresete törvényszék előtt

felperes.

félperzsa

felperzsel

felpiperéz

felpiperézett

felpiperézve

felső karon viselt karperec.

felszólítlak a perelésre

ferdítéssel, jogfacsarással, hamis vádaskodással, a jog formák szigorát álnokul félremagyarázó és hamislelküen alkalmazó ármánykodással járó zaklatás, fondorkodó perlekedés, ráfogott váddal üldözés, ármányos per

férfi karperec

főesperes.

főesperesség.

földi eper

fölperes

fölperes bűnkeresetben

fölperzsel

folyamisten Troasban, Oenone és Hesperie apja

folyó Persisben.

folyó Perzsiában, ma Polvár.

folyó Perzsiában.

formahiba miatt pert veszteni.

forrázással vagy perzselve

Gorgót vivő, Perseus.

gyakorlatul felvett pernek megvizsgálása.

ha a panasz stb. tárgya csalás volt, és a felperes azt állította volt, hogy Cajus nem becsületes ember; akkor így kérdezett a felperes

ha t. i. a szent tyúkok oly mohón ettek, hogy az ételt csőréjökből a földre ejtették, úgy, hogy hallatszott a pergése.

hamis vádaskodásért, fondorkodó zaklatásért való per, perbefogás, elitélés

harcias nép belső Ázsiában (északi Persiában)

határfolyó Persis és Susiana közt ma Tab.

határozó perc

hazájabeli biróságra hivatkozás, hazájából távollevő embernek abbeli joga, hogy ellene indított per elintézésének hazájabeli biróságra ruházását követelheti.

hegység Persisben.

hires nyelvész a pergamusi udvarnál, Aristarchus kortársa.

hogy pere eldöntését

hol sok per van

hol sokat perlekednek

hoszmérték a görögöknél, perzsáknál és egyiptomiaknál

Hyperion

Idézték ezeket ugy, hogy éjjel három férfi megkerülte a házat, aztán az egyik bárddal belevágott a küszöbbe, a második mozsárütővel rá ütött, a harmadik leseperte. Ezt ugy tekintették, mint a művelődés csiráinak jelképét, a bárdot, a melylyel a háznak val

igazságszolgáltatás a polgári perekben

igen peres

igen piperés

igényperbeli felperes (nő).

III. Artaxerxes Ochus fia, perzsa király.

incolumis pervenit

iróhártya- v. pergamenkészítő.

ismét széllyel seper

jelentékeny város Moesia Superiorban ma Kosztolác

jelesen perben

karperec

karperec.

karpereces.

kártételért emelt panasz v. vád (per).

kerek perec

kerekalakú perecek, a melyeket Summanusnak áldoztak.

két városi község Italia negyedik regiójában, u. m. C. supernates, a mai Carentino mellett és C. infernates, a mai Carentia mellett.

ki ebéd után a hulladékokat összeseperte

ki Hispaniában hosszasan harcolt Sulla hatalma ellen, mig végre Perperna orozva megölte

ki mint macedoniai quaestor Cicerónak számkivetésében jó szolgálatot tett, s ezért ez őt később, midőn de sodaliciis perelték, védette is.

ki- v. megseper

kis perec

kiseper

kiseper,

köröskörül megsepert.

körülsepert

lakosztály a római házban az atrium és peristylium közt, némelyek szerint azért kapta e nevet, mivel itt állott a családi levéltár, mások szerint azért, mivel az atrium és peristylium felé mozgó táblákkal volt elzárható.

lepereg

lisztből, túróból és vizből készített perecek.

Lupercalia.

Lupercus istenhez tartozó,

Lupercus istenségnek szentelt barlang, a Palatinus hegyen.

Lupercus papjai,

Lupercus tiszteletére szentelt ünnep.

M. ellen való per

M. Tucc. 51-ben Kr. e. perbe fogta C. Sempronius Rufust.

ma Lago di Perugia.

ma Perigueux;

magistratus és imperia kapcsolatban fordulván elő, az első a Rómában való hivatalos állást az utóbbi a provinciákban való főnöki hatalmat, katonai és polgári hivatalos állást jelöli:

más neve a különben perdicium név alatt ismert fűnek.

Media fővárosa, a perzsa és később a parthus királyok lakhelye, ma Hamadan.

meg nem perzselt.

megbizás nem teljesítéseért való beperlés;

meghatalmazott valami perben

megnyeri ügyét v. perét.

megperkel.

megperzsel

megperzsel.

megújítja a pert

méltatlanságos per

melyet birtok feletti perekben a peres felek mindegyike biztosítékul letenni köteles volt, s melyet a vesztes fél perével együtt elvesztett, minthogy az álladalmi közpénztárba folyt, birság, kezességpénz (úgy nevezték vagy azért mivel rendesen vallásos cé

melyet Tarquinius Superbus foglalt volt el kemény csata után, nem messze a mai Lago di Castiglione-tól.

mint felperes lép fel

minthogy a felperes vállalta magára annak bebizonyítását, hogy valami úgy van v. nincs úgy

mire a felperes ismét azt felelte

miután a macedoniai Perseus elleni hadat vezette.

Nagy Sándortól legyőzött Darius perzsa király mellékneve.

napernyő.

napokat a legis actiones-sel (a perfolytatás módjával) együtt kiadta.

nedvéből készült, és a perzsa v. szyriai, a mely a

néha Róma és más idegen állam közt fenforgó perben is

nemzetségnév, Abas fia v. utóda, főként Acrisiusról és Perseusról.

nép Persiában.

néptörzs a perzsa birodalomban.

néptribunus 204. Kr. e. a «lex Cincia» szerzője, mely szerint ügyvédnek nem volt szabad perfolytatásért ajándékot elfogadni.

női pipere

női pipere.

női piperét áruló.

nyakpereces

nyelves péra

nyilvános perben komoly szónoki harcba ereszkedni

orsópergettyű.

orsót perget

össreseper

összesepert hulladék

összesepert szemét

összeteperedett

óvás, melyet az alperes a felperes vádja v. követelése ellen tesz

P. Helvius Pertinax, szül. 126-ban Kr. u., római csaszár 192-ben Kr. u

Pan v. Lupercus mellékneve.

pénz feletti per;

Phineus egy társa, akit Perseus megölt.

pipere

pipere házi butorzatban

piperés

piperés.

pipereszerek

piperétlenség

piperétlenül

piperéz

piperézi

piperkőc

polgári per útján;

polgári törvényhatóság, mely a mennyiben tudatik a szabadsági és polgársági perekben itélt

Propertius kedvese.

provinciából visszatérő v. oda menni akaró imperatorról, kinek, mig (triumphust nyerendő) imperiumát le nem tette, nem volt szabad a városba bémenni, hanem legalább egy mértföldnyi távolságra meg kellet állapodnia

quod v. quantum pertinet ad

rendesen a fölperes részéről

s melynek lakói peregrinus-okból socius-okká lettek, azaz polgárjogot nyertek (eleintén többnyire suffragium nélkül, későbben ezzel is).

sárgás erős szagú virág, alkalmasint a kerti peremér

sark az ajtón v. hasonló tárgyon. A régiek ajtósarka egy csap volt, a mely a küszöbnek egy megfelelő mélyedésében forgott, tehát egy csapból és egy perselyből állott.

seperve takarít

spondesne si vir bonus sum? Ezután megindult a per s mindegyik fél előadta dolgát és védokait

szelidebb és nemesebb mint vitupero

sziget a persa öbölben, ma Charedzs.

sziget a persa öbölben.

sziget a perzsa öböl Arabia felőli részében.

sziget a perzsa öbölben.

sziget Persis partjainál.

sziget Persissel átellenben.

sziget Perzsia mellett.

szoros Media és Persia közt.

szóval v. a törvényszék előtt veszekedik, perel, perlekedik

szövetséges város Etruriában, ma Perugia.

tanuk meghivásával a pert megindítja

Tarquinius Collatinus neje, kit Sextus Tarquinius, Tarquinius Superbus utolsó római király fia, megszeplősítvén, az ezért magát megölte, s ez volt azután a főrugo, a miért Brutus a királyságot megbuktatta.

Tarquinius Superbus ifjabb fia.

tartomány Persis, Susiana és Media között.

Tehát a felperesről mondták

Thrasea-val együtt perbe fogták, és önkivégzésre kényszerítették

Tiberius alatt egy Persicus nevü consultól eszközölt határozat, a házassági törvényre vonatkozólag.

Ticida költő kedvese, a kit Perilla név alatt megénekelt.

törvénybe idézve, beperelve zaklat,

törvényes perlekedés

törvényesen megperelni

törvényszék előtt perel

törvényszék előtt valaki ellen eljáró, beperlő, perrel megtámadó.

törvényszék előtti, perbeli követelés

túlon túl csinos, piperőc, uracs, mint ha katulyából vették volna.

udvaronc Cambyses perzsa király udvarában.

ügyvivőről v. ügyvédről, (rendesen a vádlóról, de védőről is), ki csak szinből támadja meg az ellenfelet, de igazában, mivel tőle meg van vesztegetve vagy különben segítni akar neki, a tárgyalás v. perfolyam alatt alattomban neki kedvez és azon van, hogy

ünnepélyes kölcsönös kötelezés törvényszek előtt peres dologban

valaki ellen pert indítani,

valaki perét átveszi,

valakinek kedvezőleg itél a perben

valakinek megengedni, hogy felelhessen (perben).

valakit a pertől «megkimél»

valakit perbe fogni

valakit perbe keverni s így megrontani akarni.

valakivel perel

valakivel perlekedni kezd, kikezd.

valamely követelés v. igény iránt pert indít

valamely perbe bocsátkozik.

valami felett perel

valami karperec-féle.

vállperec

Van ezen kívül hasonnevü város Persisben és Syriában is.

város a perzsa öböl partján a Tigris torkolatánál.

város Latiumban, ma Piperno. Innen

város Moesia Superior-ban a Szávának a Dunába szakadásánál, ma Nándorfejérvár v. Belgrád

város Mysiában, a pergamusi királyság fővárosa.

város Perzsiában

város Perzsiában, ma Muryhab.

város Umbriában Propertius költő szülővárosa, ma Assisi

város Umbriában, nem messze Perusiától, ma Civitella d’Arno

vén piperkőc

Verestenger az arab és perzsa öböllel együtt

vidék délkeleti Perzsiában, az indiai tenger hosszában, a mai Beludsisztan nagyobb része

világos percei.

vipera

vipera-

viperafű.

viperát illető

viperina

vitatkozásról (perben) szóvita.

«gyertyavivő», egy szülést védő istenség, a gyermek világosságra jövetelének jelképére gyujtott gyertyaról nevezve.

«nem vagyok tisztában v. nem értem eléggé a dolgot v. per

Legutóbbi keresések

a mennyiben P. illeti az A. birtokába jő valamit szájába vesz elmellőzött lélekzel, él. esés által valahová jut lúd a tenger istene béka. csalás fül-orr.gégészet Laesio LCA gen.l.d.susp. tu.colontos természet Cn. Pompejus neje, Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. törpe. szamok 1-1000 Íme ott látom atyám, látom anyám, nővéreim és fivéreim. Magam előtt látom minden ősöm az idők kezdetétől. Mind hívnak engem, hogy bátran kövessem én is őket a nagy Valhallába, hol a hősök örökké élnek. : elvesztette eszméletét jogász nemzet tiszteletre aláhullott valóban szivesen v. örömest jót tev��, jótékony. illatoz önbálványozás finom felháborodott

Előzmények

per