Magyar-angol szótár Angol-magyar szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Olasz szótár

Latin szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magyar szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neve latinul:

Nincs találat.

Keresés a latin-magyar szótárban: neve magyarul >>>

Neve más idegen nyelveken:

Magyar-angol szótár: neve angolul >>>
Magyar-német szótár: neve németül >>>
Olasz szótár: neve olaszul >>>

Keresési javaslatok (hasonló kifejezések) - neve:

neve egy férfinak, ki ― a hitrege szerint ― Deucalion idejében történt vizözönkor rovarrá változott; mely valószinüleg a görög

neve egy german népegyletnek, mely a Duna, felső Rajna és Majna folyamok közt lakott

neve egy híres gladiatornak.

neve egy nem igen ismeretes római nemzetségnek. Egy

neve egy poedagogusnak, a ki kapzsiságból nem akar senkivel osztozkodni, a „nem-osztozkodó“; úgy látszik a név tréfásan van alkotva.

neve egy régi és híres római nemzetségnek. Legismeretesbek:

neve egy római nemzetségnek

neve egy római nemzetségnek.

neve egy római nemzetségnek. Legismeretesb Cajus T.

neve egy római nemzetségnek. Legismeretesb Cajus T. Testa

neve egy római nenzzetségnek.

neve egy tolvajkodni szerető rabszolgálónak egy színműben.

neve Horatius egyik barátjának.

neve Ilia is

neve több férfinak, kik közül nevezetesebbek:

nevébe beléegyez

nevekedes

nevekedés.

nevekedik

nevekedik:

neveket egy névjegyzékről

nevel

nevelés

nevelés bére

nevelés,

nevelési költség

nevelést illető,

neveletlen

neveletlen «paraszt»;

neveletlenül

neveletlenül.

neveli,

neve

nevelő (nő).

nevelő (paedagogus

nevelő, elébb az apáról v. gyámról, majd a poedagogusról v. római értelemben vett nevelőről is.

nevelő.

nevelő. Még mint tiszteletcim

nevelt.

neven nevezés;

néven volt ismeretes

nevének megfelelni;

nevet

nevét a monda szerint Coeles (Caeles) Vibenna (Vivenna) tuszk vezértől vette, a ki övéivel együtt oda telepedett és a gens Coelia ősapjává lett.

nevet ad

nevet adni,

nevet kapott.

nevet megcserél

nevét, vagyonát v. értékét, keresetét, üzletét stb. hivatalosan feladja, bevallja, bejelenti:

nevetés

nevetés tárgya volt.

nevetésre, könyekre birja,

nevetést okozni

nevetni méltólag.

nevetni tudó.

nevetni való

neve

nevetség tárgyának lenni.

nevetséges

nevetséges csekélységek.

nevetséges.

nevetségesen

nevetségesnek

nevetségesnek lenni

nevetségessé tenni magát

nevettető

nevettetően.

nevetve beszélés.

nevetve.

nevez

nevez,

nevez.

nevezés

nevezéshez való, tartozó

nevezet

nevezetben, egy római tribus neve.

nevezetes

nevezetes a két D. (P. D. Mus, apa és fiu), kik mint consulok (az első a latinus háboruban 340 Kr. e., a másik a samniumiban 293 Kr. e.) feláldozták magokat a hazáért

nevezetes a még ma is colophonium-nak nevezett gyantáról.

nevezetes a mellette elterülő

nevezetes dolgok

nevezetes foglyokat is hordoztak

nevezetes mint rhetor és ügyvéd

nevezetes Sertorius ostromáról és az ifj. Cn. Pompejus ott történt meggyilkolásáról.

nevezetes.

nevezetesebb

Nevezetesebbek: C. P., néptribunus 65. Kr. e., a lex Papia (de civitate Romana) szerzője; és M. P. Mutilus, ki Poppaeus consultársával együtt Augustus alatt egy a házasságra vonatkozó törvényt (lex Papia Poppaea) hozott.

nevezetesen

nevezget

nevezi

nevezi magát

nevezik

neve

nevező eset

nevező, megnevező.

nevezték a rómaiaknál a meghódított népekből való olyan embereket (küln. provincia lakosait), kik minden római polgárjog nélkül a római államhoz tartozva mint alattvalók abban éltek.

neveztek Gorgo-nak)

nevezték Róma városának egy részét, a mai S. Pietro in vinculo táján.

nevezték.

nevezz csak egyet, ki előtted azt tette volna, mit most te

(571 u. c.) hozott törvény, a mely a hagyományok mekkoraságát korlátolta, ugy elnevezve indítványozója, egy közelebbről meg nem határozható

(a titok, főleg Róma megnevezhetetlen rejtélyes nemtője titkának őrzője, a miért szobrának a Volupia temploma oltárán be volt kötve és lepecsételve a szája), a kinek tiszteletére ülték az

(ezért «cimex» a mellékneve).

(maga) saját nevében

(megnevelt) bujtóág.

(mely Gallia azon részének Narbonensis nevet adott), mint római telep N. Martius, ma Narbonne.

(mivel annak, kit igy meg akartak rontani viaszképét vagy viaszba irott nevet tűvel átszurdalták)

(nyilvánosan magát mutogató) közszemély, rima, szajha (gyalázó elnevezés,

(régebben nagyobb része azoknak, kiket így neveztek: patres minorum gentium, később azok, kik mint már hivatalt viseltek, üléssel birtak a tanácsban, a nélkül hogy még a Censor a tulajdonképpi senator-ok közé sorozta volna; (mások szerint = a nemesekből f

(többnyire eleségben; majd mindig viszonyban, úgy hogy a miben hiány van, megnevezve v. legalább jelölve van;

(torkolatjánál igy nevezték Liternus, ma Patria).

(vészhozó, szerencsétlen) nevezték az oly napokat, melyeken az álladalmat valami szerencsétlenség érte

, melyben az Appii, Nerones, Pulchri és Marcelli családok voltak legnevezetesebbek.

-nak nevezték.

-on, -en nevet

. E néven ismeretes Q. R. Palaemon, grammaticus Tiberius és Claudius császárok alatt, különösen híres rendkivüli emlékező tehetségeért

253―260 Kr. u., erről vannak elnevezve az: aurei Valeriani.

304-ben az eddigele csak előttök ismeretes ugy nevezett

a Baetis folyó spanyol neve.

a barátok nevére

a beszédben, bevall, megnevez

a birodalom gyarapítója, nagyítója, Jupiter és a későbbi császárok mellékneve.

a bithyniai Calchedon város régi neve.

a bölcsész nevet bitorolja

a Bona Dea mellékneve, mivel temploma sub saxo volt.

a borostyánkő egyik elnevezése,

a C. J. Caesar dictator-tól örökbe fogadott Octavianus-t is gyakran nevezik Julius-nak.

a Caesar gyilkosait is így nevezték:

a Camillus neve elijesztette őket

a Capuabeliek régi neve, a vidékökön tenyésző sok kigyóról.

a centroni havasok közt fekvő helységről elnevezett sajt.

a Cicero barátján kivül még más római neve

a Colonia Astigitana (Hispania Boeticában) mellékneve.

a consulok neveit kitörli.

a Cornelius nemzetség egyik családjának neve.

a császárság alatt valamely császári tartományba a császártól kinevezett helytartó,

a Cyzicus melletti Elaphonnesus sziget más neve.

a dulás, pusztítás elhárítója, Juno mellékneve.

a falusi Saturnus, mások szerint Picumnus mellékneve

a fekete tenger mellékneve

a félévre kinevezett tribunusok arany gyűrűje

a gens Aemiliában; mint személy előneve is használatos.

a gyereket tehéntejen nevelik

a gyermek felvevése a földről, a mivel az apa azt jelezte, hogy fel akarja nevelni

a győzelmes tiszteletére így elnevezett.

a haeduusok városa a Liger mellett, ma Nevers.

a hajdankorban mellékneve a római lovagoknak

a halott nevét kiáltja

a határőröknek adott földek, a melyeket másként így is neveztek:

a hirpinusok ős városa Samniumban, ma Benevento.

a hitregében Athenoe legrégibb védszellemei neve

a hóna alatt kigyót nevel

a késő császárkorban, felhivott tanuk, a kik a kinevezendő consul erkölcsi magaviseletéről hit alatt tanuságot tettek.

a ki neve aláirásával mintegy kinyilatkoztatja, hogy a vádat támogatni akarja

a ki neve aláirásával valamit helyesel

a ki számára a monda szerint a sabinusnők rablása alkalmával egy különösen szép leányt vittek, és kinek neve tehát mint üdvözlő felkiáltás rnaradt fenn a menyekzőknél,

a kiknek neve

a Latiumban a Liris mellékén fekvő Interamna városa lakóinak mellékneve.

a Laverna mellette levő oltáráról így nevezve.

a legfőbb hatóság neve az oeduusoknál.

a legnevezetesebb

a Leucones v. Leuci nevü galliai népről elnevezett:

a Licinius nemzetség egyik családjának neve

a lycaeusi Pan római neve, a «farkasüző»

a Lycimna nevü erdőről nevezett.

a ma is így nevezett csillagkép.

a maga vagy más nevében igér, felfogad valamit

a médiai Apamea városa mellékneve.

a megholtak és arra nem valók nevét kitörli.

a melléknevet jelölő.

a mely magán ügyekben, nevezetesen kármegtérítés és kárpótlásban igazságot szolgáltatott vagy inkább itélt

a melyből legismertebb: M. Ulp. Trajanus császár, a kinek tiszteletére egynehány város Ulpia nevet kapott

a melyen két C. Furnius ismeretes, egyik mint Cicero, a második mint Horatius barátja; azonkivül még egy művész Furnius, ez utóbbiról vannak elnevezve a: vasa Furniana.

a melyen Lucullusnak kertje volt, ma hid köti össze a száraz földdel, neve Castella del Ova.

a melyet a jövőre termő vesszőnek nevelnek.

a melyet a vígjátékban másod rendü szerepekben, mint szakács v. hajós stb. szerepében fellépő szinészek használtak; így nevezték egy Maeson nevü szinészről, a ki feltalálta.

a melyet róla ugy is neveztek

a melynek nedve ma bűzaszat néven ismeretes.

a mesopotamiabeli Antiochia város mellékneve.

a Mesopotamiai uralkodóknak neve, kiknek fővárosa Edessa volt.

a mészárló, Opilius Macrinus császár mellékneve, mivel sok rabszolgáját a maga házánál megölte.

a miért 549-ben a Magna Mater szobrát hozó hajót a Tiberisen felfelé vontatta; mások szerint magának a hajónak a neve volt Salvia és ezért így olvasnak: Navis Salvia.

a mikor a consulokat csak 3, 4 vagy 6 hónapra nevezték ki,

a mint a háznál nevekedett kedvenc szolgák szokták

a mit mint sajátnevet vesznek.

a Moeandrus melletti Magnesia város régi neve.

a mons Coelius-on tisztelt Minerva mellékneve.

a nagy phrygiai Apamea város mellékneve.

a negyedik Minerva mellékneve az arcadiaiaknál.

a nemi ösztön nyilatkozása állatoknál, magyarul az állat faja szerint különbözőleg elnevezve.

a nevetséges hijábavalósá gokig

a nevezett város melletti folyó, mely az Ebroba foly, ma Xalon

a nevezettem

a Pactolus folyó mellékneve.

a Padus folyó liguriai neve.

a partján fekvő Thospia városról elnevezett tó Nagy-Armeniában

a Peloponnesus régi neve.

a perzsa birodalom keleti tartományainak gyűneve, mintegy a mai Iran, nem Aria

a perzsák scytha neve.

a Phocis és Boeotia közt lakó Locrusok melllékneve.

a praefectus praetorio nevében és képében kormányzó helytartó valamely kormányzóságban

a pteris nevü növény gallus-neve.

a rege szerint az első méhek nevelői.

a régi Róma főkapuinak egyike, azért nevezték igy, mert a mint irják, ezen mentek ki a városból Capua felé.

a régi Rómának egyik kettős kapuja, melyek közül a jobb felől levőt ― azután hogy az alatta Veji ellen kiment 300 Fabius elesett, ― «porta scelerata»-nak nevezték

a régiek, az ősök, az ókori nevezetes férfiak egy bizonyos szakban

a reményt neveli

a római gens Scribonia mellékneve.

A római költők «Inarime»-nek nevezték (félre értvén a homerosi

a római mons Coelius régi neve

a rozs neve a Taurinusoknál

a sabinusok régibb neve; Horatius önmagát tréfásan Sabellus-nak nevezi, mivel a sabinus földön egy jószágot birt

a saját majorban nevelt

a Salus temploma közel voltáról úgynevezett kapu a Quirinalison

a Scythák és Cattok régi neve.

a senatorok neveit felolvasni

a senatorok neveit.

a szárazba mélyen benyuló tengeröböl, nevezetes arról, hogy az ide való osztriga, mint különösen jóizü, nagy hirben állott.

a szellemről, nevel:

a szinköltők darabjaiban rendesen a szigoru öreg, a vén zsugori neve.

a tárgyak tőneveiről, a melyek nem származtatott szóalakok, hanem eredeti törzsnevek.

a tárgyaknak «adott» nevek

a tényleges hadi szolgálatban álló római lovagok egyik régi elnevezése

a thessaliai Montes Cambunii nevü hegység neve a benszülötteknél

A történelemben római főur, kit Licinius Caesar-rá nevezett ki, Valentinian császár testvére és uralkodo társa.

a Troglodytis tartomány régi neve.

a Turbellusok (gallus nép) mellékneve.

a Valerius-család mellékneve.

a valódi S. után nevezve

a vandal király Thrasamundról elnevezett

a védelmező istenek nevében! az istenek neveért!

a Venus mellékneve

a világló, Jupiter és Juno melléknevei.

a virágok növését elémozdítja, neveli;

a Virtus Julia nevü városnak Hispania Boeticában régibb neve.

a XII legio mellékneve

a «bezáró», Janus mellékneve.

a «clivus Publicius», a főfeljáró az Aventinusra a porta trigemina mellett, a mely nevét

a «dadogó» mellékneve Marcus Fulviusnak, Fulvia (Antonius neje) atyjának.

a «diadalmas» a 9-ik legio mellékneve.

a «festettek» a Kr. utáni 4. száz óta a régi caledoniaiak neve, a kik befestették és petyegtették magokat.

a «győzelmet adó», Jupiter mellékneve.

a «hosszukezü», I. Artaxerxes persa király mellékneve.

a «nagyszerü» Senecio gúnyos mellékneve.

a «nyerekedő», egy kéjhölgy költött neve.

a «sokemlős», az ephesusi Diana mellékneve.

a «xanthos» nevü drágakő indiai neve.

adós neve,

Aegina régi neve.

Aegina régibb neve.

aeliusi, nevezetesen: jus Ael. egy, a híres jogtudós S. Aelius Poetus után elnevezett gyüjteménye a peres eljárás szabályainak és formaságainak (legis actiones); ugyanez Aeliusra (ki 198-ban Consul volt) vonatkoznak a «studia Aeliana»

Aeneas és Diomedes egy-egy társának neve.

Aeneas két társának a neve.

Aeneas két társának neve.

Aenona városa (Liburniában) mellékneve.

Aethusa sziget régibb neve.

ajándékok, melyeket a vendégek a saturnaliákon kaptak s magokkal haza vittek, igy neveztek különben más lakomákon is kiosztott ily ajándékokat; a későbbi császárkorban pedig azokat az ajándékokat, a melyeket a candidati principis adott játékaik bevégzése

alapítóikról különbféle Aemiliusokról így nevezve.

Alba mesés királya, a kiről állítólag a római hegyet elnevezték volt.

Alexandria városának (Egyiptomban) régi neve.

állatokról és növényekről, tenyésztés, felnevelés,

állítólagos neve annak az embernek, a kinek a fejét a földben találták, mikor a Capitolium alapját ásták.

Alsó-Egyptomban egy tó s egy e mellett fekvő város, nevezetes borárol, ma Mariut.

Alsó-Italiában a mai Calabria régi neve.

alsó-italiai neve a Quinctilis hónapnak.

amabból való volt Róma első consul-a Lucius J. Brutus, ki a történetből ismeretes, ebből a következő férfiak a nevezetesbek:

András szigetének régi neve.

Andros szigetének régi neve.

ánizsmező Tarraconensis Hispaniában, körülirt neve Hispaniának magának is

annyi pohár bort iszik, a hány betű van valaki nevében.

Anxurus, a régi volscusok nyelvén Jupiter v. Vejovis neve.

anya nevéből alakított,

Apamea városa régi neve.

Aphroditeról v. Venusról több helynek neve:

Apollo fia, a kiről a Garamantes nevezték magukat.

Apolló mellékneve

Arábia egy részének neve;

Arcadius császár tiszteletére kinevezett, proetor.

arról, a miről valamit elneveznek:

árvák nevelője

Asclepius (Aesculapius) után elnevezett gyógyfű.

átalában nagyít, nevel

Augustus orvosának vezetékneve.

Augustusra vonatkozó, hozzá tartozó, róla elnevezett

ausoni nép Campaniában, a melyről a város el van nevezve.

az a szolga, a ki az asztalra hozott ételeket megnevezte, nevét megmondta.

az adósok neveit

az adósok neveit tartalmazó,

az Aesepus és Rhyndacus folyók közt, közel Cyzicum városához, a mely rólok Dolionis nevet is kapott

az állam nevében

az állam nevében biztosított sértetlenség mellett

az állam nevében;

az Apollinis urbs magna, ma Edfu után elnevezett nomos Felső-Egyiptomban.

az aretiumbeliek mellékneve.

az e néven levő négy régibb fővezért a hires Hannibal, Hamilcar fia. Róma legveszélyesebb ellensége meghomályosította

az egész államot illető (nevezetes bűnvádi per),

az egész collegium nevében (mint testület).

az egész hadi dicsőség mintegy az ő diszére és nevére van összehalmozva

az egyik király halálától a másik kinevezéseig való időköz, mely alatt minden öt napról öt napra egy-egy senator mint interrex gyakorolta a főhatalmat.

az egyiptomi év első hónapjának a neve

az elnevezés nem jelent többé idegent

az előnevet jelölő.

az első nevelés

az elsőnek fia, atyja halála után Caesar Rómába vitette, hol tudományos neveltetést kapott.

az Euphrat neve, mielőtt a Taurus hegységet áthaladta.

Az ide tartozó családok közül csak a Caesar mellékneven levő említendő; melyből e férfiak a legismeretesebbek:

az ilyekkel rendesen jól bántak és gyakran bohócoknak nevelték. Ezért gyakran megvetőleg vagy csúszómászó, vagy otromba bohóc, vagy magának sokat megengedő

az Indus partján termő növény, más néven:

az insulae fortunatae egyike, ugy nevezve, mivel ott sok nagy kutya volt

az isten nevére.

az istenített Hersilia neve.

az oegati szigetek Sicilia nyugoti partja mellett, mai neveik (Phorbantia) Lepanzo

az országút mellett, mely Carnuntumból Poetovioba vitt, Carnuntummal együtt felváltva a helytartó lakhelye, a későbbi időkben a császárok ideiglenes laka. Claudius császár coloniává emelte, a miért Claudia melléknevet viselt; ma Szombathely

az ötödik Mercurius egyiptomi neve

az újszülött gyermeket a földről felveszi, és avval azt mutatja, hogy fel akarja nevelni

az ünnep neve

az «egymásfelé fordúlt gólyákhoz» volt egy helyiség neve a Mars mezején.

az, a mi valamely tárgynak lefelé nyomó erőt vagy nehézséget ád, v. röpítő erejét neveli

azok a hadi tribunusok, kiket a vezér a táborozás alatt nevezett ki, mig azok, kiket a nép Rómában a comitiumokon választott

azoknak az embereknek neve volt, kik a comitium-okon

azoknak az Isis-papoknak a neve, a kik körjárataikon állomásokat szoktak tartani.

azon hely v. vidék saj. esetével, hol valaki született v. felnevekedett

azon hely, hol nevekedett.

azon nevet viseli, melyet más

azon tanácsbeli, kinek neve a tanácsbeliek névjegyzékén legelől állott.

Bacchus latin neve,

Bacchus mellékneve, mivel hegyeken szokott megjelenni.

Bacchus mellékneve, repkénnyel koszoruzott, (repkény) csomótát viselő.

Bacchus mellékneve.

Bacchus neve a sabinusok nyelvén.

Bacchus nevelője.

bájos sziget a campaniai parton, hol Tiberius életének utolsó hét évét töltötte; ma Capri; a Tiberius fajtalanságáról gúnyosan igy is nevezték

Bambyce városa syrus neve.

bér, nevezetesen a katonák zsoldja

Bithynia régi neve, és úgy a népre mint a királyra vonatkozó

Bithynia régi neve.

bitorolva felvette e nevet

bölcseségnek nevezi a vétket

Bononia régi neve

boráról és meleg fürdőiről nevezetes

bretagnei Franciaországból (Bretagnenak neve a rómaiak alatt Britannia minor volt).

Byzantium ujabb neve, ma Konstantinápoly, a törököknél Isztambul és Iszlambul.

C. a nevem

C. At. Proconsul nevében.

C. Melissus szindarabjai, a bennök szereplő lovagokról így nevezve.

C. nem nevezi P.-nak;

C.-nak neveznek

Caesartól felállított galliai legio, így nevezve, mivel a katonák sisakján pacsirta volt.

Caesartól legelébb kinevezett és beállított plebejus tisztviselők

Caja Afrania, Licinius Buteo római Senator neje, nagyon perlekedő asszony, a ki nem átallotta személyesen folytatni pereit a proetor előtt, a miért neve egy perlekedő és vakmerő asszony jelölésére közmondásossa vált

Cajus J. C. a dictator, ismeretes a történetből. ― Ennek atyafia Octavianus, később mint császár felvette a «Caesar» nevet, melyet utána minden császár az «Augustus» cím mellett mint melléknevet viselt, mig Hadrianus alatt az a megkülönböztetés jött divat

Cal. lakosai. A másiknak neve ma Lahorra.

Calagurris városa mellékneve.

Calpurnius Piso mellékneve.

campaniai, részben Rómába költözött nemzetség neve

censor megjegyzése, mit ez a lajstromon a római polgárnak neve után följegyzett, megrovásul:

Censorius melléknévvel, kit major-nak és superior-nak is neveztek, született 334-ben Kr. e., szigoru, néha zord jellemü férfi, ki az ősi szokást és római eredetiséget minden ujításokkal, jelesen a görög miveltséggel szembe, melynek nagy ellensége volt, ke

Ceres leánya Proserpina latin neve,

Ceresnek egyik mellékneve

Charmides nevét leteszi

Cicero egyik szabadosának neve.

Cimolus szigetének (az aegaeumi tengerben) régi neve.

Cnidos régi neve.

Cnidus városa (Cariában) régi neve.

comitiati nevet viseltek.

Corcyra sziget mellékneve.

csak férje nevét viselte (míg Verres tettleg vele mint férj élt)

csak gyűnevek és oly szók mellett, melyek egészet még pedig részekre oszthatót jelentenek, legtöbb, nagyobb része valaminek:

csak M. Coccejus N. császár nevezetes.

császári kézirattal kinevezett

császári kinevező v. megerősítő oklevél.

csinált neve egy országnak, az

csúf névvel nevez

Cyprus régi neve, az Acamas hegyfokról.

Cyprusnak régi neve.

Cyrene libyai város alapítójának neve, ki Therából való Minyas utóda volt.

Cythere szigetének más neve.

dákoska, más néven:

Dardanus unokája, király Phrygiában és Trója városában, mely róla kapta nevét.

Delos szigete régi neve.

Delos szigétének régi neve.

denevér.

Diana mellékneve

Diána mellékneve az amphipolisbelieknél.

Diana neve Taurisban.

Diania sziget görög neve.

dictator és Hannibal elleni vezér mellékneve.

Diocletianus császár vezetékneve, és ebből:

Diocletianus tiszteletére elnevezett hadcsapat, a melynek katonái:

Dionysia szigetének (Lycia partjain) régi neve.

Dionysopolis thrák város régi neve.

e hegységben van az a híres szoros, a melynek neve volt

e különösen így nevezett piacon kivül Rómában több is volt

e melléknevek gyakran elmaradnak, hanem az összefüggés mutatja meg, melyiket kell érteni a kettő közül

e nemzetségből való nők neve

e nép őskori királya, más néven Amycus, a ki minden idegent cestussal való harcra kényszerítve legyőzött és aztán feláldozott, míg végre Pollux legyőzte és megölte

e névvel neveztek a régiek több jóillatu növényt

Ebora város mellékneve

eddig feliratok után felvett mellékneve a XII legiónak.

édesgető elnevezése egy leánykának.

egész neve

egy (rendesen gypssel bévont) fehér tábla, melyet valamivel béírva nyilvános helyre kifüggesztettek; nevezetesen

egy a volskusoktól származó római nemzetség neve.

egy Allobrox neve.

egy alsó-egyiptomi kerület, más néven Heroopolites.

egy Apollo szobor mellékneve.

egy Apollotemplom neve Rómában.

egy arabs szmaragdfaj mellékneve.

egy Argivus neve.

egy Argonauta neve.

egy athleta neve.

egy campaniai család neve.

egy Capua környékén levő vidék mellékneve.

egy centaurus neve

egy Cilicius Saturninus nevü mérnökről elnevezett.

egy circusbeli versenyló neve.

egy család neve Cos szigetén

egy csatorna, a mely a Padusból levezetve Ravennáig ért; későbbi neve: Padusa.

egy cserje, más néven

egy cserje, más néven tragos

egy csiga, más néven:

egy cyprusi ifju, egy argonauta és egy katona neve.

egy drágakő, más néven:

egy e szigetről elnevezett drágakő

egy eb neve.

egy élődi neve.

egy ember e népből, küln. sajátnév, egy őskori királya, a kinek Pyrene nevü leányáról nevezték el a hegységet

egy ember neve, a ki Aethiopiában egy fekete követ fedezett fel, a melyet aztán róla ugy neveztek:

egy eredetileg etruriai nemzetség neve, melyből küln. ismeretes

egy eretnek felekezet, Montanus nevü alapítójáról így nevezve.

egy etruriai elpusztult város után elnevezett terület.

egy ezen vadászról nevezett, vihart és esőt hozó csillagzat.

egy fajtalan kéjhölgy neve.

egy falu neve.

egy foszlár-féle növény, más néven: cardamine.

egy fű, a mely állítólag elmállasztja a hólyagkövet, más néven

egy fű, más néven scelerata.

egy fű, más néven:

egy gabonafaj, más néven

egy gadócfaj, más néven

egy galliai istenség neve.

egy gallogroecus sajátneve.

egy Gallus neve.

egy gladiator neve Horatiusnál.

egy gladiator neve.

egy görög iró neve.

egy gyorsan futó ló neve.

egy hadcsapat, a mely Bucolia-ban, Alsó-Egyiptomban állomásozott, s innen kapta nevét.

egy hajo neve,

egy hal, más néven: Zeus, a ragyogó tünkör

egy hegy Tarentumhoz közel, boráról nevezetes.

egy helyiség neve az Algiduson.

egy hős neve.

egy hőviz-forrás Bajaeban, a Claudius heréltjéről így nevezve.

egy ily mező a Tiberis jobb partján, más néven

egy ismeretlen növény neve.

egy italiai nemzetség neve

egy jácintszinü drágakő neve az indusoknál

egy Julianus-ról elnevezett,

egy káposzta faj mellékneve.

egy kéjelgő gunyneve, a ki magát stoicusnak adta ki.

egy kéjlak a Janiculuson egy Petilius nevü hajdani birtokosról elnevezve.

egy keleti istenség neve; így hítták azt a követ is, a melyet Saturnus Jupiter helyett elnyelt.

egy kissé nevetségesen

egy kitünő almafaj mellékneve

egy középszerü költő neve.

egy kutya neve.

egy Libys nevü költőről elnevezett mesefaj, a melyben emberek is szerepelnek,

egy lobos pirulása a bőrnek, megkülönböztetendő az orbánctól, a melynek neve

egy madár, más néven

egy más főnevet foglal, állítmánya a többesben áll

egy mimész neve.

egy mór fejedelem neve, a ki Traján alatt kitünő hadiszolgálatot tett mint lovas hadnagy.

egy nem nagyon becsült sós hal neve Pontusban

egy nevezetes per Augustus korában.

egy nevezetü

egy növény, a mely a Bellona ünnepén a szertartásban szerepelt, más néven

egy növény, más néven

egy növény, más néven:

egy növény, melyet Bocchus tiszteletére neveztek így.

egy növény, szokottabb nevén:

egy numidiai neve.

egy oethiopiai és egy scytha néptörzs neve.

egy oszlop a római forumon, melynél az ugynevezett Triumviri capitales

egy P. Aurelius mellékneve.

egy papi testület tagjainak közös elnevezése

egy pásztor neve.

egy perrendtartásra vonatkozó törvény 1. A.-ról nevezve

egy plebejus család neve.

egy plebejus nemzetség neve

egy plebejus nemzetség neve Rómában

egy plebejus nemzetség neve Rómában.

egy plebejus nemzetség neve,

egy pókfaj, görögös néven:

egy politikai párt Compsa városában, a második pún háboru alatt, a mely nevét a

egy Pompejus vezetékneve.

egy Propontisi sziget neve.

egy rabszolga neve.

egy rabszolgáló és egy eb neve.

egy régi híres patriciusi nemzetség neve Rómában

egy régi római nemzetség neve.

egy Róma környékebeli helyiségről elnevezett

egy római bajvívó neve.

egy római consul neve;

egy római család mellékneve a Junia nemzetségben, ― mely onnan kapta e nevet, mivel ősatyja Lucius J. B., hogy Tarquinius Superbus kegyetlenségét kikerülje, ostobának tettette magát; későbben éppen ez buktatta meg Rómában a királyságot.

egy római császár neve.

egy római lovagcsalád vezetékneve;

egy római nemzetség neve

egy római nemzetség neve, melyhez tartozott jelesen

egy római nemzetség neve.

egy római nő mellékneve.

egy római plebeius nemzetségnek neve

egy római praeco vezetékneve.

egy semmirekellő kerítő neve Plautus «Pseudulus» cimü vigjátékában

egy syriai istenség, más néven

egy szabados neve.

egy sziget neve.

egy Tarentumhoz közel eső vidékről elnevezett

egy tengeri hal, valószinüen a még ma is chro néven ismeretes

egy tigrisképpel ékített hajó neve.

egy város neve.

egy vidék a Padus és Ticinus közt, a hol kitünő lent termeltek, a melyet róla neveztek.

egy vidék mellékneve, a mely Lydiában, Ephesus felett a Caystrustól keletre terjed el, s melynek

egy vidék neve Picenumban

egy zavart okozó ember neve, a ki példabeszéddé vált.

egyik leghiresebb és hatalmasabb római nemzetség neve

Egyiptom keleti részének neve Diocletianus óta.

egyszerre v. együtt nevez

egyszersmind Trajanus gúnyneve, a tőle származó sok felirásért a középületek falain.

együtt nevet

ellentétben a tanácstól kinevezett proconsul-okkal és propraetor-okkal, azon tartományokban, melyeket megkülönböztetés végett így neveztek «a tanácsé és népé».

elneveti magát.

elnevez

elnevezés

elnevezés.

elnevező v. melléknévvel nevez el

elnevező.

előbb négy, majd nyolc, végre tizenöt volt, kiknek kötelessége volt a vallásos dolgokra ügyelni: előljárójokat így nevezték

előnevet ád

ember v. arckép festő, Dionysius festő mellékneve.

Ephesus régi neve.

érdemünk semmit sem nevekedett

erdő Etruriában, nevezetes a tarquiniaiak és rómaiak közt ott történt csatáról.

eredetileg átalános neve minden istenségnek, későbben

eretnek felekezet, Pepuza phrygiai városról így nevezve; másként:

észrevétlen nevekedík

etruszk neve Venusnak

Euboea régi neve.

Euboea szigete régi neve

Euripus tengerszorosnál, Aulis-sal átellenben; a szárazzal hid kötötte össze; Isaeus görög szónok, Lycophron és Euphorion görög költők hazája. Mai neve Egripu és Negroponte.

ez utóbbi más néven: Monapia

ez utóbbit azért igy nevezték

ezüst- és cinoberbányáiról nevezetes város Hispania Boeticaban, ma Guadalcanal

fegyver között nevekedett;

fejmosás; a nép száján a virágvasárnap elnevezése.

fel-, megnevel

felnevel

felnevel;

felnevelés.

férfi és nő előneve.

férfi és nő vezetékneve.

földbirtokát s egyéb teljes tulajdoni joggal birt javait: az ugynevezett res mancipii-t

fölnevel

fölnevel,

folyó és erőd neve Colchisban.

folyó Thessaliában, más néven Titaresius v. Eurotas

nevekkel

fontos, nevezetes dolog v. tett;

főtemplom vagy templomvár, a melyben Jupiter, Juno és Minerva templomai együtt voltak. Ilyen létezett eredetileg minden őslatin városban és későbben római szokás szerint minden telepvárosban is; ilyen volt a capitolium vetus Rómában, a beneventumi, capuai

Gades phoeniciai neve.

Gades városának mellékneve.

Galerius császár mellékneve.

Galerius császár neje tiszteletére úgy nevezve

Galli, igy nevezték őket

Gallia azon részének lakói, a melynek neve volt: Novempopulonia.

gallus neve valami kitünő fejér gabonafajnak, a melyből különösen szaladot készítettek

germán nép Pannoniában, más néven Eravisci és Aravaci.

görög istennő római neve, Jupiter leánya, a bölcseség, művészetek

Gracchuris város régi neve Iberiában.

Gratianusnak, Valerianus császár apjának mellékneve

gúnyneve Tiberius császárnak, eltorzítva Claudius-ból, a «bortól hevülő».

gúnyos elnevezése valami kicsiny embernek

gunyosan kicsinyzett neve Sulpicia költőnőnek.

gyapjut nevelő, adó

gyermekeké nevelő;

gyorsan megnevel.

gyűnevek mellett

ha az előzményhez v. előbb nevezett tárgyhoz még valami hozzá van csatolva

ha azt kivánja, hogy nevét mint a városok atyjáét a szobrok aljára irják.

ha róla van elnevezve

hajdani nevezete Britannianak.

hajtást nevel.

hallja, hogy ennek vagy annak nevezik

hamisítás, a mely a törvényben nincs külön megnevezve.

hangot, nevet s több effélét

három római császár neve

haszontalan ellenállással a bajt nevelni

haza hősének nevez,

házi nevelés

házi úr vagy gazda neve

Hecate és más istenségek mellékneve, kiknek a keresztútakon voltak kápolnái

hegyfok a nevezett városnál.

hegysor Latiumban Tusculumtól Proeneste felé, erdővel borítva, mostani neve Monte Campatri

Helena mellékneve

helyes nevezet alkalmazása olyan valamire, a minek még nincs neve.

helyes, a mi méltán viseli a maga nevét

Hercules egyik mellékneve

Hierapolis v. Bambyce syriai város syrus neve.

Hieron. úgy nevezi «camisia»

hihetőleg celtiber elnevezése egy hispaniai lófajnak

Hippolytus mellékneve.

hires költő családneve;

hiressé és nevezetessé tesz

hírét, nevét elterjeszti, kiterjeszti;

hirhedt rabló Rómában, a kiről állítólag elnevezték a macellum-ot.

hírneves

hirnevét terjeszti

hírnökpálcát vivő, Mercurius mellékneve.

hispaniai neve egy szőlőfajnak, a melynek különben «basilica» a neve.

hiteladásra felhatalmazónak nevében.

hitregés neve egy caerei királynak Etruriában, ki Aeneasnak ellenfele volt.

hivataloskodót újra kinevez

hivatalra kinevezés

Horatius C. mellékneve.

Horatiusnál egy Pediatus nevü római lovag gúnyneve, asszonyias magaviseleteért.

hová nevezetesen a Lepidus, Paulus és Scaurus családok tartoztak

Iberusok I. a spanyolok görög neve

Icaria szigete régibb neve.

ide tartoznak részint az elől irt nevek

idegen népekkez való tekintetben pedig rómaiaknak (Romani) nevezték őket

igen finomul nevelt

igen nevetséges

igen nevetséges.

igen nevetségesen.

igenevek.

igérő, fogadkozó, akár a maga, akár más nevében.

így akarták eredetileg elnevezni Róma városát.

így nevez egy írt, a mely olajsalakból, sóból és ecetből készül, és szerinte

így nevezi a költőket

így nevezi Cicero számüzetését.

így nevezik a krónikák könyveit, mivel az áll bennök, a mi a királyok könyveiből ki van hagyva:

így nevezte Cicero Verrest

igy nevezték a császárság alatt a császároktól kinevezett Quoestorokat, kik azok leiratait stb. olvasták fel.

így nevezték a születés után leánygyermekre nézve a nyolcadik, fiura nézve a kilencedik napot,

igy nevezték az olyan polgárokat, kik majd semmi, vagy éppen semmi vagyonnal nem birtak

így nevezték azon katonákat, kik a második (eredetileg az első, honnan nevök) sorban állottak (a hastatus-ok és triarius-ok között).

így nevezték aztán azt a rézkatlant is, a mely,a fővezeték kifolyó nyilásánál volt, és a melyből a vizoszto vékonyabb csövek kiindultak.

így neveztek egy rosz költőt a Virgilius korában.

így neveztek egy vidéket Latiumban;

így nevezték Galliában azt a népet, mely Diocletianus császár alatt fellázadt

igy nevezték hivatalba lépéseig

így nevezték küln. azokat a rabszolgákat, kik a cannoei ütközet után önként katonaságra jelentették magokat.

így nevezték lakóiról,

igy nevezték minden curiák főnökét.

igy nevezték régen a római lovagokat

így nevezték Rómában s más városokban a piacon levő ama oszlopokkal ékeskedő pompás középületet, hol különféle gyülésezéseket tartottak s milyent későbben többeket is építettek

így nevezték tudatlanságból a rómaiak az elefántokat,

igy nőstény állatokról és tárgyakról is, a melyek neve nőnemü

II. Ahmes egyiptomi király (573-526. Kr. e.) görögös neve.

ily értelemben úgy nevezték közönségesen a római tisztviselőket

innen mint sajátnév Cajus császár mellékneve, a ki a táborban nevekedvén, már gyermekkorában kis katonabakkancsot viselt.

irásban kinevez v. kijelöl

ismeretlen állat neve

ismételve nevez

isten nevében sürgetés

isten nevében.

Janus mellékneve.

Janusnak mint az ég megnyitójának mellékneve.

járása volt, hogy egy táncot róla neveztek el.

jelentékeny erősség egy magaslaton a Tigris partján, északkeletre Nisibistől; későbbi neve Phaenicha.

jelentősben valami már ismert hires dologról, melyet csak meg kell nevezni

jó elnevezés

neven vesz

jó szerencsével! isten nevében!

jó, rosz néven vesz

jócskán felnevelt, felhizlalt.

jól nevelt

Judás vezetékneve;

Juno egyik mellékneve

Juno egyik mellékneve.

Juno mellékneve

Juno mellékneve «férfiengesztelőnő».

Juno mellékneve, mint menyekzői istenségé, mivel az ő védelme alatt oldotta fel a nászéjen a vőlegény a menyasszony derékkötőjét, a menyasszonyi övet.

Juno mellékneve;

Jupiter egy szentélyével, a kinek ezért «Jupiter Fagutalis» neve van

Jupiter egyik mellékneve.

Jupiter és Fortuna mellékneve.

Jupiter és Hercules mellékneve

Jupiter mellékneve

Jupiter mellékneve «a hatalmas».

Jupiter mellékneve, a futás megakadályozója

Jupiter mellékneve, mint a kinek a spolia opima-kat áldozták és szentelték

Jupiter mellékneve.

kelta népség, a keleti (róluk nevezett) Alpokon.

későbben az élelmezők egy bizonyos osztálya, a melyet mindig előre küldöttek, hogy az élelmi szereknek az állomásokra szállításáról gondoskodjanak. Hadrianus óta valami csendőrfélék, a kiket politikai célokra, nevezetesen mint titkos rendőrkémeket használ

későbbi neve

későbbi neve Lugdunum (ma Lyon) városának Galliában.

későbbi neve Mediának.

két csillag a rákban, más néven:

két előkelő Aeduus neve.

két festő neve.

két görög hősnek neve a trójai háborúban:

két helység neve Felső-Pannoniában, melyek egyike a mai Szegzárd tájékán volt, a másik Bregetio és Arabo

két király neve

két parthus király neve.

két római császár neve

két római császár neve a 6-ik százban;

két római neve, a kik Gallienus császár vetélytársai voltak.

két siciliai folyó neve

két syracusai uralkodó neve, az idősbik és ifjabbik

két tetrarchia neve Cyrrhesticában Syriában.

két város neve Hispaniában, egyiknek neve ma Calachora, Quintilianusnak születéshelye.

két város neve:

két zsidó király neve

kihirdetése azon ember nevének vagy emberek névsorának, a kik földönfutóknak vannak nyilvánítva

kik a rólok nevezett Cotti Álpokon lakó különböző népeken uralkodtak, az első római császárok idejében.

kik helyesebben rablónak mint ellenségnek nevezhetők.

kikötő a Vardulok földjén Hispaniában, utóbb neve lett: Flaviobriga.

kinevet

kinevetés

kinevetni való

kineve

kinevettetni

kinevetve

kinevez

kinevezés,

kinevezett hatóság

kinevező.

királynak nevez ki.

kis város Felső-Egyiptomban, más néven Philotera.

kitesz gyermeket, a melyet nem akar felnevelni.

kitünő férfiakat is úgy neveztek

költői neve Brundusium-nak.

költött neve oly rabszolgának, kinek szeme a poftól szikrázik.

költött sajátneve egy ételt daraboló szolgának

közelében tanyáztak, ezért néha e kapu ugy van nevezve:

Küln. az első rendü csillag neve, az Erichthonius v. kocsis-csillagzatban.

különbözőleg elnevezett

Különösen a mysteriumokban tisztelték, nevezet szerint Athenaeben s Eleusisban

külszinével kábító

L. Aelius Praeconinus vezetékneve.

L. S. Dentatus, nagy vitéz, kit római Achillesnek neveztek

Labici városa alapítójának költött neve.

lakói neve

lakosztály a római házban az atrium és peristylium közt, némelyek szerint azért kapta e nevet, mivel itt állott a családi levéltár, mások szerint azért, mivel az atrium és peristylium felé mozgó táblákkal volt elzárható.

latin neve a

latin nevén:

Latona mellékneve.

Laurentum és Lavinium nevekből alkotott uj neve annak a városnak, a melyet az említett két város lakói az Antoninusok kora óta együtt laktak;

legnevezetesebb

lenevet

Leontopolis fővárosáról elnevezett kerület Alsó-Egyiptomban.

lép. Képes beszédben így nevezte Trajanus a császári magánkincstárt.

Lesbos és Andros szigetek régi neve.

Lesbos, Cyprus és Rhodus szigeteinek régi neve.

lett volna a neve, és ő aztán úgy nevezi

Leucadia szigete régibb neve.

Leucas városa régi neve.

Livia, kit Caligula ravaszságáért így nevezett.

Liviáról elnevezett.

Livius Andronicus egyik szomorú költeményének neve.

lugasra nevelt,

M. Aurelius és L. Verus tanítója; műveinek egy részét Maio Angelo fedezte fel és adta ki. Innen Frontonianus, mn. Fronto-féle (lehet, hogy az Erdélyben talált téglákon levő ala Frontiana is e Frantótól vette nevét)

M. Aurelius óta egyes közigazgatási kerületekbe kinevezett hivatalnokok, a kik hol tágabb, hol szűkebb jogkörrel az igazságszolgáltatással voltak megbizva.

ma Voltore. Ez után volt elnevezve Vulturnus ventua

magában nevet

magasan fekvő egynéhány város neve, Siciliában, Krimben stb.

magát valaminek nevezni hallja

Magnesia Moeandri városa régi neve.

Mars isten neve osk és sabini nyelven.

Mars istennek mellékneve

más elnevezése Melos szigetének.

más elnevezéssel

más neve a különben perdicium név alatt ismert fűnek.

más neve a satyrion nevü fűnek.

más neve a Typhoeus gigasnak

más neve Attuli városának Hispania: Boeticában.

más neve Cosa félszigetnek Etruria határán.

más neve Rhene szigetének.

más neve Telos szigetének.

más néven

más néven Netriolum.

más néven Olbiopolis vagy Miletopolis, a Miletbeliek gyarmata a Hypanis partján, ma Kudak (Ocakov mellett).

más néven Tucci

más nevet ad valaminek vagy másképpen nevez el

másik neve Faunusnak, a jövendölő erdőistennek

másneve a «paeonia»-nak.

másod örökösnek nevez ki.

másod v. segéd nevelő.

másodörökösnek kinevezés

még azon személy nevének saj. esetével, a kitől szégyenel az ember valamit:

még előfordul ily nevek alatt

Még Jupiter mellékneve, mivel a Capitoliumba szorult rómaiaknak eszökre adta, hogy kenyeret dobjanak az ostromló gallusokra, és ezzel elhitessék, hogy bőven van kenyerök.

megnevel

megnevet (valamit)

megnevez

megnevez.

megnevezés

megnevezés.

megnevezésre való, megneve

megnevezett

megnevezett tárgyat, mely mint távolabb levő van jelölve.

megnevezhetetlen

megnevezhetetlen.

megnevezhető.

megneve

megnevezve a helyet

megnevezve azt a mitől valami meg van fosztva

megnevezvén az építőt. az időt melyben épült stb.

megtekintésre méltó nevezetességek.

mellék- v. vezetéknevet ad

mellékneve

mellékneve a Carthagó helyén alapított városnak:

mellékneve a legfőbb istennek

mellékneve Arethusának.

mellékneve az ifjabbik Scipio Africanusnak, ki édes fia volt L. Aem. Paulus Macedonicus-nak.

mellékneve egy körtefajnak

mellékneve L. Scipiónak

mellékneve L. Tarquiniusnak, Lucretia férjének

mellékneve Minervának Macedoniában.

mellékneve Ossigi városának Hispania Baeticában.

mellékneve T. Pomponiusnak

mellékneve.

melléknevek

melléknevekkel

mellékneven nevezés

melléknevet ád valakinek

melléknévvel nevez.

melletti kénforrások egyike szentelve volt; innen magát a forrást is ekképpen nevezték.

melyen csak a Scaevola család nevezetes:

melyet birtok feletti perekben a peres felek mindegyike biztosítékul letenni köteles volt, s melyet a vesztes fél perével együtt elvesztett, minthogy az álladalmi közpénztárba folyt, birság, kezességpénz (úgy nevezték vagy azért mivel rendesen vallásos cé

melyet M. Agrippa vezetett be a városba; ma is szolgál, neve Trevi.

melyre a te nevedben esküsznek,

melyről el vannak nevezve a disputationes Tusculanae.

Menoeeius atyja, Patroclus nagyatyja, kit ezért Actoridesnek neveztek.

Mercur mellékneve.

merészsége által teszi magát nevezetessé.

mérsékli nevetését.

mert e napokon a gyermekek engesztelő áldozattal minden bünöktől megtisztíttatván, nevet kaptak.

mesés király Ázsiában, a kiről állítólag elnevezték a veres tengert.

midőn valaki vagy mindenik határozottan megneveztetik

miért tiszteletére a Forumon a Maenia columna-t állították; itt fenyítették meg a rosz rabszolgákat és tolvajokat, s itt láttak törvényt a rosz fizető adósokra. Ő volt az első, ki háza eleibe erkélyt huzatott, melyet azután róla igy neveztek: Manianum.

mikor a nevét olvassák, jelenti magát

mikor valamely váratlan v. nevezetes tárgyra v. körülményre élénken és indulattal figyelmeztetnek valakit:

Minden ily képen fel volt irva a meghalt neve, hogy miféle hivatalt viselt s egyéb érdemei, s e volt a kép titulusa. Az egyes imagokat lombfüzérek kötötték össze, melyeket ünnepnapokon megujítottak. Temetéseken az imagokat a halott előtt, vitték: és pedig

mindig függelékképpen más szóhoz ragad, és avval egy szóvá olvad egybe, jelöli pedig, hogy a vele kapcsolt második szó vagy mondattag az előbbinek járuléka, folytatása v. bővítése, hogy tehát a kettőt egy összefüggő egésznek kell tekinteni (úgynevezett

Minerva mellékneve a mely alatt e városban, Mantineaban és Tegeában tisztelték.

Minerva mellékneve.

mint a nevekről

mint Caracalla császár mellékneve.

mint édesgető elnevezés

mint mellékneve Fortuna-nak, jelenti azt a Fortunát, a mely az embert (kedvenceit) születésétől fogva kiséri.

mint növénynév, több rendbeli növény mellékneve.

mint sajátnév a Cornelia nemzetségben egy család neve.

mint sajátnév egy hires bajvivó neve.

mint sajátnév egynehány római gyarmatváros neve,

Mint sajátnév, egynehány város neve Galliában, Hispaniában stb., a melyek közt legismeretesebb Lucus, a vocontiusok városa, teljes névvel: Lucus Augusti, ma Lua en Die.

mint Silvanus mellékneve.

mint személy mellékneve

mint személynevek Tertius és Tertia

mint tekintélyt P.-t nevezi;

mit rendesen a fetialisok tettek az állam nevében.

miután a haza szabadítójának nevezték

mivel tengerparton laktak; a gens Galeriának is vezetékneve volt.

nagy nevet szerzett magának

Nagy Sándortól legyőzött Darius perzsa király mellékneve.

nagyon kinevetni

nagyra nevel

nak nevezett növény, tyukbegy.

Neapolis városának Samariában régi neve.

nehézségben nevekedik

nem nevez

nem nevez.

nem nevezetes

nemcsak a neve gazdag, hanem valósággal is az

némely kifejezésekben, nevében, megbizása következtében:

némely, egyik és másik, bizonyos, de meg nem nevezett személyekről,

némelyek azt tartják, hogy ez Terentia, a Moecenas neje, álneve.

némelyek szerint Homeros születéshelye, mely dicsőségért Rhodus, Salamis, Chios, Argos és Athenoe városai vele vetélkedtek, még ma is ugyanaz a neve

Neptunus mellékneve.

Nero császárnak előbb nevelője

Nestor mellékneve.

névleges, csak úgy nevezett.

névnap, az a nap, a melyen nevet adtak a gyermekeknek.

névszókhoz és igenevekhez kapcsolva

névtelen, megnevezetlen

nevü város latin neve

névvel nevezett.

nő vezetékneve.

növény, más néven:

nyári napmegtérés és igy a földmérőknél a főalapvonal, a mely délészak irányban szeli a felmérendő területet, holott a rá függőleges második alapvonal neve

nyolc annyira nevelt, szaporított

ó latin neve az «Aequitas» istenségnek.

Obulco hispaniai város mellékneve.

Octavianus Antonius és Lepidus tt. reipublicae constituendae nevezték magokat, midőn az álladalom szervezésére önkényesen egyesültek.

okát a megrótt neve alá v. mellé irja

oly egyén mellékneve, ki fogasan született

oly főnevek, a melyeknek csak egy ragozott formájok van.

örökössé kinevezés.

örökössé nevez ki.

örökségét nevelni.

oscus nyelven a május hónap neve.

ősi, hihetőleg etrusk neve a «mons Coelius»-nak.

Osiris sírja, egy növény, más néven

őskori királya Italiának, Janus társuralkodója, a kiről országát igy nevezték

összevásárlás, így nevezték egy nemét a római érvényes házasságnak, melyet bizonyos formaságokkal járó álvásárral kötöttek.

öv, heveder, övedző, szorító, nevezetesen kardszíj és a nők öve

P. nevü néptribunról elnevezett törvény, a mely szerint comitialis napokon nem volt szabad senatus-ülést tartani, és a senatusnak meg volt hagyva, hogy februarius havában főleg követségek meghallgatásával foglalkozzék.

Pan v. Lupercus mellékneve.

parthus király. Róla mint alapítóról volt elnevezve

partváros neve Lucaniában

példálódzva Pulcher vezetéknevére.

perzsa herélt neve.

perzsa király, III. Artaxerxes mellékneve;

Peucetius testvére, a kiről Alsó-Italiát nevezték Oenotriának.

Philippolis thrák város későbbi neve.

Plautus hasoncimü vigjátékában a főszereplő élődi neve.

Plautus vigjátékai egyikének neve.

Pluto v. Jupiter neve

polgárjog, nevezetesen a római

Pompejus gunyneve, mivel Clodiust segítette, hogy patriciusból plebejussá lehessen.

Ptolemaeus syriai király, Philadelphus testvére, mellékneve.

Ptolemoeus Philometor mellékneve.

puszta hely Rómában, a monda szerint igy nevezték, mert az áruló tervek gyanujáért kivégeztetett Sp. Melius háza ott volt.

Puteoli városának régi neve

Q. Aemilius, consul 281. Kr. e., vezetékneve.

Q. Muc. Scaevola után így nevezve;

rabszolgáló neve a római színköltőknél.

rabszolganevek.

Rajta kivül más mellékneveik között a császári családból többeket is neveztek Drususnak

nevetés

neve

Rapax, mint a 21 legio mellékneve a mindent magával ragadó

régi italiai istennője a reggelnek, rendesen így nevezték:

régi neve a Tiberis folyónak.

régi neve Achaiának.

régi neve Aethiopiának.

régi neve Chios szigetének.

régi neve Cnidos városának Car?

régi neve Maronea városának Thraciában.

régi neve Segesta városának.

régi neve Thera szigetének.

régibb elnevezés e helyett

régibb neve Cimmerium városának.

régibb neve Delos szigetnek.

régibb neve ennek:

régibb neve Italia délkeleti részének.

rendesen aranyboglár, az ugynevezett bulla, melyet a diadalmasok, később előkelő úri gyermekek bűvereklyéül nyakukról mellre csüngve viseltek, kik ezt majd a toga praetexta-val egyszerre tették le

rendesen Sapiens melléknévvel; ki a görög műveltséget és irodalmat pártfogolta. Ennek nevével cimezte Cicero a«barátságról» irt értekezését.

rendszerint csak Drususnak nevezik, Augustusnak mostoha fia, Tiberiusnak testvére, germaniai fényes táborozásai után meghalt Kr. u. 9-ben

révváros déli Paloestinában, a melynek Nagy Herodes «Agrippias» nevet adott.

Rhodus régi neve.

Rhodus szigetének régi neve.

Róma halmainak legészakibbja, más néven:

Róma hét halmai közt a legnagyobb, sok sirhalmokkal (innen neve).

Róma második császárjának neve.

Rómában egy utca neve volt, a melyben Servius Tullius leánya atyja holttestin keresztül hajtotta szekerét

római családnév a Fabia és Junia nemzetségekben. Nevezetesek

római családnév. Nevezetes Corn. R., kit Fabricius Luscinus mint censor a senatusból kiűzött, mert több ezüstnemüje volt, mint a mennyit az akkori fényüzési törvények megengedtek.

római császár neve.

római nemzetség neve

római nemzetség neve.

római nemzetségnév, ebből való volt a Piso család, melyből nevezetesebbek:

római nemzetségnév, melyen a Cato család a legnevezetesebb volt:

római nemzetségnév, melyen két család nevezetes:

római nemzetségnév; legnevezetesebb

római neve a görög Rhea-nak v. Cybele-nek.

római nevek.

római sajátnevek.

római történetiró, ki a Trogus Pompejus terjedelmes történelrnéből egy Justinus néven ma is meglevő kivonatot készített, valószínűleg az Antoninus-ok kortársa.

római tulajdonnevek.

római vezetéknevek.

rosz neveléssel.

rosz neven vesz

rucák mellékneve

s átalán az illető melléknevet, a mely a

s azzal együtt nevének, korának és rangjának a polgárkönyvbe való beirása

s mikor urával kisétált, de főleg tisztválasztás alkalmával, azokat neven nevezte, neven nevező;

sajátlag megnevezés, innen elnevezés,

sajátlag, az állatosztály neve;

sajátlan elnevezése valamely tárgynak

sajátneve egy Trojainak és Aeneas egyik társának.

sajátneve egy Trojainak és egy Rutulusnak.

sajátneve oly helyeknek, a hol sóaknák, sótelepek v. sóraktárak voltak

sajátnevek.

Samos szigetének régi neve.

segítő, mint Jupiter mellékneve.

Servius Sulpicius hires jogtudósról elnevezett

Sicca városa mellékneve

Sicilia minden lakóit S.-nak neveznek

Simus nem egy növény neve

soha napján, «világ végén» (mert a görögök nem ismerték ez elnevezést)

szabadítónak kiált ki v. nevez.

szakállas mester, bölcselő (ezek szoktak nagy szakállat nevelni)

szakállat nevelni, ereszteni.

személy megnevezése nélkül.

személy megnevezéseknél senki

személy neve

személyt nevezve v. odagondolva,

széposzlopú, oly épület műelnevezése, a melyen az oszlopközök 21/4 akkorák, mint az oszlopok átmérői.

szétpukkad nevettében

sziget a Fekete-tengeren, más néven: Aria.

sziget az északi tengerben, nyugati Frizia partjain, más néven: Glessaria

színevesztett

szokott nevén szólít

szónoklatban, helytelen es darabos használata a képleteknek (tropus), nevezetesen az egybe nem illő átképítéseknek összeolvasztása

szónoklati alakzat, más elnevezése valamely tárgynak,

szövetséges neve Corfinium városnak a szövetséges háboru alatt

szülésnél segítő, Juno mellékneve.

T.-beli. Így mint a tarquiniusi nemzetség neve, a mely Rómának két királyt adott, de a melyet a köztársaság beálltával Rómából elűztek

talán helyesebben béketürésnek nevezhetném

tanító és nevelő tiszte, hivatása,

táplál v. nevel

taurinus nyelven a mézben főtt pinia gyümölcs neve.

tehát a régi felfogás szerint minden polgár földbirtokát 2 jugerumba számítva, éppen 100 polgártelket, a honnan a neve. Különben a térmérték rendszerében a centuria éppen 1/4-de a saltusnak

tejútnak nevezik

tele torokból nevetés, hahotázás, kacagás.

teljes nevén

teljes néven:

teljesen vagy egészen valaki hivének lenni. Többesben álló szók és gyűnevek előtt gyakran ezzel fordítandó

tengeri város Ciliciában, Nagy Sándornak Dariuson nyert győzelméről nevezetes.

Terebinthia mellékneve volt

testület nevében.

Thasos szigete régi neve.

Tiberius gunyneve capreoei kicsapongásaiért.

tiszta hasonlító mondatban megnevezvén a meglevő tárgyat a mihez hasonlítnak valamit

tó Campaniában Cumae-hez közel egy vulkános vidéken, meredek és erdővel sűrün benőtt dombok között; vize kénes volt, s kipárolgása ártalmas elannyira, hogy a madarak is kerülték (innen a neve, mely = madártalan.

több carthagói vezér neve

több görög bölcselő neve:

több hely mellékneve

több helység neve Galliában.

több kéntartalmú forrásból származott patak Tibur mellett; mai neve Solfatara di Tivoli v. acqua zolfa.

több oly vezéreknek mellékneve, kik a germánok ellen győzedelmesen harcoltak; küln. első volt kit így neveztek

több római szabados (= libertus) neve

több római telepváros neve

több város neve

Torq., nevét azután kapta, hogy párviadalban egy gallust megölt; mint consul (344-ben Kr. e.) fiát a katonai törvények megszegéseért kivégeztette.

törzsnevek

tőszámnevek.

továbbá neve egy bogárnak,

tragicus költő Caligula és Claudius korában; ez utóbbiról van elnevezve a: versus Pomponianus.

tréfás elnevezése egy szakácsnak

tréfásan költött neve egy katonának. Mások így irják:

tréfásan, csinált neve oly helynek, hol derekasan isznak, «ivás hazája»;

Tucci városának, Hispania Boeticában mellékneve

Turnus nővére, a kinek Rómában is a forumon a Castor és Pollux temploma szomszédságában egy róla nevezett szent forrása volt, a mely később kőmedencébe felfogva mint

úgy nevezi

úgy nevezték legmélyebb és legborzasztóbb részét a Servius Tulliustól Rómában épített börtönnek

ugy nevezve, arról a vászonnal fedett szentélyről, a melyben esküvel kötelezték volt magokat a katonák élet-halál harcra a rómaiak ellen.

úgy nézni ki, mint ha nevetne az ember

Ugyanez a neve Deultum városának is Thraciában, ma Derkon.

új neve Selinus városának Cilisiában, a hol Trajanus császár meghalt.

ünnepélyes játékok zeneversenyekkel, a melyeket Nero a maga saját tiszteletére rendezett.

után így nevezve.

utána nevel

utóbb római telep: Aelia Augusta Mercurialis néven

valahogy nevez

valaki előtt magát nevetségessé tenni.

valaki hirnevét elhomályosítni.

valaki mellé valakit öröklőtársnak nevez ki

valaki nevében

valaki nevének a vádlottak névsorába béjegyzése

valaki nevéről neveztetni.

valaki nevét a jegyzékből kihuzza.

valaki nevét kiáltja.

valakinek ajándékán nevet.

valakinek megbizása következtében és annak nevében:

valakinek nevében

valakinek nevet ad

valakinek nevetség tárgya lenni

valakinek v. valaminek nevet v. cimet ad

valakiről vagy valamiről elnevez.

valakit földönfutónak nyilvánít, neve kihirdetésével minden polgári és emberi jogoktól megfoszt

valakit kinevet

valakit Pompejus mellé legatus-sá nevez ki,

valakit valami neven nevez

valamely Agrippináról elnevezve.

valamely Epimenidesről nevezett.

valamely Fav. után elnevezett

valamely ismeretlen P.-ról nevezve.

valamely nevet visel

valamely Scandius-ról elnevezett

valamely tárgy súlyát neveli

valami roszat nevel

valamin nevet

valamin nevet.

valaminek nevét kölcsönzi, saját ügyévé teszi.

valamiről nevet kapni.

valamiről v. valami után elnevez.

valamiről v. valamiért nevet kapni;

valamit más megbízásából annak nevében felügyel

valamit megnevez

valamit nevet

valamit rosz néven vesz, nincs megelégedve vele, miatta bánkódik

választógyülésen, azon pont, melyet minden jelöltnek neve után annyiszor jegyeztek föl a viasztáblán ― melyen minden jelölt neve fel volt írva ― a hányszor az ő neve előfordult

város a lacus Larius (ma Lago di Como) partján, Gallia cisalpinában (Felső-Italia), vasgyárairól nevezetes, az ifjabbik Plinius hazája, ma Como

város a venetusok tartományában, a róla adriainak nevezett tenger partján, ma Adria

város Apuliában, az Aufidus mellett, a melynek Canna ainnis is volt a neve, nevezetes a rómaiaknak Kr. e. 216-ban ott szenvedett csatavesztéséről, ma Canne.

város Apuliában, más néven Venusia.

város az egyiptomi Deltában, más néven Aphroditopolis.

város Etruriában, híres az innen nevezett énekekről

város Gallia Narbonensisben, más néven Cessero.

város Lucaniában, melyet Posidonianak is neveztek, ma Pesti.

város neve (Kis-Mevania);

városa mellékneve.

városi község Galliában, más néven Vesontio, ma Besancon.

Városnevek mellett átalán csak akkor áll ily értelemben, ha inkább a környékről van szó vagy melléknév vagy

városrész Rómában, a Palatinus, és Capitolinus közötti völgynek az a része, a mely a vicus Tuscus és a forum boarium között volt, és a melynek a nevét még ma is fentartja a S. Giorgio in Velabro címü templom, itt áruhelyeik voltak az élelmi szereknek, kül

Varró egyik elveszett munkájának cime, «elmés ötletek és nevezetes adomák gyüjteménye».

vedd jó neven

védistenség neve.

Venus egy mellékneve.

Venus egyik mellékneve.

Venus mellékneve

Venus mellékneve a Smyrna-belieknél.

Venus mellékneve.

Venus mellékneve;

Verg.-nál egy pásztor neve.

vezetékneve M. Vipsanius-nak,

vidék Arabia Felixben egy Atta nevü városról nevezve.

VIII. Ptolemaeus egyptomi király egyik mellékneve.

volt a köztársaság idejében az a lovag, kinek neve a censor lajstromában legelől állott

voltak (más nézet szerint olyan fák, a melyeket nem lehet magról nevelni); az ilyen fákra akasztották a halálra itélt, tehát (római felfogás szerint) az alvilági isteneknek szentelt gonosztevőket is

vonatkozással Apuisgranum város nevére Apollo mellékneve, mint helyi istenségé.

voro-ból alkotott tréfás neve egy tolvajkodó szabadosnak

Vulcanus mellékneve, ki a kemény ércet meglágyítja;

zöld színével feltünik

« kukorék » egy bizonyos Messius mellékneve, a ki ismeretes volt mint veszekedő, kakaskodó ember.

«a babér ura», Apollo mellékneve.

«borisza», Neró császár gunyneve.

«Csipkedi», egy csipkedő rosz verselő költött neve

«fenyőgörbítő» a Sinis (híres rabló) mellékneve.

«gyertyavivő», egy szülést védő istenség, a gyermek világosságra jövetelének jelképére gyujtott gyertyaról nevezve.

«kenyérrágódi» egy tányérnyaló neve

«marhát termő» a Silvanus mellékneve

«népbarát», P. Valerius mellékneve.

«Nero városa» így akarta volt Nero császár Rómát elnevezni.

«nevelő»

«Nevezetességek», mint könyvcim.

«partvidék», Attica régi neve

«uton vezető», Juno mellékneve, mint a ki a gyermeket a házból való első utján és a menyasszonyt a férje házához való utján vezérli.

„a város“ nevezet alatt Róma értendő

Legutóbbi keresések

összehangol áll vhogyan elnyúlik e város lakói. játék dicsekv� cs?bos látványt nyujtani elkülöníto mert létel valamitől, mentesség. keringő közbe való lélekzés. pásztorbot hátráltatás használat keresett csatol. túlságos evés és ivás hizelgő. étkezés szokásos ideje valamivel való buzgó és szüntelen foglalatoskodás árverező tűzesen a legutolsó nagyon vékony szövet. eredménytelenség Felelős tiz beszed, behajt, felvesz (pénzt) - vö: finire

Előzmények

neve