Magyar-angol szótár Angol-magyar szótár Német-magyar szótár Magyar-német szótár Olasz szótár

Latin szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magyar szavak listája

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aro latinul:

Nincs találat.

Keresés a latin-magyar szótárban: aro magyarul >>>

Aro más idegen nyelveken:

Magyar-angol szótár: aro angolul >>>
Magyar-német szótár: aro németül >>>
Olasz szótár: aro olaszul >>>

Keresési javaslatok (hasonló kifejezések) - aro:

árok

árok mint határjelző.

árok.

Hernicusok városa Latiumban, ma Paliano.

(571 u. c.) hozott törvény, a mely a hagyományok mekkoraságát korlátolta, ugy elnevezve indítványozója, egy közelebbről meg nem határozható

(a bőrt Parthiából hozták), a melyet csak a legfőbb három tisztviselő, a consul, a proetor és az aedilis curulis viseltek.

(a páváról, mikor a természetes hangján szól) kiált.

(bikáról);

(csak a latin colonusoké, később más népeké is, kik a latinokkal egyenlőkké lettek) a római államban, minél fogva ezek a polgárok és idegenek között középen állottak; lásd a római régiségekről szóló kézi könyveket.

(csigáról):

(egymás után háromszor ismételt színleges eladás által).

(equites, kik eredetileg három centuriát tettek).

(gondolat, határozat).

(harapó kutyáról),

(itt a szándékot jelöli, a katonák ugyan is csak azért nyu godtak, hogy a város erődítéseit megszemlélhessék)

(kányáról a ki természetes hangján szól) sivít.

(karókkal) támaszt

(karóval és póznával),

(katonáé, míg sica orgyilkos, bandita fegyverét jelenti), a későbbi császárkorban a császárok, fővezérek és hadparancsnokok ilyet viseltek az élet és halál felett való hatalom jelképeül;

(kérésre s több effélére és mint jóakaró, pártfogó

(kiáltva, károgva, fúva hangszerrel);

(kis) város Rómán kivül

(legelsőbben hol Sulláról van említés)

(ma Marocco és Fez).

(marháról)

(még rovaroké is):

(midőn kételkedtek a felől, ha a tanács teljes számmal van-e, hogy határozhassanak).

(minthogy az istenségnek szentelt áldozatbarom egyszersmind halálra volt szánva)

(Naulochum), város Locrisban.

(pl. fürdeni v. barom itatni)

(rá következő tárgyesetes határozatlan móddal)

(rosz ügyvédről, törvénycsavaróról).

(ruháról s házi butorról);

(talán a harcról vissza a városba is ezen ment be),

(természetesen hely és idő meghatározásával)

(többnyire hadi) tisztség, hivatal, ügy, melyet valamely előljárói személyre biztak

(vadászok, pásztorok s effélék hangos örömnyilvánításáról);

(városról, mintegy őrségét kiüzve)

-facsarodás

-határoz

-járogat

-karol

-párosít

-ra, -re sugároz

-vásárol

. E néven ismeretes Q. R. Palaemon, grammaticus Tiberius és Claudius császárok alatt, különösen híres rendkivüli emlékező tehetségeért

666-ban három testvér a római 3 Horatius ellen harcolt.

a (püspöki) fő- v. székvárost illető,

a (sors által) meghatározott időnap előtt

a barbárok

a barbarok valami hajító fegyvere.

a baromorvosi tudomány

a batavusok fővárosa, ma Leyden.

a beszéd hibás és tulságos felosztásáról

a beszéd kicsinosításáról;

a beszédfelcifrázásaról,

a bezáró rövidebb vers

a bíborcsigáról, a tojásának sejtszerü nyálkafészkét készíti.

a bikkfa takaró koronája

a biráskodó proetorról, előleges határozattal szabadnak nyilvánítja a kérdésben forgó egyént addig, a mig ügye

a birodalom gyarapítója, nagyítója, Jupiter és a későbbi császárok mellékneve.

a bithyniai Calchedon város régi neve.

a Bituriges Cubi városa Galliában, ma Nouan Orleans mellett.

a Biturixok fővárosa Galliában, ma Bourges

a Boiusok városa a Loire partján, tán a mai Charlieux.

a bőjttel járó maga megtartóztatás.

a bölcsészet három főrészéről

a Brigantes fővárosa Britanniában, ma York.

a bruttiusok városa Samniumban, ma Baselice, mások szerint: Croce di Morcone

a cadurcusoknál készült lenszőnyeg v. takaró

a Cantaberek városa Hispania Tarraconensisben.

a carpetanusok városa Hispania Tarraconensisben, ma Alcala de Henarez

a Carpetanusok városa Hispania Tarraconensisben, valószínüen a mai Alcazar.

a Catabani fővárosa Arabiában

a Caystros folyó mocsáros tájéka

a celtiberusok fővárosa Hispania Tarraconensisben, alkalmasint a mai Priego táján

a Celtiberusok városa Hispania Tarraconensisben, ma Arcos

a Celtiberusok városa Hispania Tarraconensisben.

a Coelius hegyet magába foglaló második regiója Róma városának.

a csalogány szelid és panaszos hangjáról.

a császárok háremje;

a császárok idejében oly

a császárok istenítése.

a császárok korában száműzés helyei;

a császárok korában, a legrégebben szolgáló katonák, kik szolgálatidejöket kitöltvén, mint legvégső pótló vagy tartalék legénység a legionál maradtak.

a császárok korában, császár

a császároktól a nép számára rendezett nézőjátékok.

a dolgot a nép elhatározására bizta;

a doriai párkányöv háromhasábu díszének teteje.

a doriai párkányöv háromhasábu diszítményének mélyített hasadéka

a doriai párkányzaton a homloksáv háromhasábu diszítményei közt levő sima négyszögü közök

a Duna mellékfolyója északi Magyarországon.

a feláldozás előtt háromszor vezették a teljes fegyverdíszben sorakozott polgárhad

a fellobbanó indulatról magáról

a felső végén vas horoggal, várostromnál használták a megrohanó csapatok ellen.

a feredőházakban a bőr megdörgölésére használt vakaró

a földmivelő scythák városa.

a forumon nyilt utcai árok, vízfolyás, a mely az esővizet a cloacába vezette

a főváros

a főváros Bourges

a főváros püspöke.

a fővárosé;

a fővárosi őrséghez tartozó

a Frentanusok révvárosa, ma is Ortona a Mare.

a gabonaszáron (szalmán) levő bog

a galloecusok városa Hispania Tarraconensisben, ma Braga.

a Garamantes fővárosa.

a gazda megkárosítása.

a gladiatorok harcáról vett kép

a gladiatorok párosával való kiállítása.

a gólya természetes hangjáról

a haeduusok városa a Liger mellett, ma Nevers.

a hajók nagyságának meghatározására

a harmadik személyü igék, a melyeket nem le het személyes névmással, de lehet akármelyik határozatlan alanyhoz csatolni.

a három középső ujj

a három legrégibb

a három párkák egyike.

a háromhasábu homloksávdiszítésben a domboru

a hasonnevü folyó, a mely a város alatt foly.

a határárokhoz tartozó.

a határok felosztásában a három tribusra és 30 curiára osztott egész határ területén egy osztály, egy négyszög, a melynek mindenik oldala 2400 láb volt

a határon túl lakó.

a határőröknek adott földek, a melyeket másként így is neveztek:

a határozat hozatalában részt vesz, valamire szavaz

a határozott napon a törvényszék előtt megjelenik,

a hattyu természetes szaváról.

a házon, városon

a héjjáról is: visít.

a héjjáról károg

a héjjáról: természetes hangján szól, visít.

a helvetiusok fővárosa a Murt tavához közel

a Hernicusok városa Latiumban

a hernikusok városa Latiumban, ma Ferento.

a heverő ágyra való takarók és párnák.

a hires C. városa Afrikában, lerontották Kr. e. 146-ban.

a hirpinusok ős városa Samniumban, ma Benevento.

a Hirpinusok városa Calabriában, ma Caletri

a Hirpinusok városa Samniumban, később római colonia, ma Avellino

a hirpinusok városa Samniumban, ma Campo di Giore.

a hirpinusok városa Samniumban, ma Conza.

a hirpinusok városa, ma Ruvo.

a hol akarod

a járom alá megy

a járomból kifog, ezért átalán eltávolít.

a járomból, kifog

a járomhoz való

a játékban három ily tesseraval kockáztak

a joni oszlopfő csigadiszítményének közepe, az a kis körlap, a melyből a csiga kanyarodása kiindul.

a jószágoknál közbenjáró, magát közbevető akár kezesről, akár kérelmezőről.

a katonáknak járó gabona kimérése

a kerületi főváros

a ki a haruspexek tudományáról irt

a ki az állam részéről elkobzott és más okokból áruba bocsátott fekvő jószágokat felvásárolta, hogy azokkal kereskedést űzzön,

a ki borozás közben meghatározta a poharak nagyságát, hogy hány pohárral igyanak, és mennyi vizet töltsenek a borba

a ki három congius-nyi bort birt egy ülőhelyében meginni

a ki legyezővel eltávolította a legyeket és más rovarokat.

a ki rongyokból told össze ruhákat és takarókat

a ki valahová megy itélni, határozni

a kik mind ketten oedilisek voltak, és a feljárót csináltatták v. legalább kiszélesítették és kiköveztették.

a kik Rómában a kiváltságolt és teljes polgári joggal biró polgárok utódai voltak (l. a római régiségekről szóló kézi könyveket);

a kik római szokás szerint reggelenként hatalmas jóakarójok v. védőjök (patronus) előszobájában megjelentek, hogy neki jó reggelt kivánjanak és átalán neki udvaroljanak, tisztelegjenek

a kivándorlott bojusok, városa Aquitania határán

a kőfedőnek a Jézus sirjáról.

a könnyüfegyverzetü csapatok csatározása

a korcsmárosné

a korelőljárók főnöke

a közelebbi három év előtt

a községgé egyesült polgárok vagy polgárság

a közszolgálatra használt igás marha után fejenkint járó díj az állam pénztárából.

a közügyet felkarolja.

a laconiai Belbina város határa.

a larinumbeliek egy városa.

a Latiumban a Liris mellékén fekvő Interamna városa lakóinak mellékneve.

a Laverna mellette levő oltáráról így nevezve.

a leendő város helyét barázdával kijelöli

a legderekabb polgárok;

a legfőbb közhivatal municipalis városokban.

a legjobb oldaláról felvenni

a legjobb polgárokból álló

a Lemovicusok városa Gallia Aquitanicában, ma Limoges.

a Liburnusok városa Illyria barbara-ban.

a Liburnusok városa.

a Lingonok fővárosa

a lingonusok városa Gallia Cispadaniában, ma Imola.

a M. ellen hozott határozat,

a majorság párosodásáról.

a Mardusok városa Thraciában.

a Mars papjainak (Salii) főnöke és vezére azon táncos diszmenetnek, a mellyel évenként az ancileket a városban körülhordozták.

a marsusok egy városa Italiában.

a Massiliaiak városa Gallia Narbonensisben.

a médiai Apamea városa mellékneve.

a medulusoktól jött (többnyire osztrigáról).

a Medusok városa, ma Andzzsevjan.

a megállapításra, meghatározásra alkalmas

a meghatározott méretek kisebbítése kedvezőbb öszbenyomás kedveért

a mellyel az állam kifizette a második pún háboruban a polgároktól felvett kölcsön utolsó harmadrészét

a mellyel vizvezetékeket, viztartókat, halászbárkákat stb. bevontak, hogy a viz át ne szivárogjon.

a mely a vetés után három hónapra learatható.

a mely egyenes volt, és a melyen csak három ember fért; csak a császári korban jött divatba.

a mely egyszersmind a pásztor lakása és a barom ???

a mely epigrammáról némelyek azt tartják, hogy nem Martialistól való.

a mely négy városból lett.

a melybe (a comitiumokbeli szózatoláskor) a szavazattáblácskákat vagy (sorshuzásra) a sorsjegyeket belevetették, sorshúzó edény. Innen gyakran az a sorshúzó edény (edény a melyből a sorsot igazgató istenségek az egyes emberek sorsát meghatározó sorsjegyek

a melyben sok a hivalkodó és zavaró hely.

a melyből legismertebb: M. Ulp. Trajanus császár, a kinek tiszteletére egynehány város Ulpia nevet kapott

a melyeken két fürt van egy száron

a melyen e város feküdt

a mennyiben valakinek szabadságáról van kérdés v. szó,

a mértéket meghatározza

a mesopotamiabeli Antiochia város mellékneve.

a Mesopotamiai uralkodóknak neve, kiknek fővárosa Edessa volt.

a mi meg van határozva

a milyen kettő állomásozott minden városnegyedben.

a min valamit hordanak, saroglya, emelő vagy hordozó eszköz

a minek becsára nincs meghatározva

a mint akarod;

a mivel az ember még nincs tisztában, a mi felett kétkedünk, kétes, határozatlan, eldöntetlen, bizonytalan

a mocsárokban tartózkodnak;

a mocsárokon, erdőken keresztül útat csinál

a Moeandrus melletti Magnesia város régi neve.

a monda nyomán ismeretes a három Horatius, kik Tullus Hostilius király alatt, a három albai Curiatius ellen har coltak; később a híres lantos költő Quintus H. Flaccus, egy felszabadult rabszolga fia, szül. Venusiában 65-ben Kr. e., meghalt 8-ban Kr. e., M

a mostani Castiliában és Estremadurában; fővárosa Toletum (ma Toledo).

a municipalis városokban harminchat tagból álló előljáróság egyik tagja.

a municipiumbeli polgárok gyülhelyei, a hová egybegyültek, hogy aztán az illetékes tribusban szavazzanak.

a nagy phrygiai Apamea város mellékneve.

a nagyobbik Baleari sziget (ma Majorka) fővárosa

a napsugároktól ragyogó, fényét a napsugároktól nyerő hold.

a nedvről magáról

a Nemetes városa, ma Speier.

a nép fővárosa

a nép határozata ellentétben ezzel

a népgyűlés «határozata».

a nevezett város melletti folyó, mely az Ebroba foly, ma Xalon

a Nilus hasonnevü szigetén fekvő város Egyptomban

a nők havi tisztulásáról : havi

a Paeonok városa Macedoniában

a Pálmaváros, város Syriában.

a partján fekvő Thospia városról elnevezett tó Nagy-Armeniában

a páváról: kereken kiterjeszti a farkát.

a Pelignusok ős fővárosa Samniumban, ma Pontinia, Popoli mellett (mások szerint romok St. Pelino templománál Abruzzo Citerioreban.

a Pelignusok városa

a per alatti tárgyat (v. az okozott kárt) a perköltséggel együtt megbecsülvén, meghatározza az összeget, melyet a vesztes félnek részint kárpótlásul, részint bírságul kell fizetnie

a peres tárgy értékét meghatározni, s ez által egyszersmind azon pénzösszeget is megállitani, melyet a vesztőfélnek büntetésül fizetnie kell, tehát a birságot meghatározni.

a philisztioeusok városa Paloestinában, ma Ascalan falu

a Picentinusok fővárosa, ma Ascoli

a picenumbeli Beregra városhoz tartozó

a Pictonok fővárosa Gallia Aquitana-ban, ma Poitiers.

a Pictonok városa Gallia Celticában.

a pithiusiai szigetek nagyobbika a Közép-tengeren, Hispania partjai körül, hasonnevü várossal, ma Iviza.

a pobgároké a comitiumokon

a polgárok házainak összesége

a polgárok közé

a polgárok legnagyobb örömnyilvánítása között.

a polgárok névsora

a polgárok összesége

a polgárok összeségét illető

a pontini mocsároknál.

a praetorianusoké a városban.

a Pythia háromlábu ülése.

a Pythia háromlábuja Apollo templomában, Delphiben

a Raurakok városa, ma Arzenheim.

a régi Róma főkapuinak egyike, azért nevezték igy, mert a mint irják, ezen mentek ki a városból Capua felé.

a Remusok városa Galliában, ma Biévre.

a római circusban a spina két végén két külön talapzat, melynek mindegyikén három kúp állott, s melyeket a pályázóknak hétszer kellett megkerülni;

a római császárok korában az ázsiai városokban egy főpap, a ki az évenként rendezett ünnepélyes játékokon elnökölt.

a római halmok hágóinak és lejtőinek (fel- és lejáró utainak) védistensége.

a római polgárok és idegenek közt előforduló pereket tárgyalta és döntötte, még későbben lassanként 18-ra szaporodott a praetorok száma, kik az állandó törvényszékek

a római polgárok közt előforduló pereket,

a római polgárosztályok valamelyikét illető.

a rómaiak egy szövetséges városa északkeleti Hispaniában

a rómaiaknál a három név közül,

a rómaiaktól 100. Kr. e. alapított telepváros Gallia Transpadanaban, ma Yvrea.

a rutulusok városa Latiumban

a sabinusok fővárosa

a sabinusok régi városa Latiumban, már Horatius idejében el volt pusztulva.

a saboeusok Sembracte nevü városából való

a Saliusok városa Gallia Narbonensisben, ma Le Luc vagy Draguignan (a Provenceban).

a Salus temploma közel voltáról úgynevezett kapu a Quirinalison

a samnisok egy városa

a saroni öbölhöz tartozó

a senatorok beleegyeznek és elfogadják (a nép határozatát)

a senatus-ról v. átalán valamely hatóságról, valami határozat által eldönt, elitél, határoz, rendel

a Senonok fővárosa Gallia Lugdunensisben, ma Sens a Champagneban

a Senonok városa Gallia Lugdunensisben, ma Arcis sur Aube.

a Serv. Cornelius Scipio Orphitus indítványára hozott határozat, a mely a gyermekek örökösödési jogát anyjokkal szemben szabályozta.

a siciliai Nomae városából való.

a siciliai Palica városból származó;

a sokaság szája, beszéde által magát ide-oda (ez v. amaz határozására) hagyja vezetni, minden haszontalan kószabeszéd után neki indul

a sors által határoztatja el

a suessionok városa az Aisne folyó mellett, később Augusta Suessionum, ma Soissons.

a syriai Commagene tartomány fővárosa az Euphrat nyugati partján, Lucianus hazája, ma Semiszat

a száj bezáródása

a szent ereklyék len- v. selyemtokja, takarója.

a szent háromság.

a szőlőtők karókkal feltámasztása.

a szőnyegek tarka voltáról vett képben

a szülő nők három védistene,

a T. mindkét oldaláról;

a T. terütetén a frankoktól alapított város

a takarótól megszabadít

a tanácsról, népről, rendel, elhatároz, helybenhagy, helyesel

a tanácstól a közpénztárból középületekre határozott pénz

a Tectosagok városa római Galliában, a mai Bram vagy Villerazons mellett,

a Tigranestől a mithridatesi háboru alatt épített fővárosa Nagy-Armeniának

a tisztviselőt hatalmával élésében korlá tolja, hatalmát az illő határok közé szorítja

a Tráján berendezte Arabia nevü római tartomány fővárosa, ma Boszra

a Treviri városa, ma Neumagen.

a tüzet az oltáron meggyujtja.

a tüzet az oltáron meggyujtják.

a tyúk természetes hangjáról

a Vaccaeusok városa Hispania Tarraconensisben.

a Vaccoeusok városa Hispania Tarraconensisben

a Vaccoeusok városa Hispania Tarraconensisben.

a Vangionok városa Felső-Germániaban a Rajna partján, ma Strassburg

a város

a város alatt elfolyó

a város előtt mulatni

a város falába befoglal.

a város falain kivül levő

a város fölött való uralkodást;

a város határán levő

a város környéke

a város magaslatai között.

a város minden részeiben;

a város növekedett, épületeivel más és más helyekre terjeszkedve

a város régi jogait

a város tizenegy tagú előljáróságának egy tagja.

a város védfala

a város védistensége, kit külön templomban tiszteltek.

a város «keblében»

a városba belovagol

a városba zárt

a városban a kőfalon belől levő épületek:

a városban levők

a városhoz

a városiak szokott bátorsága.

a városnak legkevésbé népes része

a városnak támaszt

a városnak v. lakhelynek

a városokba

a városokba.

a városon

a városon kivül

a városra nézve egészen nyugodt

a várossal

a várossal szembe fekvő;

a várost mosó

a várostromlás tudománya, mestersége.

a várostromló készületé,

a vásárokat meglátogatja

a vásárolt tárgy

a végtagokkal, a fővel, karokkal és lábbal

a végzet határozatainak kijelentése

a veles-ek csatározása

a vénséggel járó komorság

a vert út, a szájról, mint a hang rendes kijárójáról.

a Vestinusok városa az adriai tenger mellett.

a Vestinusok városa az Aternus partján, közel Aquilejához

a vestinusok városa.

a Vesuv tűzhányásáról

a világosság rezgő mozgásáról

a Virtus Julia nevü városnak Hispania Boeticában régibb neve.

a Vocontiusok városa Gallia Narbonensisben.

a volkskusok városa Latiumban, még ma is Sora

a volscusok egy régi városa a pomptinusi mocsár közelében

a Volscusok régi városa Arpinum és Fabrateria közt

a volscusok régi városa, később Tarracina, ma Terracina

a Volscusok városa a Trerus folyó mellett, ma Falvatera

a volscusok városa Latiumban

a Volscusok városa Latiumban, ma Core

a volscusok városa Latiumhan, biborfestéséről ismeretes; ma Aquino

a Volskusok városa.

a zsákmánynak szétszórása, elvesztegetése (potom áron való eladása a zsákmányló katonák által)

a «bezáró», Janus mellékneve.

a «clivus Publicius», a főfeljáró az Aventinusra a porta trigemina mellett, a mely nevét

a «felső város»

a «három tornyu»

a «jóakaró» görög szépítő kifejezés e helyett:

a «Marsfiak» Siciliában Messana város lakosai.

a «vesszővel járó»

A. városához tartozó.

Ab. Marsicum, város Lucaniában, ma Marsico vecchio

Abea, achaiai város lakói.

abinus város Latiumban.

addig beszél, hogy a végzés hozatalára határozott idő az alatt eltelik;

Admedera africai város lakói

adófizetéssel járó

Aenona városa (Liburniában) mellékneve.

Aequum Faliscum város Etruriában.

Aesernia városához tartozó

Agbium, afrikai város lakói.

agyarog

ágytakaró.

ajándékok, melyeket a császárok a nép közé szórattak;

ajtó, átalán bejáró:

akaró

akarok;

akarom, tetszik nekem, hogy

alant járó

alant járó, minden emelkedettség nélküli.

alantjáró

alattomos úton járó

Albania fővárosa.

Albona város

áldó, áldásos, áldással járó.

áldozatbarom

áldozati barom leölése, levágása.

áldozatmészáros

áldozatoknál levágja az áldozatbarom azon részét, küln. belső részét, mely megáldozandó

áldozatra levágandó barom

áldozatra való barommal kereskedő.

Alexandria városának (Egyiptomban) régi neve.

aljában kanyarog

áll a határozat.

államférfi és közbenjáró Octavianus és Antonius közt

Allante, macedoniai város lakói.

állatokról: párosodni.

állítóban csak akkor, ha valami egészen átalános és határozatlan dolgot jelöl

állítólag Cures városáról véve

álljanak jót a dolog igaz voltáról.

állomásáról leszorítni

alólról kisugároztat

Alsó-Egyptomban egy tó s egy e mellett fekvő város, nevezetes borárol, ma Mariut.

Altiaia (ma Alzei) város lakói a Rajna mellékén.

Am. lakoniai városbeli

Amoca városából Hispaniából való.

Anazarbus v. Anazarba város, ma Ainzarbi, lakosai.

Andaristum macedon város lakói.

Andelona hispaniai város lakói.

Andura (hihetőleg a mai Andorra) városa lakója Hispaniában.

annyi, mennyinek akarod, ezért rendesen foglalóval

anyáról,

anyaváros

anyaváros gyarmatvárosaival való viszonyban.

Apamea városa régi neve.

aparokon

aparokonság

Aprilis elsejét megelőző három napig ült Venus-ünnep.

Aprustum (ma Argusto) bruttiumi város lakói.

Aria város lakói Hispania Boeticában

ármányos, jogcsavaró.

árnyékképe a consuli méltóságnak, a tribuni militum consuli méltóságáról.

arra az ádáz elhatározásra vetemedtek, hogy . . .

arról, a kinek egy város magát megadja

Assyria fővárosa, a görögöknél és rómaiaknál Ninos v. Ninus.

át a határon

átalában lassu akár restségből, akár határozatlanságból, akár megfontolásból, s ezért néha tötyögő, halogató

átalában oly tulajdonság, a mely maró, csipő, sajgó stb. fájdalmat okoz, akár a testnek, akár a léleknek v. kedélynek.

átalán határozott irányba menő

átalán minden oly eljárás, a mely az igaz tényállás szándékos és roszakaratu mellőzésével és ferdítésével, hazugsággal és ámítással jár és ármánykodva mást károsítni vagy bajba keverni igyekszik

átalán valamely város v. tartomány népét v. népességét illető;

átalán valami meghatározott szerkezetbe öltöztetett vagy foglalt kötés

átbuvárol

átfolyva, -szivárogva.

átfűrészelt fáról.

átfuvaroz

átjáró

átjáróhely

átjárós

átjárót csináló, nyitó

átjáróval biró,

átkarol

átkarol.

átkarolás

átkarolni

átlátszó ruhában járó.

átszivárog

atyai indulatáról;

atyjáról és anyjáról

Aurelia (ma Orleans) galliai városhoz tartozó

Ausara város lakói Arabia keleti partján

ausoni nép Campaniában, a melyről a város el van nevezve.

az a barázda, a mely az alapítandó város kiterjedését jelölte

az a biborvörös tenta, a mellyel a római császárok nevöket aláírták.

az a mi valakinek sorsát (végzetét) elhatározza

az a része Mauretaniának, a melynek T. volt a fővárosa

az a sereg, melyet a város körül (a falakra) felállítottak, hogy oltalmazzák a várost

az a tér Rómában, hol a fegyveres polgárok évenként egyszer áldoztak s fegyvereiket beszenteltették

az a terület, a melyet egy telepvárosnak más város határából kisajátítás v. elkobzás útján elvéve juttattak.

az Aduatikusok fővárosa, ma Tongern, Lüttich vidékén.

az Aeduusok fővárosa Galliában, hihetőleg a későbbi Augustodunum, ma Autun.

az aeduusok városa Gallia Lugdunensisben az Arar partján, ma Maeon.

az Aeduusok városa Galliában, ma Autun.

az Aequiculusok egy elpusztult városának lakói.

az aequusok egy városa Latiumban.

az Aequusok város Latiumban, ma Oritolo.

az Aesepus és Rhyndacus folyók közt, közel Cyzicum városához, a mely rólok Dolionis nevet is kapott

az áldozati állat, a melyet a vetések sikereért ünnepélyes menetben körülvezettek a határon s aztán feláldoztak

az áldozati barom levágója.

az alexandriai kikötő egyik bejárója.

az áll takarója.

az államföldeknek a szegényebb polgárok közti kiosztásáról v. tulajdonképpen adományozásáról szóló törvény

az államtól járó illeték, illetmény.

az Allobrogok városa, ma Acuste.

az amphitheatrumban, a fedett legfelsőbb üléssorok, a hol a szegény polgárok ültek

az apró csatározások sokat tettek, sokat mozdítottak; tárgyról:

az arábiai Madian várost illető, v. oda való.

az Arachosiusok városa Ázsiában.

az arevacusok városa Hispania Tarraconensisben

az Arevakok városa Hispania Tarraconensis-ben

az árokba tölt

az Arvernusok fővárosa Aquitaniában, ma Clermont.

az arvernusok városa Galliában, egy meredek magaslaton az Elaver (Allier) folyó mellett, a mai Clermont en Auvergne közelében.

az Assecanusok királyának székvárosa.

az átjárók védistensége.

az atyáról

az Auruncusok ős városa Campaniában

az az ünnep, a melyet e hét halom a városba foglalása emlékére minden év decemberében ültek

az egész köre az ismeretnek, tudománynak és művészetnek, a melyet minden szabadon született görög ifjúnak el kellett sajátítnia, mielőtt határozott szakpályára vagy a gyakorlati életbe léphetett,

az égitestek, légtünemények világításáról

az egyesek jogait viszonyaik szerint meghatározza

az egyszer meghatározott s többé meg nem változtatható világrend

az egyszeres vásárösszeg

az eladásnak legünnepélyesebb módja, mely által a vevő (manceps) teljes birtokába jutott annak, a mit vásárolt.

az elébbinek és Germanicusnak leánya, Caligula testvére és Nerónak anyja, híres gonoszságairól és ocsmány tetteiről, kit fia elvégre meggyilkoltatott. Születéshelyére, a german ubiok városkájába, 50 év. Kr. u. egy római telep lőn szállítva, és róla «Colon

az elkészülés és elhatározás a legbajosabb része minden vállalatnak.

az előljáró értelmét elhagyva

az előljáró jelentését elhagyva

az elválaszthatatlan előljárók

az ember maga elhatározásának

az ezüstműves vakaró vésője.

az Ilergaones fővárosa.

az Ilergetek fővárosa Hispania Tarraconensisben.

az isteneket egy megszállott városból kihívja, annak elhagyására felszólítja.

az oequusok egyik városa

az oequusok városa

az oltáron áldozni kezd

az oltáron ég a tűz

az oltáron égeti adományait

az Oretanusok városa Hispaniában.

az országút mellett, mely Carnuntumból Poetovioba vitt, Carnuntummal együtt felváltva a helytartó lakhelye, a későbbi időkben a császárok ideiglenes laka. Claudius császár coloniává emelte, a miért Claudia melléknevet viselt; ma Szombathely

az ősi Róma, a mely az etruszk városok módjára négyszögalakra volt építve

az ozoliai Locrusok egy városa.

az ügyvédnek nyert per után járó jutalma

az út kanyarodása

az utcáról, azaz aljas szitokszóval élni.

az ütleg csattanásáról

az «egész iskola», azaz, a tanulni akarók együtt mind.

azaz a tengerszoros, a mely távolból nézve bezáródni látszott, a mint közelebb ér az ember hozzá, kinyilik a szem előtt

azaz birói határozat áttal valakinek valamit tulajdonává odaad

azaz három nyelven írt v. leírt.

azaz hideg és zivataros

azaz lázzal járó

azaz miután az apa véghagyomány által vagyonáról már rendelkezett

azaz vásárnap, héti vásárnap, melyen a falusiak a városbá jöttek, vettek, vásároltak és eladtak s a köz dolgokkal, jelesen a törvényjavaslatokkal megismerkedtek

azok a keresztények, a kik a hatóságtól (hazug) bizonyítványt vásároltak arról, hogy pogány isteneknek áldoztak, tehát nem keresztények, hogy biztosítsák magokat az üldözés ellen.

azok, a kiket ily gyarmatvárosba küldöttek

azokról, kik mint tanuk jelen voltak valamely oklevél szerkesztésénél, küln. valamely senatus-határozat irásba foglalásánál

azokról, kik Rómában hivatalt kerestek, s a várost béjárva, a polgároktól a választásra szavazatot kértek s mindennemű előzékenység által mások kegyét és szavát megnyerni törekedtek

azon feltételében, elhatározásában, hogy valamit tegyen, állhatatosan megmarad.

azon három lándzsából csinált járom, mely alatt a legyőzött ellenségnek a leigázás jeléül átmenni kellett:

azon hitelezőkről, kiknek a polgárháború után adósaiktól kész pénz helyett földet kellett elfogadniok a Caesartól határozott magas árban

azon hivatal szerint, melyet a helytartó a városban utoljára viselt (mivel a provincia kormányzóságát úgy tekintették, mint amannak folytatását).

azon nagy engesztelő áldozat tétellel párosított ünnepély Rómában, melyet minden ötödik évben a censor-ok hivataloskodásuk végeztével tartottak,

azon viszony v. tekintet jelölésére, mely a mondottat karlátolja, bizonyos határok közé szorítja = -ra, -re nézve, tekintetében, dolgában

azt a formát meghatározni, mely szerint a becsülésnek történnie kell.

azt cselekedni, hogy a végzet határozatai beteljesedjenek

azt csinálja, hogy valami hamarább essék, történjék, mint különben történnék, határozatl. móddal siet,

azt csinálja, hogy valami jól összezáródjék

azt teszem a mit akarok.

Azuran v. Asssuran városa Byzacium és Numidia határán

babér-, olaj-, myrtusfáról

babérfáról való

bájos sziget a campaniai parton, hol Tiberius életének utolsó hét évét töltötte; ma Capri; a Tiberius fajtalanságáról gúnyosan igy is nevezték

bajt és kárt okozó, ártalmas, káros, veszedelmes

bakó, hóhér (ki a gonosztevőkön, rabszolgákon és idegeneken a büntetést, kínvallatást, vesszőzést s több effélét az előljáróság rendeletére végrehajtotta)

Bambyce városa syrus neve.

barom áthajthatási jog.

barom módjára.

baromból, marhából álló;

baromi

baromorvos.

baromorvos:

baromorvos;

baromorvosság.

barompásztor, gulyás.

barompiac

baromról kövér.

Basti város lakói.

becsületes és egyenes lelkű, de kemény és szigoru férfiu, azon időben (234―146) buzgó védője az ősrómai fegyelemnek, s határozott ellensége minden ujításnak (pl. a görög irodalomnak s bölcsészetnek), Carthagónak ellensége. Hajthatatlan szigoráért

békés polgárok

belefacsarodott

belváros

béna, nyomorék; és innen átalán, rosz, káros.

beraktároz

Berua rhoetiai város lakói.

besároz.

besugároz

beszélni nem akaró.

betyáros

beutazó, bejáró (nő).

bevásárol.

bezárása egy városnak.

bézáró

bezáródnak

bezárólag

bibor köntös vagy bibor takaró

bíbort viselő, bíborban járó.

bibortakaró

bíbortakaróval takart

bíróilag határoz

biróról, néha, de nagyon ritkán, senator-ról és az egész népről, mikor is meghatároz, akaratát nyilvánítja

bizonyos határok közé szorít

bizonyos határok között tart

bizonyos határok közt tart

bizonyos helyek Rómában, hol meghatározott napokon szent szertartásokat vittek végbe.

bizonyos meghatározott mértékben

bizonyos meghatározott pénzösszeg, melyet adóba kell fizetni

bizonyos, meghatározott, kiszabott

bizonytalan időre, hitelbe vásárolni.

biztos határozott irányban.

Blera város lakói Etruriában.

bogláros, boglárokkal diszített

bömböl (a nádi bikáról).

boráról és meleg fürdőiről nevezetes

boráról híres

Bosa város (Sardinia szigetén) lakói.

büntetés meghatározás

Byzacium fővárosa Africa propriában, a tengerparton, ma Heraclia v. Susa.

C. Scribonius Libo consul inditványára Claudius alatt hozott határozat, a mely szerint annak, a ki valakinek végrendeletet irt, a maga számára hagyatékot vagy más javadalmat a végrendeletbe irni nem volt szabad.

Caesar Augusta városának

Calagurris városa mellékneve.

Carmania fővárosa.

Carmel városból való.

Carthago városának lakói

Castrimonium, Latiumbeli város lakói.

Caudiumhoz közel az a hegyszoros, hol a római hadcsapatokat elfogták, s járom alatt elmenni kényszerítették, Kr. e. 321-ben.

Caunus város mesés alapítója.

Celsa (ma Xelsa) város lakói Hispania Tarraconensisben.

Cephallenia szigetén Paleis városának lakosai.

chattusok fővárosa Germaniában, ma Maden.

Cicero consulsága alatt proetor, majd zsarolásaiért per alá került, de Cicero védette.

Cicero leányáról.

Cilicia fővárosa.

cime az idősebb Cato azon történelmi munkájának, a melyben az italiai városok eredetét irta le.

című munkájáról.

circust járó.

Cnidus városa (Cariában) régi neve.

consuli méltósággal felruházott kormányzó (a császárok alatt legatus consularis).

Corduba gyarmatváros Hispaniában.

Cornelius Sulla dictatortól alapított városa a Lingoneseknek Gallia Cispadanában, ma Imola

csacsogás, fecsegés darálás, csárogás

csak három lépésre.

csapárok

csapláros

csapláros nő.

csaplárosné

csaplárosné.

csaplárosság

csárog

csárog.

csárogás.

csatarendnek első sorát tették (tehát egy legiónak harmadrésze, egyike a háromféle fegyverzetnek, melyből az állott)

csatároz,

csatározás

csatározás.

csatároznak;

csatározó

csatározó.

csavaró eszköz:

csavarodik

csavarodni

csekély áron áruba bocsátni.

csekély áron vehető

cserfáról v. cserfából való, cser-.

csigáról és kigyóról is.

csikaró görcs.

csillagos, az ég boltozatáról.

csinált, ásott gödör v. árok

csinos, helyes, izletes, takaros, kedves s több efféle (a szépet alsóbb fokban jelenti

csinosság, takarosság.

csizmában járó

csúfondáros

csufondáros taglejtésekkel és arcfintorításokkal kicsúfol

csufondáros.

csufondárosan

csúfondároskodó

csupán tunicában járó

Cyrene libyai város alapítójának neve, ki Therából való Minyas utóda volt.

Cyzicus város alapítója.

Dacia fővárosa és a Dák királyok székhelye

Dacia, Noricum és Illyria között, magába foglalta a mai Austria, Stiria, Carinthia és Karniolia keleti részeit, a dunántuli Magyarországot, Horváth és Tótországgal egészen a Száváig, úgy azonban, hogy a mai Bosniához tartozó Száva melléke még hozzá tartoz

daganat a lábszáron.

Dalmatia régi fővárosa.

Dardanus unokája, király Phrygiában és Trója városában, mely róla kapta nevét.

daróc

darócban járó;

darócból való

darócposztóból való kápákkal

darócruha.

de néha még a városból

de szarvas marháról is

Delminium (ma Almissa) fővárossal

derékszögü háromszög.

Dionysopolis thrák város régi neve.

Doclea (dalmatiai város)-beli

dombérozásban s azzal egybekötött lakmározásban résztvevő

Domitianus, Nerva és Trajanus császárok alatt.

drágán, olcsón vásárolni,

dugulással járó betegségek.

e nép fővárosa

e nép fővárosa, ma Poitiers.

E szentelt átjárót a Janus isten szobra diszítette, s ezért templomnak is tekintették.

e szót «dubium» minden ige nélkül, néha igehatározóképpen szurják be a mondatba

e város lakói

e város lakói.

e város lakosai.

Ebora város mellékneve

egész és összefüggő munkáról is

egész három nap.

egészen határozatlanul és átalában

egy abból a 30 osztályból, melyekre ősidők óta Róma legrégibb polgárai (a patriciusok) osztva voltak, 1/10 a három legrégibb tribus mindenikének. Minden ilyen Curiának volt egy Curioja v. főnöke, ki a curia közügyeit, jelesen az istentiszteletet rendezte

egy bizonyos mértéket szabni ki, határozni.

egy Carrina nevü hispaniai városra vonatkozó.

egy Cn. Sejus lováról van véve, a mely ló minden tulajdonosára szerencsétlenséget hozott

egy drágakő, a mely oly fehér, mint a parosi márvány.

egy e végre rendelt kerületi fővárosba, («tartományi gyülés») a tartomány lakosainak törvényszolgáltatás végetti egybegyülése, inkább télben, mikor t. i. a helytartó körutat tett, és meghatározott napokon ily városban megjelent, hogy azon perekben, melyek

egy elpusztult városi község Latiumban.

egy ember e népből, küln. sajátnév, egy őskori királya, a kinek Pyrene nevü leányáról nevezték el a hegységet

egy emberre járó

egy eretnek felekezet, Montanus nevü alapítójáról így nevezve.

egy etruriai elpusztult város után elnevezett terület.

egy fájdalomenyhítő háromszögü cukorka.

egy felül tágas, alúl szűkebb gödör, melynek közepéből egy hegyes karó állott ki, vagy több ily gödörből álló véderődítvény.

egy forrás Menae városa mellett.

egy három osztályos szekrény.

egy három rőfnyi nagy nyíl, melyet a catapultából lőttek

egy háromlábu kis állvány vagy polc, a melyre szobrocskákat v. gyertyatartókat állítottak.

egy hasonnevü várossal a torkolatjánál.

egy hegy Tarentumhoz közel, boráról nevezetes.

egy hispaniai városból (a mai Oviedoból) való,

egy Horta nevü város

egy illyr város.

egy ívátjáró, a melynek hol voltáról bizonyosat nem tudunk, csak annyi bizonyos, hogy nem volt tulajdonképpeni kapuja Rómának.

egy kapu (v. kapualaku szentelt átjáró), melyen ősi szokás szerint a sereg a harcra kivonult

egy kis fabástya, belől egy facsaros csatornával, a melyen át bocsátották a kockarázó pohárból

egy latiumi régi város lakói.

egy marok, csomó

egy maroknyi

egy maroknyi.

egy más város.

egy megelőző igehatározó erősbítésére

egy mérték, a mely három sextariust tesz.

egy neme a nemeznek v. daróc-nak

egy növény, Spengel szerint a háromszinü amaránt

egy pár szót akarok veled szólani.

egy pár szót akarok veled váltani s beszélni;

egy per és a vele járó kockázat átvállalása egy bizonyos pénzösszegért

egy pisidiai Tyrus város lakói.

egy politikai párt Compsa városában, a második pún háboru alatt, a mely nevét a

egy pontot szabatosan meghatározó és ez által korlátozó kikötés

egy rabszolga számára kimért (járó) gabona

egy része a szónak, a mely meghatározott, bizonyos verstagokon felül marad.

egy rhoetiai nép fővárosa Venetiában, ma Belluno.

egy római. A monda szerint egykor, midőn mint praetor a város kapuján kiment, hirtelen szarva nőtt, melyből azt jövendölték, hogy Róma királyának van rendelve. Hogy ez a jóslat be ne teljesedjék, önként számkivetésbe ment.

egy ruhadarabról, a melyet gazdája soha se tesz le magáról.

egy Statius T. adta át szülővárosát Compsát Hannibalnak.

egy Sunam nevü paloestinai városból való

egy szabatosan meghatározott eljárásbeli szólam zárszavai

egy sziget, Sidyma lyciai várossal átellenben.

egy színi jelenetet együtt eljátszó három színész.

egy tábláról letört darabka:

egy takaró alatt hálás.

egy Tatium nevü városhoz tartozó

egy Tigisis nevü városra

egy tó Gallia Narbonensis-ben Narbo városa közelében, a melynek kikötőül is szolgált, ma l

egy ünnep, a melyet a tusculumbeliek három nappal az Idus után ültek.

egy város fallal bekerítése

egy város neve.

egy városon

egy városrész Rómában a kapu előtt, a Mars mezeje körül.

egy vidék Maronea mellett.

egy vidéki város lakói.

egyeduralkodása alatt Hispaniában, azután Macedoniában legatus, későbbre Galliában proetor, zsarolásáért közkeresetet indítottak ellene, de Cicero védelmezvén, a kereset alól felszabadították

egyik a boszuállás három istennői közül, kik a természetelleni vétkeket büntették meg, jelesen azon bűnösöket, kiket az emberi igazság boszuló karja valami okból el nem érhetett:

egyik legrégibb utcája Rómának, a mely a Velia tetejéről, a porta Mugonia szomszédságában kezdődvén, a Palatinus oldalán lefelé haladva a domb északi sarkát megkerülte, és a porta Romanula feljárójáig, talán még tovább is tartott;

egyike a három férfinak, kik a föld-kiosztást vezették

egyike a római polgárok vagyonszerinti öt osztályának

egyike annak a három csatornának, a mely Alexandriából a tengerhez vezetett.

egyike annak a négy vagy tizennégy városrésznek, a melyre Róma fel volt osztva

egymással határos

egyptomi város Theboe v. Diospolis

együtt járó

együtt levő három dolog.

el nem égetett része az áldozati baromnak

el nem határozni.

el van határozva

elcsavaró

elég hatalmas a határozatot megsemmisíteni

élelmezési törvény, mely az élelemszereknek szegényebb polgárok közti kiosztását tárgyazta.

élelmező hivatalnok a hadseregben, a ki a vágó marha szállításáról gondoskodott.

éles, csipős, maró élc.

életveszéllyel járó betegség, (halálos).

elfacsaró

elfacsarodott lábu.

elharácsol, -pazarol, -tékozol

elhatárol

elhatárolás

elhatároz

elhatároz (törvény v. végrendelet által valamit)

elhatároz, -dönt

elhatározás

elhatározása iránt önmagával tisztába jő.

elhatározásáról leverettetni

elhatározatlan

elhatározatlan vagyok

elhatározó

elhatározó harc

elhatározó pontra menni enged

elhatározólag

elhatározom

elhatározott

elhatároztam magamban,

elhatározza

elhatározza magát

elhatározza magát.

elhatározzák, hogy a várost fölgyujtsák;

eljárogat.

elküld a nyakáról

elküldése valamely közbenjárónak, alkudozónak, hirnök s több effélének

ellenkezőleg végezett avval, mit kevéssel azelőtt, határozott volt

ellentétben a várossal,

Ellopia (boeotiai város)-ból való.

elmezavarodás

elmezavarodás,

előbb négy, majd nyolc, végre tizenöt volt, kiknek kötelessége volt a vallásos dolgokra ügyelni: előljárójokat így nevezték

élőfából v. -fáról való

élőfáról

élőfáról, melyre futó növény van kötve, futva.

élőfáról: meggyökerezik, megfogamzik.

előjáró

elől (előtte) járó

elől járó

elől-járó

előleges és elébe vágó elhatározás, mely egy későbbi elhatározásnak ugyanazon vagy más hasonló esetben mintául szolgálhat v. kell, hogy szolgáljon:

elöljáró

előljáró (-ban, -ben)

előljáró (vagyok stb.)

előljáró személyek

előljáró szócska,

előljáró, előljárónő, mindig

előljárói

előljárói hatalom

előljárói hivatal

előljárói személyek szolgája a provinciában. II.

előljárói, főnöki hivatal v. tiszt.

előljárójává, főnökévé; igazgatójává stb. tett

előljárókkal

előljárókról, ha nem engedelmeskednek nekik:

előljárónő

előljárós visszahozó névmás helyett

elöljáróság

előre meghatároz

előre meghatározás

előre meghatározott és kikerülhetetlen

előre való elhatározás

előre vásárol, vesz,

elpárolgás

elpárolgó

elpárolog

elpárolog.

elpárologtat

elpároltat

elpazarol

elpazarolja

elpusztult épület v. város helye

elpusztult ősváros Felső-Italiában, túl a Padus-on.

elpusztult város Apuliában.

elpusztult város Bithyniában.

elpusztult város Etruriában

elpusztult város Latiumban.

elpusztult város Moeoniában.

elpusztult város Thraciában.

elpusztult város Umbriában.

elpusztult városi község Latiumban.

elszállásolták az idegen követeket, a kik nem akartak a városba bebocsátani.

eltakarodik

eltakarodni

eltávozik, elmegy, eltakarodik

eltékozol, -pazarol,

eltemeti az időt lakmározással tölti

eltérés pályáról

elterjedt a városon,

elvakarodik

elválasztó határok

elvesztése vagy megszorítása a polgári stb. jogoknak; (capitis deminutio maxima volt, mikor a polgár mind a három nemü jogait, minima, ha csak némely családi jogait vesztette el)

elzáró

ember arculatjáról v. kedélyéről

Említendők: M. Aemilius Lep. consul 675 R. é. u. Sulla elkeseredett ellensége, a ki ennek halála után megsemmisítni akarván intézkedéseit (acta), zavargásra (tumultus) adott okot; mint praetor Siciliában nagyon zsarolta a siciliaiakat; továbbá: M. Aem. Le

ennek jelképe volt a «mundus» a római comitiumon, egy gödör, a mely a «lapis-manalis»-sal volt befödve, és évenként három napon (augusztus 24., október 6., és november 8) állott nyitva (mundus patet), l. erről a római régiségek kézi könyveit.

ennek vagyona a lovagokra határozott minimumra van becsülve

Epetium városa lakói Dalmátiában.

éppen a város alatt táborba száll

éppen erre akarok kilyukadni

éppen igy magáról a szónokról

érdemtelen személyre pazarolt

erdő Etruriában, nevezetes a tarquiniaiak és rómaiak közt ott történt csatáról.

erdő, a melyből karót vágnak.

eredetileg a három régi tribus valamelyikének előljárója

eredetileg egy hegy, azután az azon épült város és a hozzá tartozó vidék Paloestinában

eredetileg egyike a három törzs-tribusnak, melyekre a legrégibb időben a polgárok (azaz a patriciusok) fel voltak osztva

eretnek felekezet, Pepuza phrygiai városról így nevezve; másként:

erkölcsi ragályról, rosz példáról s több efféléről.

erődített kis város Siciliában.

erődített város Arkadiában egy meredek hegyen

erődített város Armenia déli részében.

erődített város Bruttiumban, ma Consignano

erődített város Cappadociában.

erődített város Gallia Belgicában.

erődített város Pamphyliában.

erős város Közép-Italiában.

erős város nyugati Franciaországban

erősen bőg (bikáról)

erősen elhatároztam.

erősen károg

erősített város északkeleti Spanyolországban, ma Lerida.

erősített városocska Algidus hegyén.

erőszakos pénzzsarolás

értelmező meghatározás

érzéssel v. annak valami kimutatásával felkarol

és e folyó istene, a melynek szökőkúton levő szobrára példálódzik Prop. 2, 32, 14 ed. Hertzb., a hol az nban éppen úgy Vergiliusnak egy szobrára lehetne gondolni, kivált Rómában; mások így akarnak olvasni: Anione (?), meg mások 2. Maro-ra vonatkoztatják l

és ezzel a vád magáról elhárítása.

és fogadásból megáldozott barom vére.

és innen átalán feljül valami takarót kap:

esését méri v. határozza meg;

ételt küldeni asztaláról.

Etruria egyik legrégibb városa a Sabati tó és tyrrhenumi tenger közt, most Palo nevű falu

etruriai város lakói.

évenként háromszor termő

evezőn járó

ez ellenem szól, káromra van

ezen feltételek mellett, ugy hogy ezek határoztattak meg;

ezen városban

ezt a három napot ki kell állani.

ezt akarom érteni rajta

ezt Tiberius öngyilkosságra kényszerítette, mivel ?nakodott, hogy az uralkodást magához akarja ragadni. ? Egy Scribonia volt Augustus második neje. Küln. említendő még: Scrib. Largus, orvos Tiberius és Claudius császárok korában, egy «Compositiones medica

ezüst- és cinoberbányáiról nevezetes város Hispania Boeticaban, ma Guadalcanal

fa- v. cserépcső, a mely cserepekkel van megtöltve, hogy a vizet csak lassan szivárogva

fábol v. faról való

facsaró

facsaró gép

facsarodás

facsarodás.

facsaros

facsarosan

facsarosan.

fajtalansággal elpazarol.

fákat ültetni v. karókat állítni

faluról falura járó

fanyarocska.

Febris személyesítve egy istenség, a melynek Rómában három temploma volt

fecseg, locsog, cseveg, darál, csárog;

fedett átjáró kapun v. egyik utcáról a másikra;

fejtakaró

fejtakaró a nőknél, főkötő.

fel s alájáró szílap

feldarabolásáról

feldul (várost v. vidéket,

felemelt és kifeszített karokkal felfüggesztett

feljáró

feljelentés valamely károsnak látszó új építkezésről, a mely ellen a feljelentő tiltakozik.

felkantározás

felkarolás

felkaróz

felkavarodás

felmaró, -surló,

félrejáró.

felső karon viselt karperec.

feltétellel járó

felvásárol

félve és sietséggel futkároz

ferdítéssel, jogfacsarással, hamis vádaskodással, a jog formák szigorát álnokul félremagyarázó és hamislelküen alkalmazó ármánykodással járó zaklatás, fondorkodó perlekedés, ráfogott váddal üldözés, ármányos per

főben járó ügyben

főben járó vádat emel valaki ellen.

főben járóvá teszi a keresetet.

főbenjáró, életbenjáró, mi által a testi vagy polgári (lásd caput 2. A. b.) élet elvesz vagy elveszhet

fogalom meghatározása

fok és város Campaniában, ma Cap di Miseno.

fölfelé facsarodott lábu.

folyó (ma Esino) és város (ma Insi) Umbriában

folyó Ázsia belsejében, a Paropamisadok földjén.

folyó Bruttiumban; Al-Italiában, ma Esaro

folyó és város az etruszk parton, ma is Alma v. Pian d’Alma.

folyó és város Mauretaniában.

folyó és város Syriában.

folyó és város Taprobane szigetén.

folyó Galliában, ma Garonne.

folyó Istriában, ma Arsa, hasonnevű várossal a partján.

folyó Mauretania Tingitanában, ma Ommirabiti v. Morbega Marokkóban.

folyó Siciliában Asoros (ma Asaro) város mellett, ma Dattaino.

folyó Umbriában, ismeretes a Kr. e. 207-ben ott esett ütközetről, ma Metaro.

folyó Umbriában, Rimini és Pesaro között, ma Creca.

folyó, a melynek partján feküdt Bactra városa, ma Balk.

fonásos, csavaros párkánytag.

főnökké, előljáróvá stb. tétel

főpárkányzat háromhasábu diszítménye alján levő«cseppek» mint diszítések.

Forum Julii városa Gallia Narbonensisben

főtemplom vagy templomvár, a melyben Jupiter, Juno és Minerva templomai együtt voltak. Ilyen létezett eredetileg minden őslatin városban és későbben római szokás szerint minden telepvárosban is; ilyen volt a capitolium vetus Rómában, a beneventumi, capuai

főváros

főváros.

fővárosa

fővárosa a sequanusoknak Galliában

fővárosa volt

Fővárosa volt Alba Helvia, ma Alps, Viviers mellett

fővárosa volt: Augusta Vagiennorum.

fővárosi.

fővárosiasság

fővárosuk Mediolanum, ma Evreux, területök a mai Dép. de l’Eure, Normandiában

fővárosuk volt (Albium) Intemelium, ma Ventimiglia.

fővárosuk volt Augusta Rauracorum, ma Augst, Basel mellett.

főző v. pároló edény gombák elkészítésére, és innen átalán konyhabeli v. evő edény

fügefakaró.

fuvaros

fuvaros.

fuvarozás.

fuvarozást illető

gabnarosta

gabona összevásárolója

gabonáról

Gades városának mellékneve.

Gallia Lugdunensisben lakott, a mai Dauphiné és Savoienben, fővárosa volt Vienna (ma Vienne a Rhone mellett)

Gallia Narbonensisben, fővárosuk: Darantasia

galliai térmérték, városi telkeknél 100, falusiaknál 150  láb.

gallus nép a mai Normandiában, a hol még ma is Ambiéres nevű város fentartja emlékét.

gallus népfaj, a mai Champagneban, fővárosa Catalauni, ma Chalons sur Marne.

gamón vagy garagulyán járó.

garoenum-mal becsinált.

gazdagságáról

gépelyben járó;

gépgyáros

germán város a Duna eredete táján, ma Ladenburg v. Lupff.

Gerunda városa lakói Hispania Tarraconensisben.

Gophna város környéke Judoeában.

Gorgones, Phorcys és Ceto három leánya, kik mint szárnyas és kigyóhaju szüzek az Oceannak legnyugotibb részén laktak: a két nagyobb Stheno és Euryale, halhatatlan volt, Medusa pedig

Gracchuris város régi neve Iberiában.

gyakran a lélek v. kedély nyugodtságáról

gyakran a mondattal való összefüggés nélkül úgy van közbetéve, hogy valami bizonytalant és határozatlant jelöl, mit pontosabban meghatározni vagy nem tud az ember, v. nem tart érdemesnek, tehát valami csekélységet és nem érdemest, minél fogva megvetést fe

gyakran időt határoz

gyakran mikor politikai értelemben használják, a rómaiak köztársasági hajlama miatt, némi gyülölt mellékfogalom párosulván vele

gyaláz, szidalmaz, káromol.

gyalázás, káromlás

gyalázás, káromlás.

gyalázatos nyereség után járó.

gyalázó, káromló

gyarmatvárosból való;

gyors elhatározásával zavarba hoz

ha azt kivánja, hogy nevét mint a városok atyjáét a szobrok aljára irják.

ha elég jelentősége volt, hogy zavarodást vagy félelmet támasszon

ha minden áron akarnának.

hadistennő, a harc istenasszonya, Mars nővére és kisérő társa, kinek Rómában a városon kivül temploma volt, melyben a senatus azokat a követeket fogadta el, kiket nem akartak a városba bebocsátani, valamint az olyan vezéreket, kik diadalmi pompával való f

hajdan virágzó város a Venetok földjén a Silis folyó torkolatánál, ma Altino falu

hajítónő (Dianáról).

hajlandó, szívesen akaró

hajlíthatl. város Hispania Boeticában.

hajó, mely egyik oldaláról elvesztette evezőit.

halározottan v. kereken megtagad

hamarosan

hamarosan.

hamislelküségből addig beszélt, a míg eltelt az idő, a melyben határozni lehetett volna.

harcra előugrik, csatároz

harmadik azon három tribus (néptörzs) közül, melyekből régen a római nép állott;

három

három adag élelmet kapó katona

három águ szigony

három ágú villa

három alaku

három as

három csíku.

három csillag Orion övén.

három egész évig.

három együtt véve

három együtt.

három éji idő.

három éjnyi

három emberkort (-nyomot) átélt ember.

három emberkort élt

három erevőjü hajó.

három év.

három éves

három éves kor.

három éves.

három evezőjü

három evezőjü gálya.

három évi határidő.

három évi idő

három fej

három fejü.

három férfiak

három férfiak, három tagból álló hivataltestület

három férfiból álló hivatal testület, mint börtön felvigyázók

három fogu v. águ

három font.

három fontos.

három göcsü

három hajszálu

három hangu ének.

három hasábu

három határvonal összeérése pontján álló

három hegyü

három hegyü v. águ

három hegyü.

három hónapi

három hónapos

három karós

három kezü.

három kis sziget Euboea északi csúcsánál, hihetőleg a mai Ponticonesi.

három lábnyi hosszu

három lábnyi mélységű

három lábnyi.

három lábu

három lábu állvány

három legiót várt, de csak kettőt kapott

három levelü irókönyv.

három mellü.

három mináért;

három modiust tartalmazó edény.

három nagy gyöngyszemből álló fülbevaló

három nap mulva.

három nap.

három napi

három napi időköz

három napig tartó.

három napnál tovább;

három napos

három negyedet illető

három nemzedéket vagy emberkort ért

három népség

három nevü

három nyelven beszélő

három nyelvü

három oboluson vásárolható.

három obolust érő

három órányi idő.

három oszlopsoros

három osztályu

három részből

három részből álló

három részre.

három rőfös.

három római császár neve

három rovásu

három szemü

három sziget Messenia partjainál.

három szótagu.

három tagu

három tálból álló fogás étel

három tégla vastagságu

három testü

három testű.

három torku

három torokból jövő

három tudomány csoportja.

három unciás.

három vagy öt férfi, kiket a tanács bizonyos időre kirendelt, hogy a fizetés dolgát rendezzék s igazítsák.

három, később hét emberből álló papi testület Rómában, mely a közjátékokkal

három-három

három-háromszáz.

három-sodratu

háromágú

háromágú nyelveik villámgyors kilövellgetése.

háromágú szigony

háromágu szigonyával uralkodó

háromágu.

háromból álló

háromezer

háromfajta

háromfajta.

háromféle

háromfelé osztás.

háromféle.

háromféléből készült étel.

háromféleképpen

háromféleképpen.

háromfogatu

háromfogatu.

háromlevelü fű

hárommal szorzás

háromnyelvü.

háromnyüstös.

háromoldalu.

háromság.

háromszálú

háromszáz évig élni.

háromszáz minát ér.

háromszáz.

háromszázadik.

háromszázanként

háromszázezer sestertius fizetést húzó.

háromszázszoros.

háromszinü.

háromszög

háromszög.

háromszögezés

háromszöggé változtatás.

háromszögletü

háromszögoldal

háromszögre alakítás

háromszögű

háromszögü.

háromszor

háromszor és négyszer

háromszor ismétlés.

háromszor járta őket vizzel körül (s az által vallásos szertartással megtisztította).

háromszor vesz.

háromszor.

háromszoros

háromszoros.

háromszorosa valaminek.

háromszorosan.

háromszoroz

háromszoroz.

háromszorozás.

háromtagú mondat.

háromtestű.

háront negyednyi.

hasonlóságot jelölve közel járó, megközelítő, hasonló,

hasonlóságot jelölve, legközelebb járó:

hasonnevű fővárossal

használatra v. egészen határozatlanúl

hát (vizirányos helyzetben gondolva, mint a testnek felső és legmagasabb része, tehát sajátl. az állatok hátáról

hatalom valamit elhatározni

hatalommal járó

határ által meghatároz:

határárok

határok közé foglalható

határok közé foglalt terület

határok közé foglalva korlátol

határok közé szorít

határok közé szorít (gát, töltés s több effélével)

határok közé szorított.

határok közé utasít

határok közé vesz

határolás

határolatlan

határoló

határon túl űz

határőrök;

határőrség

határos

határosság

határoz

határoz, kijelöl, kitüz

határozat

határozat végett előad

határozata.

határozatban nyilvánít

Határozatl. jövő,

határozatlan

határozatlan (vagyok stb.)

határozatlan irányu értelmében.

határozatlan mennyiségről

határozatlan mód.

határozatlan móddal

határozatlan módú

határozatlan nagy számot jelöl.

határozatlan nagy számról

határozatlankodó

határozatlanná

határozatlanná, habozóvá tesz

határozatlanság

határozatlanság.

határozatlanul

határozatlanúl akármelyik a kettő közül

határozatlanul mindenfelé terjedő.

határozatlanul.

határozatot ád

határozatot, itéletet mond, így is

határozni

határoznia

határozó

határozó perc

határozott

határozott ellenség

határozott irány

határozott kifejezések ben fogalmazott szólam

határozott különbség nélkül

határozott rend és szabály nélkül

határozott rend szerint váltogatva

határozott szándék

határozott véleményben megállapodik

határozott, önálló

határozott.

határozottan

határozottan erősít

határral meghatároz

határváros Egyiptom és Aethiopia közt.

hatodik v. határozó eset.

hátrafelé ledob magáról.

házas párok;

házi szolga, a ki a jövőjáróknak az ajtók függönyeit félre huzta

házról házra járó

hegy a sabinusok tartományában egy része a mai Monte Gennaronak.

hegy és város Felső-Moesiában.

hegy és város Hebronnál Palaestinában; ma Karmel v. Karmul.

hegy és város Thessaliában.

hegy körül, ismeretes rosz földjéről és rosz boráról.

hegy Latium és Campania között, hires boráról, ma Monte Masso v. Massico.

hegy Paros szigetén;

hegyen fekvő város fellegvárral Picenum vidékén, ma Cingulo

hegyes karó

hegyes karókból csinált erődítvény

hegyes rövid karó

hegyes szögü háromszög.

hegyfok (ma Monte Circello) és város (ma Circello falu) kikötővel (ma Porto di Paula) Latiumban, melyet a monda szerint Circe alapított.

hegyfok a nevezett városnál.

hegyfok a városhoz közel.

hegyfok és város Caulon mellett Bruttiumban, ma Capo di Italo.

hegyfok és város Ciliciában

Helenus alapította városka Epirusban.

helyett, tudósítványok, értesítvények valaminek folyamáról

helyről, főváros v. főpont

helytelenül, hibásan határoz el magában valamit;

Hesiodus Theogoniájáról.

Hierapolis v. Bambyce syriai város syrus neve.

hihetőleg e városnak telepe a tenger partján

himzett lótakaró

Hipparenum babyloniai város lakói.

híres főváros Joniában

hires gazdag kereskedőváros déli Italiában

híres jeles olajáról

hirnöktől egybehivott polgárok, a népgyülés görög köztársaságokban

hirtelen és gyakran meggondolatlan elhatározás

hispaniai város, ma Baylen.

hiszem, hogy kivántátok a polgárok szeretetét

hivatal után járó

hivatalos elfoglaltatás a városban:

hivatalos v. hatósági vélemény v. határozat nyilvánításánál

hízlalt baromfi

hogy a városok a mire szüksége volt ingyen szolgáltatták ki neki

hogy a várost bevették.

hogy határozhasson

hogy is ne ugratnál a gebével az árokba, azaz ne tégy oly fonákságot.

hogy, mennyin, mi áron?

hol a város fekszik,

holló károgása.

Horatius szülővárosa

hulláról

húsárus, mészáros.

húsos bolt, mészárszék mint hust áruló mészáros áruhelye.

húszadik évben járok

Idézték ezeket ugy, hogy éjjel három férfi megkerülte a házat, aztán az egyik bárddal belevágott a küszöbbe, a második mozsárütővel rá ütött, a harmadik leseperte. Ezt ugy tekintették, mint a művelődés csiráinak jelképét, a bárdot, a melylyel a háznak val

időhatározásnál,

igás barom

igás baromhoz.

igazságtalanságot elkövető v. elkövetni akaró

igehatározó gyanánt használt

igehatározói

igehatározóilag

igehatározóilag van használva

igehatározólag

igen jóakaró.

igen közel járólag

igen sokat tart magáról.

igézet nélkül, «igézet ne fogjon», ezt akkor mondták, ha valaki küln. magáról valami dicséretest mondott, hogy irigység és rosz akarat azért ne árthasson: «irigység nélkül legyen mondva»! «ha szabad olyasmit mondanom».

így akarták eredetileg elnevezni Róma városát.

igy nevezték a császárság alatt a császároktól kinevezett Quoestorokat, kik azok leiratait stb. olvasták fel.

igy nevezték az olyan polgárokat, kik majd semmi, vagy éppen semmi vagyonnal nem birtak

így nevezték Rómában s más városokban a piacon levő ama oszlopokkal ékeskedő pompás középületet, hol különféle gyülésezéseket tartottak s milyent későbben többeket is építettek

így oly, mintáról is, a melybe valamit öntenek, mint az ércöntők formája, vagy a melybe sajtot gyurnak.

illő határok között

ily elhatározó ponton teljességgel nem fog megszünni.

indiai nép hasonnevű fővárossal.

indítványára hozott határozat, a hitbizományi manumissio tárgyában.

inkább akarom v. szeretem a halált mint a szolgaságot;

Innen elpazarol, sikeretlenül használ;

innen festék- v. kenőcsáros.

Innen, lajstrom, mutató tábla a személyekről és vagyonaik bevallásáról.

irodalmi munkáról

is egy csatornáról a különböző pontjait értve

Isiondum, pamphyliai városból való, a melynek lakói

ismeretes: Lucius M., ki mint consul 146. Kr. e. Korinthus városát bevette és elpusztította, és Sp. Mummius, az előbbi testvére, stoicus bölcsész és Scipio barátja; egy ily nevű Atellan-költő is ván említve.

ismételt erőlködéssel járó

Japygia régi fővárosa

járó

járó szóhoz van ragasztva

járó,

járogat

járógép

járok utána

járóka

járóka.

járókelő

járom

járom alá küld

járom alá küld.

járom alatt bocsát át;

járom v. iga alá hajtás

járomba fog

járomba fogott

járomba fogott.

járomba nem fogott

járomba szokott

járomba szoktatott

járomban járó

járomcsont

járomfa

járomformában megköt

járomhoz köt

járomszíj

járomszíjak

járomtól érintetlen

járőr

járőr kocsi

járórács

járőrkocsi

járószalag

jégesővel járó.

jegypénztáros

jegyzőkönyvek a senatus tárgyalásairól, melyekben a határozatok, a vitatkozás főbb mozzanataival, tanuvallatások stb. följegyezve voltak.

jelentékeny város Hispaniában.

jelentékeny város Moesia Superiorban ma Kosztolác

jelenti azon részeket (az áldozati baromban), melyek a hazára és belföldire

jeles boráról elhiresedett vidék Campaniában a Massicus hegy aljában

jelölésénél, melyek között valami történik, minők: következés, hatás s több effféle, ugy hogy gyakran igehatározói értelme van

jelzőkaró

Jericho városa Palestinában;

Jericho városa Paloestinában

jó akarója

jóakaró

jóakaró, barátságos, jó indulatu.

jóakaró, jóindulatu, szives, kegyes

jóakarólag, jótakarva, szivesen.

jóakaróm

jobbra kanyarodik

jobbra kanyarodj!

jogáról lemond

jogcsavaró.

jól záró

jövő-járó

judoeai város

jutalma azon harcosnak, ki várostromnál első volt a kivivott vár falán.

kamatláb meghatározásában egy harmadszázad havonként

kantáros

kantároz

kantározott

kanyarodás

kanyarodás.

kanyarodik

kanyaro

kanyarog

kanyarogva

kanyarogva.

kanyaronc

kaparó eszköz

kapkodva vásárol

kapu, városon, táboron s több effélén;

karicsál, a fogolymadár természetes hangjáról.

karó

karó, a melybe gonosztevőket huztak.

karó-árus,

karó.

karócska

károdra,

károg

károg.

károgat.

károgva

karóhoz köt,

karók, cölöpök leverése

karom

karónak használt fatörzsök, mely a ?be van verve.

karónak való fűz.

káros

káros hatással van

karos szék karja,

káros tulajdonságokat mutat.

káros, veszedelmes.

károsít

károsítás

károsító csalás

károsodás.

karót illető,

karóval támaszt

karóz

karózás

karózat.

karózattal erősített

karózattal való sáncozás

katonai hivatallal járó hatalom

katonai őrség, mely egy várost függésben tart:

katonáról becsületérzés

katonáról, épületfát hoz.

kavaró kalán.

kavaró pálca

kecses kis kar, karocska.

kecskeszőrtakaróba (pokrócba) burkolt

kedvben járó

kedveben járó

kedvében, járó

kellő határok közé szorítás

kelta város Galliában, a mely mellett Ariovistus legyőzte a gallusokat.

keményen ócsárol

képben udvaroncokról.

kerekeken járó

kereken járó

kereskedő város Indiában.

kereskedőváros Apuliában, melyet a monda szerint az Argosi Diomedes alapított

kéréssel magáról elhárítni v. elfordítni igyekszik

keresztüljáró

kérő, közbenjáró (nő).

kerületi városa

keselyü gyomráról

keselyüről: károg.

késő kori iró, a ki a baromorvoslásról írt.

későbben az élelmezők egy bizonyos osztálya, a melyet mindig előre küldöttek, hogy az élelmi szereknek az állomásokra szállításáról gondoskodjanak. Hadrianus óta valami csendőrfélék, a kiket politikai célokra, nevezetesen mint titkos rendőrkémeket használ

későbbi neve Lugdunum (ma Lyon) városának Galliában.

két csillag a kocsis csillagkép első kezén, a melyek feltünése viharos esős időt jelentett

két gyümölcs egy száron

két sziget a saroni öbölben.

két város Cyprus szigetén u. m. Új-P. (ma Ó-Baffa) és Ó-P. (ma Kukla), mely Venusnak volt szentelve.

két város Egyiptomban.

két város neve Hispaniában, egyiknek neve ma Calachora, Quintilianusnak születéshelye.

két város neve:

két városi község Italia negyedik regiójában, u. m. C. supernates, a mai Carentino mellett és C. infernates, a mai Carentia mellett.

kétfelé facsart lábbal járó

kétkedve, határozatlanul, tétovázva, gondolkozva

kétségbeejtő határozatra viszi

kétszer kettős v. csak: páros.

kettőnként, kétkét, páronként

kezdem unni a várost.

kéztakaró

ki 321-ben Kr. e. a caudiumi szorosban a samnisoktól bezárva, seregével járom alatt elmenni kénytetett;

ki a vagyon háromnegyedét örökli

ki el tudja magát határozni;

kicsikaró, -zsaroló,

kifacsarodás

kificamodott, kifacsarodott ész.

kifog (járomból)

kijáró

kijelölt, _ meghatározott határ

kik a rólok nevezett Cotti Álpokon lakó különböző népeken uralkodtak, az első római császárok idejében.

kik nem igaz római származásu polgárok;

kiket könnyü megvásárolni.

kikötő a város határán

kikötő Teos városa mellett Joniában.

kikötő város a Marinusok földjén Gallia Belgicában, azelőtt Gesoriacus, ma Boulogne.

kikötő város Apuliában

kikötő város Arabia-Felix-ben.

kikötő város Cariában.

kikötő város Etruriában, ma Livorno.

kikötő város India nyugati partján.

kikötő város Kisázsiában Halicarnassussal átellenben.

kikötő város Laconicában.

kikötő város Sarmatia Europaeában a Borysthenes torkolatánál.

kikötő városka Pontusban, egy földnyelven az Iris folyó (ma Jesil-Irmak) torkolatánál.

kikötőváros Bithyniában.

kikötőváros Mysiában.

kincseiről, gazdagságáról

kincstárőr

kinél Hercules egy darabig mint vásáron vett robszolga női köntösben szolgált.

kipárolgás

kipárolgásnak a levegőbe vegyülése

királyi város

kirándulás a város

kis folyó Etruriában, ma Mignone. hasonnevü városka mellette.

kis gyermekek természetes hangjáról

kis három ágú villa.

kis sziget az etruriai tengeren, a császárok alatt számkivetés helyéül használták, ma Ventudene.

kis takaró

kis takaró.

kis vakaró.

kis város

kis város a Hirpinusok földjén

kis város Apuliában.

kis város Arpinum vidékén

kis város az oequusok földjén, a mely mellett Neronak falusi birtoka volt, ma Subiaco.

kis város Creta nyugati részében.

kis város Daciában,

kis város Etruriában, ma Fiascone

kis város Felső-Egyiptomban, más néven Philotera.

kis város Felső-Italiában, ma Bersello.

kis város Gallia cisalpinában, ma Chiasteggio.

kis város Gallia cispadanában Bononia-hoz (Bologna) közel.

kis város Gallia Cispadanában, ma Castel Franco

kis város Gallia Transpadana-ban, ma is Laomello;

kis város keleti Galliában, ma Briancon.

kis város Latiumban

kis város Latiumban.

kis város Sabinumban

kis város Samniumban, ma Sepino

kis város Umbriában

kis város, mely mellett a via Appia végződik, ma S. Donato

kis városi polgárjog.

kis városi.

kisded város Apuliában, Calabria határán, ma Acerenza.

kiszabott és meghatározott minőség

kiszivárog

kitataroz

kivakaró

kizáró

kizsarol

kocáról

kocsigyáros

kocsigyáros.

kölcsönözni akaró

koldusok, a Cybele papjai, a kik alamizsnát gyüjtve járogattak helységről helységre.

könnyen átjáró.

köntörfarolások.

könyvtárőr, könyvtárnok.

kopáron meredező.

köpenyben járó.

korán elpusztult város Lydiában.

korcsmáros

korcsmáros.

korcsmáros;

korcsmárosné

kőrisfáról való

kormányoz, annak előljárója

körülhatárol

körülhatárol.

körűlhatárolás

körülkarolni valakit;

körülsugároz

körülzárolás

kötény v. takaró, mellyel a római ifjak szeméremtestöket takarták el a marsmezei testi gyakorlatokon, hol különben meztelen léptek fel. Legrégebben ilyet viseltek közönségesen a rómaiak a toga alatt, tunica helyett

közbenjáró

közbenjáró (nő).

közbenjáró kapocs nélkül felállított

közbenjáró.

közbenjáró:

közbenjáróképpen lép fel

közbenjárólag

közbenjárónő

közbenjáróskodik.

közel járó

közel járó reményünkhez.

közel rokonság, oly városok között, melyek ugyanazon anyaváros telepítvényei voltak.

közelebb járó hasonlóbb

közhatározat szerint

közhelyek a városban, a hol mindenféle dologtalan ember összegyült terécselni.

közösen elhatároz v. kitűz

közösen elhatároz.

közösen meghatároz

küln. katonáról, gladiatorról -s több efféléről, elbocsátás

küln. oly karó, mely mintegy ellenséget ábrázolván, a katonák ezzel szemben a vívásban magokat gyakorolták:

küln. személyről s lelki tulajdonságról: kész valamire, nem sokat tétovázó, gyorsan elhatározott, elszánt; és hajlamait tekintve: nagyon hajlandó, könnyen rávehető valamire;

különböző időben rendkivülileg három férfiból állított testület

különféle igehatározói kifejezések «ad»-dal jelöltetnek

különféle tárgyakról, melyek járomképpen kapcsolnak össze két tárgyat, v. melyek ilyenen nyugosznak:

különféleképpen bonyolult kanyarodásokkal úszik.

külváros.

kurta korcsmáros.

kurvák után járó.

kutyáról, de emberről

kutyáról, farkát csóválja

kutyáról, farkcsóválás.

kutyatermészet (zsémbes, marós, kötekedő)

L. Aur. Cotta proetortól (71-ben Kr. e.) kiadott rendelet, mely a törvényszéki ülnököket mind a három polgárt osztályból rendelte választani; meg egy más

Labici városa alapítójának költött neve.

Labranda cariai városból való

Lagaria lucaniai városból való,

Lagyra (ma Jakta vagy Belbeck) városa lakói a Chersonesus Tauricában.

lallá-t mondva énekel, dúdol, gyermeket altató dajkáról v. anyáról

Laminium városából való Hispania Tarraconensisben;

lanistától vett (bérelt v. vásárolt),

larok és penates, mivel ezeknek minden ünnepi lakomán egy tálban ételt tettek eleikbe.

lárok, a rómaiaknál az utak, az ország stb. védistenei, tehát házi istenek, elholtak jótékony lelkei

lassan járó

lassan járó terehhordó hajó

lassan járó.

lassú előhaladásáról

latin költő Hadrianus és Antoninus császárok korában.

latinus város az appiai út mellett Antium vidékén, ma Casale di Conca

Latium és Campania határán hegyfok és város, hol a monda szerint Aeneas dajkája temetve volt; ma Gaeta

latiumi város ma Alatri

Laurentum és Lavinium nevekből alkotott uj neve annak a városnak, a melyet az említett két város lakói az Antoninusok kora óta együtt laktak;

Laus, város Hispania Boeticában.

le járó, udvari.

leckére járók

lecsapoló árok

lefegyverezett és járom alatt elhajtott

legfőbb volt a fl. Dialis, a Jupiter papja, kinek sok kiváltsága volt, lictor kisérte, sella curulis-a volt; de e kiváltsággal szembe megszorításai is voltak, lóra ülni, eskünni és éjjelre a városból kimaradni nem volt szabad. Nejétől nem válhatott el, ha

legrégibb város Corsica szigetén.

lejáró

lekantároz;

lekantározott.

lélekáros

lemészárol

lemészároltatni.

lemond a meghódításáról

lemondani jogáról

Leontopolis fővárosáról elnevezett kerület Alsó-Egyiptomban.

lépcsők nélkül való fel- vagy lejáró ut épületben

lerázza magáról;

leszivárog

Leucas városa régi neve.

levivő, lejáró út

libák csárogása

Licerium aquitaniai városból való,

Liviáról elnevezett.

lnnen bejárás, bejáróhely átalán

lóforma várostromgép.

Longula város lakói.

lóról: járomban járó

lótakaró nemezből

lovaglótakaró

lovon járó

Lydia ősi fővárosa a Pactolus partján, Croesus székvárosa, ma Szart falu

ma Albaroches.

ma is Tanaro.

ma Tanaro.

ma Taro.

ma Vico-Varo

Macaria árkádiai városból való,

madárorr

magam feje után járok

magánosok birtokáról is mezők

magáról a beszédről

magáról a betegről

magáról a szenvedélyről

magáról az életidőről

magáról gondoskodik

magáról másra hárít

magáról megfeledkezik

magas és meredek hegyfok Paphlagoniában, átellenben a Kriu Metopon-nal, ma Kerembe v. Pisello, hasonnevü várossal

magasan fekvő egynéhány város neve, Siciliában, Krimben stb.

magasan fekvő városka az Aegui hegységben Latiumban

magát károsítni ohajtó

magát kizárólag a hallásra adja

magát valamire elhatározza

magát valamire határozza

magister állása, helyzete azaz előljárói tiszte, méltósága Rómában egy köz szolgálatban levőnek:

Magnesia Moeandri városa régi neve.

majd erre, majd arra határozza el magát

majd igehatározólag okosan

Mallus városában Siliciában született

mancipatio-val járó szerződéssel

Mantua városának építője.

marha v. barom és jelesen apró barom

marhához v. baromhoz való, tartozó

marháról legel

marhatakaró.

Mariamma syriai város lakói.

Mariani melléknévvel, városi község Latiumban, ma Cerretano.

maró

maró érzés

maró gunnyal

Maro, azaz Vergilius-féle.

marok

maroknyinként

Maroneabeli.

marós

marósság

más asztaláról él.

más neve Attuli városának Hispania: Boeticában.

más tizenkét részre osztott egésznek három tizenkettedrésze

más város polgára lesz

másfelől meg zavarosan

másik tagjához betérve, a lakmározást tovább folytatja

mások szerint egy háromágu faltörő.

Massilia város kikötője.

Massiliai telepváros Hispania Tarraconensisben.

mátkáról

Medeáról,

Media fővárosa, a perzsa és később a parthus királyok lakhelye, ma Hamadan.

Medusáról

még fizetendő összeg visszatartásáról is.

még hatalmas emberek akaratáról is,

még járom alatt nem volt

még nem határoztam el egészen magamban

még nem párosodott állat

meg nem zavarodás

meg nem zavarodott.

még podgyásztakaró teherhordó állaton.

meg van határozva

meg- v. elhatároz

megálló hely, a hol a szekeresek ki szoktak fogni, út fogadó, de városban is oly ház, a hol szegény sorsu emberek, utasok is csekély bérért szállást kaptak

megegyezve elhatározzák:

megerősített felváros

meghatároz

meghatározás

meghatározás.

meghatározása.

meghatározni

meghatározó

meghatározó.

meghatározott

meghatározott alakba hozás

meghatározott és helyes mód szerint

meghatározott időszak, a melynek végével minden bérletet megujítottak

meghatározott módon.

meghatározott összegért valamit magára vállal

meghatározott pályán szabályszerüen mozog

meghatározott rend

meghatározott v. legalább jelölt időpontról

meghatározza

meghatározzák

meghatározzák hogy

meghatározzák hogy együtt uralkodjanak

megiszik = italra, tivornyára elkölt, elpazarol

meglehetősen akadály nélkül mentek a táborból a városba

megsikárol

megtakarított, megürített, letarolt.

megvált, -vásárol:

megvásárol

megvásárolhatatlan

megvásárolható

megvásárolhatóság

megvásárolt

megvásárolt.

megzavaró

megzavaró.

megzavarodás

megzavarodás szinlelése

megzavarodni és sodrából kijőni.

megzavarodott

mellé való karó, támasz

mellékneve a Carthagó helyén alapított városnak:

mellékneve Ossigi városának Hispania Baeticában.

melléknévvel, római telepváros Hispania Baeticaban, ma Ecija

mellette fekvő város Gedrosiában.

mellyel későbbi időbben a császárok alatt, többnyire keleti szertartásokkal, a fejedelmeknek és császároknak hódoltak.

mely a városból a Marsmezőre vitt.

mely azt határozta meg, hogy a birákat mely rendből kellett venni.

mely szerint a Senatus köteles volt minden népgyülés előtt előlegesen nyilatkozni, hogy a nép határozatát meg fogja erősíteni.

melybe a városi ujdonságok, az uralkodó családot illető, valamint a magán családokkal történt fontosabb események, születés, halálozás, nász stb., továbbá tanácshatározatok, császári rendeletek (alkalmasint csak főbb vonásokban) stb. voltak följegyezve.

melyben a helytartó meghatározott időkben törvényszéket tartott, tehát valamely törvényhatóság központja

melyben a szózatokat nem vásárolják

melyek hatóságilag ugyanazon kerületi fővároshoz tartoznak

melyek közül legismeretesebb az, mely Euboeának legrégibb és fővárosa volt

melyek után járó pénzbirságnak a fiscusba kellett befolyni

melyekből nedvesség szivárog, csepeg

melyekre Servius Tullius a római polgárokat adózás, hadi szolgálat és szózatolás tekinteteben felosztotta

mélyen bekanyarodó öblök.

melyet (gondolatjában) bizonyos határok közt kinézett, hogy abban auspiciumokat szemlélgessen

melyet a helytartók törvénytelenül zsaroltak, pénzzsarolás jelölésére, miért beadott panasz útján kárpótlást kértek v. kérhettek:

melyet a városi hatóság (küln. azoedilisek) ingyen rendezett rendszerint a népnek:

melyet kötélre fogtak (nem járomba)

melyet M. Agrippa vezetett be a városba; ma is szolgál, neve Trevi.

melynek fővárosa Ardea volt.

melyre nincs szőlővenyige felfutva (hogy vele mintegy párosodott volna).

menekülni akaró

Menelai portus egyiptomi város kerülete.

mentegetődzéssel valamit magáról elhárít

Mentesa hispaniai városból való;

mértani értelemben, mikor csak meghatározott körrajz jő tekintetbe

mértéken v. határon tul menés

mérve meghatároz

Mesopotamiában Mygdonia tartomány fővárosa, ma Nisibin;

mesterséges árok

mészáros

mészáros asztala

mészáros.

mészároshoz való, tartozó

Metallinum (ma Medillin) lusitaniai városból való.

mi igehatározóval v. főnévvel, néha állapotjegyzőnek hat. esetével is van kifejezve

micsoda nap volt tizenhárom nappal ezelőtt.

midőn három legiohozi reményéről le kelle mondania

midőn valaki vagy mindenik határozottan megneveztetik

milyennel az ostrom alatt levő várost körülveszik

minden áron

minden határozott feltételek nélkül

minden időben a birodalom gyarapítója, a későbbi császárok tiszteletcíme.

minden roszakaró csalás elüzője;

mindenről a mi lejt vagy emelkedik, igy pl. kaptató vagy lejtő uton, sőt városi utcában is

mindent akaró.

mindenütt ide s tova járó.

mindig három

mindjárt hogy a várost elpusztította

Minerva mellékneve a mely alatt e városban, Mantineaban és Tegeában tisztelték.

mint baromnak, hajdan embernek is eledele

mint eladó bizonyos áron valamit árul

mint közbenjáró beleelegyíti magát

mint mérték: egy maroknyi, befogott ujjal értve

mint mi is mondjuk alászállott nagy városokról «nagy temetők»

mint sajátnév egynehány római gyarmatváros neve,

Mint sajátnév, egynehány város neve Galliában, Hispaniában stb., a melyek közt legismeretesebb Lucus, a vocontiusok városa, teljes névvel: Lucus Augusti, ma Lua en Die.

Mint sajátnév: Carthago külvárosa.

mint szitokszó rabszolgáról «korbácsfoszlató»

mint szitokszó: barom, marha (emberről);

mintegy takaróval elfed

minthogy a hatvan évnél idősebb polgároknak már nem volt szavazatjoguk, ha valamelyik még is akart szavazni, a szavazóhelyre vezető feljárásról

minthogy a városiak nem oly félénkek és bátortalanok mint a falusiak

minthogy minden közhatározatot megerősített s az által érvényessé tett

mivel a régiek a philosophiát három részre osztották

mocsár Maritima városa mellett a Rhodanus torkolatánál.

mocsárokra lejtősen fekvő;

mocsáros

mocsáros hely.

mocsáros vidék déli Latiumban.

mocsáros.

mohón vásárol

mondták azonban a honn maradt polgárokról is, a mennyiben ők is felvették annak jeléül, hogy az állam háborut folytat

Mostena lydiai város lakói.

Motuca városát (Sicilia déli partján) illető, oda való.

nádpálca, mint szőlőkaró.

nagy belátás kell, hogy meghatározhassuk, mennyire lehessen a korban bizni.

nagy élvezet után nem járok mindennapiságok után.

nagy erős karó

nagy phrygiai Blaudus városából való, Zeuxis.

nagy takaró

nagy tó Bithyniában a melynek keleti végénél volt Nicoea városa, Iszniki tó

nagy vagyonáról ismeretes

nagy vérontáson vásárolt.

nagy vérontást tenni a polgárok között

nagyarmeniai várost illető.

nagyobb áron

nagyobb barom

nagyon ócsárol

nagyon sovárog

nagyon utána járó

Neapolis (Flavia) palaestinai város

Neapolis városának Samariában régi neve.

nedvtől szivárog

négy lábon járó

négyes város

néha határozatlan kicsiny számot jelöl

néha káröröm fogalmával

nehéz (poros) munkáért járó borravaló.

nehézkesen járó

nehézséggel járó

nem akarok hosszadalmas lenni.

nem akarok semmit, ellene mondani.

nem akarok tovább élni.

nem akarok tovább menni

nem akarom (nem óhajtom), hogy elmenjen,

nem füstölögnek az oltárok (nem áldoznak)

nem halló v. hallani nem akaró

nem határolt

nem károsodott

nem személyről, káros, ártalmas, veszedelmes,

nem tud magáról semmit

nem tudja elhatározni magát

nem tudja magát elhatározni

nem tudja, hova határozza magát

nem valami diszes takaróval

nem váró

nem viharos, melynél nem jár veszéllyel a kikötés.

nem zavaros vagy nem vegyített

némelyek szerint Homeros születéshelye, mely dicsőségért Rhodus, Salamis, Chios, Argos és Athenoe városai vele vetélkedtek, még ma is ugyanaz a neve

némelyek szerint ma Marosujvár, mások szerint Tövis, de tán helyesebben Bogács és Szt.-Király között feküdt.

nép határozata

néphatározat

népiesen Gnatia, kikötőváros Apulia Peucetiában, ma romjai Torre d’Egnasia v. Agnazzo mellett.

népség aquitaniai Galliában. Két törzs volt: Bit. Cubi, a mai Berry, fővárosa Bourges, és Bit. Vivisci, a mai Bordeaux táján

népség Campaniában, mely a «mons Massicus» északi oldalán lakott, fővárosuk volt Teanum, ma Teano

népség északi Galliában, a melynek fővárosa volt:

népség északi Galliában; fővárosuk volt Lutetia Parisiorum, ma Párizs.

népség északkeleti Hispaniában, a mai Cataloniában, fővárosuk volt Ausa, ma Vique

népség északkeleti Spanyolországban, melynek fővárosa Ilerda volt.

népség Paropamisadoe tartományban.

néptörzs Liburniában, a melynek fővárosa:

Neptunus három águ szigonya.

Nestorius egyházatya szülővárosa

nevelő, elébb az apáról v. gyámról, majd a poedagogusról v. római értelemben vett nevelőről is.

nevezetes a még ma is colophonium-nak nevezett gyantáról.

nevezetes Sertorius ostromáról és az ifj. Cn. Pompejus ott történt meggyilkolásáról.

nevezték Róma városának egy részét, a mai S. Pietro in vinculo táján.

nevü thessaliai város lakosai.

nevü város feküdt

nevü város latin neve

nincs határozott véleményed;

növényeket felkaróz.

növényszáron a két bog közt elnyuló egyenes izület.

nyáron

nyeregtakaró

nyolc laptól határolt test

Ó-Myndus, elpusztult város Cariában.

Ó-Paphus, város Cyprus szigetén.

Ó-Scepsis, város Mysiában.

Obulco hispaniai város mellékneve.

Obulco oppidum, város Hispania Baeticában, ma Porcuna.

óceánjáró

óceánjáró gőzös

óceánjárók előírt útvonala

óceánjárók útvonala

ócsárol

ócsárol vkit

ócsárolja saját munkáját

ócsárolja saját portékáját

ocsmány tett takarója

odaröpülés

Odenathus és Zenobia alatt a palmyrai birodalom fővárosa, a bibliai Thadmor, a melynek nagyszerü romjai még most is egy Thadmor nevü helység mellett láthatók.

olcsó áron lehet barátokat szerezni.

oltalmazó takaró

oly biztosító meghatározással, hogy

oly föld, a melynek határa még nincs polgári törvény szerint meghatározva

oly fontos ügyet előre elhatározni, annak elhatározásába bele vágni. Innen névk. előleges itéletre célzó kereset,

oly ház, épület más városokban, melyben e város tanácsa gyülésezett.

oly hely, a hol három határvonal összeér.

oly hely, hol három út ér össze

oly hely, hová az anyavárosból

oly nagy veszteségen van megvásárolva.

oly polgári bűn, mely vagy physikai vagy polgári (l. caput 2. A. b.) halált húz maga után, főbenjáró bűntény

oly személynek, kinek elhatározó s döntő hatalma van

oly város Italiában (a császárok alatt Italián kivül is), mely a római hatalom alatt saját alkotmányát, törvényét stb. megtartotta,

oly vetés, a mely a vetéstől számított három hónapra megérik.

olyan ember, ki hamisan és ármányosan vádol be valakit, hamisan vádló, fondor, törvény-facsaró

Ombos város kerülete Egyiptomban.

önelhatározásának ura

öntözővel járó.

Onuphis városához tartozó,

őrséget v. őrizetet tenni valamely városba, éppen így

ország, város, helység védistenségei.

ős város Etruriában, ma Corneto és a mellette levő romok a ma is Tarchino nevű dombon.

ős város Felső-Pannoniában

ős város Latiumban

ős város Latiumban.

ős városa a volscusoknak Latiumban

ősi kis város Latiumban, innen

ősrégi város Campaniában

ősrégi városa az Orobiusoknak Gallia Transpadanaban.

őssabinus város

Ossigi város vidéke.

összecsavarodott

összejáró

összepárosit

összevásárlás, így nevezték egy nemét a római érvényes házasságnak, melyet bizonyos formaságokkal járó álvásárral kötöttek.

összevásárol

összezavaró

összezavaró (nő).

összezavarodnak

összezavarólag.

ősváros Boeotiában.

ősváros Latiumban

öt centuriát határoló.

öt legelőkelőbb valamely városban

öt városrészből álló

ott a hol a Velia tetejéről (a Titus ive táján) a legkényelmesebb feljáró volt.

P. város alapítója.

P. városa.

P. városhoz tartozó;

P. Verg. Maro

Palica, siciliai város lakói.

pályáról eltér

papból álló testület, Mars tiszteletére, kik március elején bizonyos dalokat énekelve, fegyvertánccal stb. a várost bejárták

parancsra mint szolga udvarolni megjelenik

párnákkal és takarókkal megrak

paróka

párolás

párolgás

párolog

páros

páros almájú

párosan

párosít

párosítás

párosodás

párosodás.

párosodásra leguggol

párosodásra való vágy

párosodhatnék

párosodik

párosodnak

párosság

párosul

párosulás

parthus város az Euphrat mellett.

parti nép Gallia Belgicában, fővárosa Samarobriva, ma Amiens.

partváros Africa propriában

partváros déli Hispaniaban.

partváros Hispania Tarraconensisben

partváros Mauretania Tingitanaban

partváros neve Lucaniában

pataktól határolt.

páváról kiált

pazarol

pazarolva

Pedo, liguriai városból való.

Peltae város lakói Nagy-Phrygiában.

pénzbeli ajándék v. adomány, melyet a császárok szoktak volt a katonák között kiosztatni

pénzdarabok, a melyek három akkorák voltak, mint a rendes

pénzében csalárdul megkárosít

pénzérték meghatározása.

pénzt, vagyont s több effélét elpazarol,

pénzzel megvált valami áldozattal magáról

pénzzel vásárolt

perközbeli határozatot hoz

perpatvaros

perrel járó,

Philippolis thrák város későbbi neve.

phoeniciai gyarmatváros Hispaniában

phoeniciai szigetváros, ma Ruad

Phorcys és Ceto három leánya, a Gorgonok nővérei és őrzői.

piac valamelyik városban

picenumi partváros.

piszkos, sáros hely.

Pitinum umbriai városból való.

pókháló száláról is

polgárhoz v. polgárokhoz tartozó

polgárok

polgároktól megfosztja.

polgárosztály

Polusca város lakói.

pontosan meghatározó

pontusi város, ma Samsum

póthatározatokkal megtold.

potom áron

proconsul Bithyniában, kit 61. Kr. u. zsarolásért elitéltek

provinciából visszatérő v. oda menni akaró imperatorról, kinek, mig (triumphust nyerendő) imperiumát le nem tette, nem volt szabad a városba bémenni, hanem legalább egy mértföldnyi távolságra meg kellet állapodnia

püspöki székváros;

Puteoli városának régi neve

rá következő határozatlan módu igével

rabszolgáról ingyenevő.

rabszolgáról, a kire nyakbékót szoktak tenni.

rabszolgáról, kinek háta a gyakori verésért szinte rendes helye a korbácsnak.

rabszolgáról, kit hogy megfeszítsenek vagy meglakoltassanak, felfüggesztettek.

rakott út a városban

raktározás.

raktározó

ráró

rárohan

rárohanó

ráróni.

rárovás

régi hires város délkeleti Franciaországban, ma Marseille.

régi kikötő város Sardinia szigete déli partján

régi neve Cnidos városának Car?

régi neve Maronea városának Thraciában.

régi neve Segesta városának.

régi város

régi város a Sabinusok földjén

régi város Campaniában közel a lacus Arvernus-hoz

régi város déli Hispaniában.

régi város Etruriában

régi város Felső-Pannoniában a Duna mellett, római municipium, itt és Sabariában (Szombathely) lakott cserésen a felső-pannonia proetor, itt volt téli szállása a római hadnak és állomása a dunai hajóhadnak. Romjait a mai Hainburg és Petronell között ma is

régi város Joniában.

régi város Latiumban

régi város Latiumban (ma Ariccia), hires ligete s temploma volt itt Diánának, kit különböző sajátságos szertartásokkal tiszteltek

régi város Latiumban.

régi város Messéniában, ma Andarossa.

régi város Numidiában, ma is Larbusz v. Lorbus.

régi városa a Sabinusoknak Rómához közel.

régibb neve Cimmerium városának.

remegő és siető futkározás

rendes átjáró.

rendesen előljárókkal valamitől éppen most jövő

rendesen három: Clotho, Lachesis és Atropos.

rendesen valami előre meghatározott dologról

rév-város Etruriában; ma Civita Vecchia.

révváros Alsó-Italia nyugati partján, a Picentini vidékén, ma Salerno

révváros Boeotiában, ma Lukisi

révváros déli Paloestinában, a melynek Nagy Herodes «Agrippias» nevet adott.

révváros Hispania Tarraconensisben.

révváros Istriában, mint telepváros:

ringyrongyból álló ruhácska vagy tarka darabkákból összetoldott ruha v. takaró

Róma városa

Róma városa.

Róma városának éjjeli őrei

Roma, Aratus városa.

római császárok

római gúnyiró Domitianus és a következő császárok alatt.

római hatóságtól s annak rendelvényei szerint igazgatott város Italiában, melynek lakosai régebben nem élveztek teljes római polgárjogot.

római melléknév. Legismeretesebb P. Servilius R. néptribunus, ki ellen Ciceró a három beszédet

római polgárok

római polgárok lakta város Afrikában.

római polgárok testülete

római régi divatu kisebb fejtakaró

római telepváros

római telepváros Hispania Boeticaban

római telepváros Istriában, ma Pola.

római telepváros Mauretania Caesariensisben, ma Arzew.

római telepváros Mauretaniában, ma Mostogan.

Rómán kivül más városhoz tartozó

Rómának egyik városrésze, hol legalább a később korban a mesteremberek és könyvárusok boltjai voltak

rongyból font pokróc, a melyet vizbe mártva tűzoltásra, és várostromnál üszkök és lövegek ellen védül használtak

roppant áron

rosszúl járó ló rázóssága.

rosz akaró

roszakarók

rovarok izületeiről is.

rövid ügetéssel járó

rudhoz, karóhoz tartozó,

ruhában járó

ruháról: lefoly, hullámzóan leér a földig.

ruháról: voncolódik, hátul lelógva uszályképpen huzódik:

ruhától v. takarótól megmeztelenített

rút oldaláról tekintve

s a korról magáról

s a szerint állásának s korának is tekintetbevételével, a polgárok könyvének bizonyos osztályába beirja, mit rendesen a Censorok igazítottak, tekintettel a hadi összeirásra, a népgyülésekben gyakorolt szavazatjogra, s régebben az adóra is:

s következőleg senatus határozattá (senatus consultum) nem lehetett, hanem csak a senatus nyilatkozatának maradt

S. Julia v. Colonia Senensis, város Etruriában, ma Siena

Sabinus város Latiumban

sabinus város.

sáfárol

sáfárolása

sagulum-ban járó

sajátlag háromszoros méregkeverő

sajnálom a város szerencsétlenségét

Salaria városához

samnita népség, melynek fővárosa Bovianum volt.

samniumi város a Fucinus tava mellett, ma Alba v. Albi

samniumi város a Vulturnus balpartján, ma Alife

samniumi város Itáliában a Volturnus folyó mellett, ma Sergna

samniumi várost lakta.

sánc város v. tábor körül

saroglya

saroglya, szt. Mihály lova

sarok a lábon.

sarokba szorít

sarokba szorította

sarokkal rugott.

sáros

sárosság

scytha város.

se nem egészen megvallva, se nem határozottan tagadva

sebesen járó

selyemszövetgyáros

semmi fáradsággal v. nehézséggel, nem járó

semmi határozott tárgy v. gondolat nem tartván össze a beszédet

senatorról, midőn szavazáskor a tanácskozás tárgyáról kitérve, egyébről kezd beszélni;

senatus határozatot

Septempeda városa

Sicca városa mellékneve

sikárol

sistrum-mal járó

Sogdiana fővárosa, ma Szamarkand.

sok dologgal járó

sok esővel járó

sok nehézséggel és körülményesseggel járó

sok nehézséggel járó v. nehézségbe ütköző

sok nehézséggel nem járó.

sok porral járó

sok város Italiában és a provinciákban, jelesen

sokat akaró

sorozott római polgárokat osztotta, hogy a népgyülésen

sorshúzással határozni a provinciák kiosztását

sötétben járó

sóvárog

sóvárogva

St. város határa.

Subur városa lakói.

sugáros

Sulci város lakosai.

Sullától alapított telepváros Campaniában.

sulyáról valamit megbecsül,

sürün karózott sánc

Syphax, Masinissa s ezek utódai székvárosa, ma Constantineh Algeriában.

szabadság bizonyos időre állomásáról eltávozni

szagáról észrevesz

szájkosár marós lovak és szamarak számára

szállító fuvaros, a ki az alsúlynak való porondot a hajókra v. a hajókról elszállítja

számítás utján meghatározott

század (száz után járó kamat)

szekeren járó

szekérrel robotozó, közmunkában fuvarozó.

székváros

szélén a forum délkeleti végén a Regia és a templum Castorum közelében állott átjáró kapu

személyről, főszemely, főnök, előljáró s több efféle

szemközt járó

sziget az adriai tengeren, hasonnevü fővárossal, ma Osero.

sziget délre Elbától, a császárok alatt számkivetéshelynek használták, ma Pianosa.

sziget és hasonnevű város a ioniai parton, hibásan Arginusa-nak irva.

sziget és város a Propontisban.

sziget hasonnevü várossal Liburniában.

sziget Syracusaenál, mely a város egy részét tette.

szilaj viharok.

szilárd elhatározásom

szilárdul el van határozva.

szilárdul elhatározta meghalni;

szilárdul elhatároztam magamban

szilárdul elhatároztam magamban.

szilárdul elhatároztam.

szóbeli csatározás.

szobrász Parosból Phidias tanítványa

szőlőkacs, -kapocs, mellyel a szőlővessző a karót körülfonja.

szőlőkaró

szőlőkaró.

szőlőkarózás v. -karózat.

szőlőtő, a melynek nem kell karó.

szőlőtőkék után járó

szomoru jelenetek adják magokat elé a városban;

szomorusággal járó minősége valaminek

szónok a 3. száz végén, szerzője egy még meglevő dicsbeszédnek Maximinianus és Domitianus császárokra

Szónoklatban, valamely meghatározás

szőnyeg, részint mint ágytakaró, részint mint ágyfüggöny.

szoros átkarolás.

szőtt takaró

szövetséges neve Corfinium városnak a szövetséges háboru alatt

szövetséges társak viszonyáról: testvériség

szövetséges város Etruriában, ma Perugia.

szóvitáról;

Szt. Ágoston szülővárosa.

szűk bejáró is.

szűk határok közé foglalt

született Kr. e. 100., meghalt 47. Közélete ismeretes a történetből: háromszor nősült, 1-ső neje volt Cossutia, azután Cornelia Cinna leánya, végre Pompeja Cn. Pompejus rokona.

t. tartalék zászlóaljhoz tartozó katonák, ötödik osztálybeli polgárok

T. városhoz tartozó

tágabb értelemben facsarosan görbít

takaró

takaró alatt

takaró hártya.

takaró ruha

takaró.

takarodik

takarodj

takarodj semmiházi!

takarodj, hordd el magad, el szemeim elől!

takarók

takaróközösség

takaros

takaros saru

takarosan

takarosság

takarót tesz rá

takaróvá tett

talán eredetileg az ellenfélről valami törvényes dologban, melyre a szónok előadását fordítani gondoltatik; így használja ezen névmást Cicero Verres elleni beszédében, kizárólag Verres jelölésére

talán eredetileg Cures Sabinus város lakói, innen sabinusok és későbben

támaszkodni akaró, igyekvő.

tán facsaros mint a sodrott kötő

tanítással és példával elől járó

tárgyesetes határozatlan mód következvén utána

tartására határozott napot

tartomány Cappadociában hasonnevü várossal.

tartomány fővárosa Paropamisadában.

tartomány Itáliában Róma fővárosával, Etruria és Campania között.

tartománybeli város tisztségének v. tiszti karának főnöke, elnöke.

te valál a döntő közbenjáró, a kinek közbe lépése a háboru és béke kérdését eldöntötte

tehát ellenség pusztításáról, dulásáról, úgy pedig, hogy a pusztítás tárgya város, ház, vagy valaki tulajdona, vagyona; vagy legalább effélét kell érteni

tehát három negyednyi

tehát körülbelül «város negyed v. fertály»

tehát valakinek ügyét felkarolja

telepváros

telepvárosbeli.

téli napfordulattal járó.

teljesen: Regia C. Aurelia, város Hispania Boeticában.

templom előljárója v. előljárónője

tenger melletti város Calabriában, itt szálltak tengerre a Görögországba és keletre útazók, ma Brindisi

tengeren járó, lépdelő

tengeren szerte-járó hajós.

tengeren szertejáró;

tengeri város Chalcidice Macedoniai félsziget keleti szélén, ma Cheriasa.

tengeri város Ciliciában, Nagy Sándornak Dariuson nyert győzelméről nevezetes.

tengeri város Latiumban

tengeri város Liburniában, ma Nona.

tengermelléki város Mysiában

tengerparti város éjszaki Áfrikában, Adrumetum mellett.

tengerparti város Lyciában, ma Antifilo.

tengerparti város Syriában.

Tergeste város lakói.

természetes hangjáról

terpeszkedve járó

Theuda város Byzaciumban.

thrák nép Lycaoniában, a melynek fővárosa: Arycanda.

thrák város a Propontis mellett.

Thunnusida nevü város Numidiában.

thyrsus-sal járó

Tiberius alatt egy Persicus nevü consultól eszközölt határozat, a házassági törvényre vonatkozólag.

Tibiga városa Numidiában.

tisztítás, nyesés (fáról).

Tius város lakói Bithyniában.

tizenhárom-tizenhárom.

tizenhárom.

tó Campaniában Cumae-hez közel egy vulkános vidéken, meredek és erdővel sűrün benőtt dombok között; vize kénes volt, s kipárolgása ártalmas elannyira, hogy a madarak is kerülték (innen a neve, mely = madártalan.

tó Siciliában, Enna városa mellett, a hal a monda szerint Pluto elrabolta Proserpinát.

több kétkedéssel és határozatlansággal, mint

több municipiumokban a főhivatal három férfiból állott, a kiket így híttak.

több római telepváros neve

több rosz rabszolgáról.

több város neve

többekkel együtt határoz

többnyire csak szépészeti oldaláról viszgálva, szépségére, jelentőségre s több effélére tartozva

togában járó

tölgyfáról való

tombolva megy a városon végig

tömjént éget az oltáron.

törvény által meghatározott v. törvény szerinti:

törvénycsavaró.

törvényileg v. törvény által határozva van, hogy

törvénykezés számára meghatározott és megállapított szabályok

törvénykezésben: életben járólag, ugy hogy szabadság és élet forog kérdésben

törvényszék előtt valaki ellen eljáró, beperlő, perrel megtámadó.

továbbá ez igehatározókat:

Trapezopolis város

tréfás kifejezés, csinos, takaros.

tréfásan «Charmidestelenit« a Charmides voltáról lemond

Treventum samniumi város lakói.

Trója városa.

Tucci városának, Hispania Boeticában mellékneve

tükörgyáros

tüzet gyújt az oltáron

tűzzel járó

Tyrissa macedoniai város lakói.

udvar barom és majorság számára.

udvarol

udvaronc Cambyses perzsa király udvarában.

udvaroncok

ugarol

ugarol.

ugarolás

úgy akarod.

ugy kész pénzben mint városi házakban jól birja magát

úgy mindazáltal, hogy a páros össze köttetés és egyenlőség fogalma tulnyomó, míg ellenben ebben

Ugyanez a neve Deultum városának is Thraciában, ma Derkon.

új neve Selinus városának Cilisiában, a hol Trajanus császár meghalt.

üledéktől, mocsoktól zavaros

umbriai város lakói.

ünnepélyes körjárat a város körül az istenek kiengesztelésére

ünnepélyes lemondás a családi szentségekről (szent szokások) s azzal együtt a családról magáról is

ura a városnak, a ki a városról szabadon rendelkezik,

urán uralkodik. Innen a mértéket kijelölve, mely után szab, határoz, intéz:

uszodába járó

utána járó

utca a városban

utcáról szedett.

utjáról letér

utóbb római municipalis város Felső-Pannoniában a Duna mellett

utóljáró

úton járóról

v. csatározva

vádat meg határozó

vagy genyedéssel járó betegségek

vagy önkénytelenül nem tudván az utat vagy akarva, nem választván határozott irányt és célt;

vakaró

vakaró eszköz

vakaró kés

vakaró vassal.

valaki felett v. ellen döntőleg határoz

valaki kedvében járó

valaki vagyonát elpazarolja.

valakihez mint barát v. jóakaró csatlakozik

valakinek hátáról a nyalábot leveszi.

valakinek udvarolni;

valakinek vagy valamely személyesített tárgynak, önkénytes előhaladásáról

valakinek vagyonát elpazarolja

valakire rárohanó

valakit (hirnököt, alkudozót, közbenjárót s több effélét) megbizással elküld

valakit a polgárok közösségéből, társaságából végképpen kizárni

valakit a polgárok névsorába mint polgárt beír

valakit átkarolni

valakit átkarolni akarni

valakit főbenjáró bünténynyel vádolni

valakit v. valamit barátunk nyakáról lerázni (őt attól megszabadítani).

valakit valaminek előljárójává tesz

valakivel valami előre meghatározott dolog iránt

valamely Agrippináról elnevezve.

valamely dolgot vitatva eldönt vagy határoz róla

valamely egésznek három negyede, l. as

valamely esemény eléadásáról

valamely hellyel határos, összeér

valamely község, város vagy néptörzs birtoka

valamely magasan fekvő város lakosai.

valamely tárgynak pénzértékét meghatározza

valamely városhoz tartozó szántóföld-terület

valami árunak árát meghatározza

valami háromágu.

valami körül járó

valami után járó

valami után nem járó

valami után sovárog

valami v. valaki mögé buvik, hogy takarója v. ürügye legyen

valami vásárolt tárgyat azután észrevett hibájáért felszólításra visszamenni enged

valami vizvezeték csatornái, a melyekből a városon kivül fekvő kertek egy részét öntözték

valamiféle fejtakaró v. süveg.

valamihez mérve meghatároz

valaminek a meghatározott, kijelölt, természettől adott v. mesterségesen készített helye;

valaminek belbecsét meghatározza

valaminek elhatározó fordulatot ad

valaminek előljárója (küln. tisztviselőkről a tanácsban stb.)

valaminek értékét pénzben meghatározza, megbecsül és átalán a földmérőknél felszámít, kiszámit

valaminek fogalmát meghatározza

valaminek meghatározott alakot és minőséget ad

valaminek szorgalmasan utána járó

valamire elhatározza magát

valamire rárohan.

valamire valamit takaró s több efféle gyanánt húz:

valamiről takarót levesz, kitakar, leleplez, leföd

valamit alig váró

valamit határoz

valamit mint takarót valami tárgyra terít

valamit nem akaró

valamit valakitől kizsarol

valamivel határos

valamivel járó kedvetlenség

választott biró határozata

vallási határozatok által szentnek és sérthetetlennek nyilvánított

Van ezen kívül hasonnevü város Persisben és Syriában is.

várárok.

várban lakók, határőrök.

váró

várok míg

várok;

várokozását nagyitja

város

város a baleári szigetek nagyobbikán, ma Szinau.

város a Batavusok földjén, ma Wyk-Durstede.

város a bódámi (Boden) tónál, ma Bregenz

város a Chersonesus Tauricában.

város a Chersonesus Tauricán.

város a Duna mellett.

város a Fekete-tenger mellett, ma Varna.

város a Ferentanusok földjén Italiában.

város a galiloei tenger

város a Ganges partján Indiában.

város a Ganges partvidékin, e nép területén.

város a german ager decumanuson a Neckar mellett

város a Hirpinusok tartományában, ma Carife.

város a Kaukázuson Ázsiában.

város a kimmeriai Bosporus mellett, valószinüen azonos Sinda-val, és Sindice

város a középtenger partján.

város a lacus Benacus

város a lacus Larius (ma Lago di Como) partján, Gallia cisalpinában (Felső-Italia), vasgyárairól nevezetes, az ifjabbik Plinius hazája, ma Como

város a macedoniai Illyriában, ma Scutari

város a Marsusok földjén, ma Cerchio.

város a marsusok földjén.

város a Meliteumtól a Tigris felé vezető úton.

város a Moeotis partján.

város a Mosel mellett Trierhez közel

város a nagy Syrtisben

város a nagyobb baleari szigeten, ma Polenza.

város a pelignusok földén

város a Peloponnesusban

város a perzsa öböl partján a Tigris torkolatánál.

város a Philisteusok tartományában Paloestinában

város a picenumi parton, ma Giulia Nova

város a Propontis mellett

város a Rajna mellett a németek földjén, ma Altrip Speier mellett

város a Rajna mellett, ma Neusz.

város a sabinusok földén, ma Norcia.

város a sabinusok földén, Sallustius születéshelye, ma Amatrice

város a sabinusoknál.

város a senogallusok tartományában

város a Sequana torkolata közelében.

város a tectosagusok földén GalliaNarbonensisban

város a thraciai Chersonesusban

város a thraciai Chersonesuson.

város a thrák Chersonesuson.

város a Ticinus folyó mellett

város a venetusok tartományában, a róla adriainak nevezett tenger partján, ma Adria

város a veres tenger mellett.

város Acarnaniában

város Acarnaniában.

város Acarnaniában;

város Achajában.

város Aeolisban

város Aeolisban.

város Aethiopia Egyiptom felőli részében.

város Aethiopia és Egyiptom határán.

város Aethiopia határán.

város Aethiopiában Egyiptom határán.

város Aethiopiában Egyiptom határszélén.

város Aethiopiában.

város Aetoliában.

város Africa popriában.

város Africa proconsularisban.

város Africa propria-ban

város Africa propriában

város Africa propriában, közel Carthagohoz.

város Africa Propriaban, ma Hercla

város Africa propriában.

város Africa Zeugitanában.

város Africában.

város Áfrika belsejében.

város Afrika északi partján, ma Sabart

város Afrika propriában

város Áfrikában a kis Syrtis mellett.

város Afrikában Byzaciumban.

város Afrikában, Carthagohoz közel.

város Afrikában, hol Cato a thapsusi ütközet után magát kivégezte.

város Afrikában, ma Tripoli.

város Afrikában, nem messze a Syrtes-től.

város Afrikában.

város alsó Itáliában

város Alsó-Egyiptomban, a melynek kerülete:

város Alsó-Egyiptomban.

város Alsó-Egyptomban, ma romok Szalhadzsár mellett;

város Alsó-Italiában, ma Larino.

város Alsó-Itáliában.

város Alsó-Moesiában, ma Tultsa.

város Alsó-Moesiában.

város Alsó-Németországon.

város Alsó-Pannoniában Szlankamen táján.

város Alsó-Pannoniában, a Hiulcus mocsár mellett, a mai Vinkovce-hez közel, a bródi határezred vidékén.

város Alsó-Pannoniában, ma Novigrad a Kulpa mellett.

város Alsó-Pannoniában, Sirmium területén.

város AlsóItaliában, ma Marano.

város Apulia Dauniaban

város Apuliában

város Apuliában, az Aufidus mellett, a melynek Canna ainnis is volt a neve, nevezetes a rómaiaknak Kr. e. 216-ban ott szenvedett csatavesztéséről, ma Canne.

város Apuliában, hires vereses gyapjáról.

város Apuliában, ma Ascoli di Satriano

város Apuliában, ma Lucera.

város Apuliában, ma S. Maria de Vanze.

város Apuliában, ma Salpi falu

város Apuliában, más néven Venusia.

város Apuliában.

város Aquitania primában, ma Argenton.

város Aquitaniában

város Aquitaniában, ma Acons.

város Aquitaniában, ma Alengon v. Langon.

város Aquitaniában, ma Anterieux.

város Aquitaniában, ma Clermont.

város Aquitaniában, ma St. Bertrand de Cominges.

város Aquitaniában;

város Arabia Felix-ben.

város Arabia felix-ben; talán azonos a Ptolemaeusnál: Mariama, név alatt említettel, a mai Maribba-val.

város Arábia felixben a veres tenger partján.

város Arabia Felixben.

város Arabia petraeában, a bibliai Elath, ma Ila

város Arábia-Felixben

város Arabia-Felixben.

város Arabiában

város Arabiában.

város Arabiában;

város Arcadiában.

város Ariában a Paropamisus tövénél.

város Arianaban.

város Arkádiában.

város Armenia hatarszélén

város Armenia minor-ban.

város Arragoniában, ma Huesca.

város Assyriában.

város Athamaniában

város Athamaniában.

város Attikában.

város az

város az adriai tengerbe ömlő Aternus

város az Athos hegy tetején.

város az egyiptomi Deltában, más néven Aphroditopolis.

város az erythroei félszigeten

város az európai Sarmatiában,

város az Iberus partján Hispaniában.

város az Ossa hegy tövében Thessaliában.

város az umbriai tengermellékén Közép-Italiában, ma Fano

város Ázsiában a Fekete-tenger mellett, a mai Phanagori orosz erőd táján.

város Ázsiában.

város ázsiai Scythiában.

város Babyloniában

város Babyloniában, ma Kufa.

város Babyloniában.

város bevevő.

város Bithyniában

város Bithyniában,

város Bithyniában, ma hihetőleg Boli v. Borla.

város Bithyniában, utóbb:

város Bithyniában.

város Boeotiában a Copais tó mellett.

város Boeotiában, némelyek szerint, Tanagra

város Boeotiában.

város Boetiában.

város boldog Arábiában.

város Boldog-Arabiában

város Boldog-Arabiában.

város Britanniában

város Britanniában, ma Colchester.

város Britanniában, ma London;

város Britanniában, ma Richborough.

város Britanniában.

város Bruttiumban

város Bruttiumban, Alsó-Italiában, ma Cosenza, a nápolyi Calabria citeriore tartományban

város Bruttiumban, ma Cirella Vecchia.

város Bruttiumban.

város Byzaciumban

város Byzaciumban Afrikában.

város Byzaciumban, egy nehezen hozzáférhető oasisban, ma Kafsa.

város Calabriában

város Calabriában a japygi hegyfoknál.

város Calabriában a Metaurus folyó torkolatánál.

város Calabriában Minerva templomával, ma Castro.

város Calabriában, későbben Callipolis, ma Gallipoli.

város Calabriában, ma Bitonto

város Calabriában, ma Nardo;

város Calabriában, ma Otranto

város Calabriában, ma Vaste.

város Calabriában.

város Campania tengerpartján, Cumae és Puteoli között, híres meleg fürdőiről, miért a gazdag rómaiak ide gyültek össze kéjelegni, mulatni és hivalkodni.

város Campaniában

város Campaniában Vulturnus folyó mellett

város Campaniában, híres jó boráról, ma Calvi.

város Campaniában, közel a

város Campaniában, ma Baja.

város Campaniában, ma Guajazzo falu.

város Campaniában, ma Lacosta Rufaria.

város Campaniában, ma Nocera.

város Campaniában, ma Puzzuoli. Innen

város Campaniában, ma Vicenza;

város Campaniában, most Avella Vecchia

város Campaniában.

város Cappadociában

város Cappadociában.

város Cariában

város Cariában egy szigeten, ma Karakojan.

város Cariában ma Asyn Kalessi.

város Cariában, a Maeander mellett, ma Dzsenisér.

város Cariában, nagy kereskedéssel és iparral, de romlottságáról hirhedt

város Cariaban.

város Carnis-ban

város Cataoniában, ma Erekli.

város Celtiberiában a Bilbilis folyó partján.

város Ceos szigetén

város Chaldoeában.

város Chersonesus Tauricában.

város Cilicia és Pamphylia határán

város Ciliciában

város Ciliciában, ma Karabolat.

város Ciliciában, ma Porto Cavaliere.

város Ciliciában, régebben: Soloe.

város Ciliciában.

város Ciliciában; ma Kelenderi v. Kilindria.

város Coelesyriában.

város Colchisban.

város Commageneben

város Commageneben Syriában.

város Creta szigetén.

város Cyprus szigetén.

város Daciában, ma Kolozsvár; innen

város Daciában, római colonia, municipium jogaival felruházva

város Daciában.

város Dalmatiában

város Dalmatiában, ma Alessio, v. Les.

város Dalmatiában, ma Budua.

város Dalmatiában, másként Andretium.

város Dalmatiában, utóbb: Olfinium.

város Dalmátiában.

város Dauniában

város déli Campániában

város déli Campaniában, melyet a Vesuv kitörése 79-ben Kr. u. egészen elborított és eltemetett.

város déli Egyiptomban.

város déli Egyptomban.

város déli Hispaniában, közel a gibraltári szoroshoz,

város déli Siciliában, ma Capizzi.

város déli Thessaliában.

város délkeleti Galliában

város délkeleti Hispaniában, ma Bicerra v. Bogara.

város délkeleti Hispaniában; ma Chartagena.

város Dorisban.

város egy hasonnevü szigeten, melyet az Indus folyó két ága a tengerrel csinál; innen

város Egyiptom és Aethiopia határán.

város Egyiptom és Aethiopia határszélén.

város Egyiptom határszélén.

város Egyiptomban

város Egyiptomban a Nilus mellett

város Egyiptomban.

város Egyptom és Aethiopia határán.

város Egyptomban

város Egyptomban.

város Egyptomban;

város éjszaki Hispaniában.

város éjszakkeleti Hispaniában: ma Orgaz.

város Epirusban

város Epirusban.

város és erőd Raetiában, ma Arbon

város és erősség Alsó-Pannoniában a Duna mellett, rna Bánostor Pétervárad és Illok között.

város és folyó Lusitaniában.

város és folyó Pontusban.

város és hegyfok Joniában Colophon mellett.

város és hegyfok Mauretania Tingitanában.

város és terület Sericaban.

város és vidék Argolisban.

város és vidék Hispania Tarraconensisben, ma Lyria

város és vidék Illyriában

város északi Arcadiában.

város északi Galliában

város északi Hispaniában, ma Barcellona

város északi Hispaniában.

város északkeleti Hispaniában

város északkeleti Hispaniában, ma Baubola, Martialis költő születéshelye.

város északkeleti Hispaniában, ma Saragoza.

város északkeleti Spanyolországban.

város Etruria keleti részében,

város Etruriában

város Etruriában a via Aurelia mellett, a mai Castellacio falu táján

város Etruriában, hasonnevü tó mellett, mely ma Lago di Bracciano

város Etruriában, híres az innen nevezett énekekről

város Etruriában, ismeretes azon csatáról, melyben Catilina elesett, ma Pistoja.

város Etruriában, ma Cervetro falu

város Etruriában, ma Fiesole

város Etruriában, ma Lucca.

város Etruriában, ma Nepi.

város Etruriában, ma Orta

város Etruriában, ma Poplonia.

város Etruriában, Moecenasnak születéshelye; ma Arezzo

város Etruriában, Porsenna király székvárosa, ma Chiusi.

város Etruriában.

város Euboea szigetén.

város Euboeában, Eurytus székvárosa.

város Euboeában.

város európai Scythiában

város felső Egyiptomban

város Felső Germaniában, ma Hochmauern, Rottweil mellett.

város felső Italiában

város felső Italiában, ma Modena.

város Felső Itáliban, ma is Aquileja

város felsö Olaszországban

város Felső Pannoniában

város felső Pannoniában, ma Laybach.

város Felső-Egyiptomban.

város Felső-Egyptomban.

város Felső-Italiában a Pó mellett.

város Felső-Italiában a Po mentén.

város Felső-Itáliában ma Bergamo.

város Felső-Itáliában, Livius hazája, ma Padua.

város Felső-Italiában, ma Brescia.

város Felső-Itáliában, ma is Mantua.

város Felső-Itáliában, ma is Parma.

város Felső-Italiában, ma Majland vagy Milano.

város Felső-Italiában, ma Novara;

város Felső-Italiában, ma Piacenza.

város Felső-Pannoniában a Sabariából

város Felső-Pannoniában, ma Pettau Stiriában.

város Felső-Pannoniában.

város Galatiában közel a Halys-hoz.

város Galatiában.

város Galilaeában.

város Gallia Aquitanában, ma Bordeaux

város Gallia Aquitaniában, ma Angouleme.

város Gallia Aquitanicában, ma Blaye.

város Gallia Belgica-ban, ma Hüningen.

város Gallia Belgicában

város Gallia Belgicában a mai Bingennel átellenben.

város Gallia Belgicában, ma Arras.

város Gallia Belgicában, ma Bratuspante, rom Breteuil mellett.

város Gallia Belgicában, ma Jülich.

város Gallia Belgicában, ma Nas v. Nais az Ornez partján.

város Gallia Belgicában.

város Gallia Cisalpinaban

város Gallia Cisalpinában, azelőtt Felsina, ma Bologna

város Gallia Cisalpinában, ma Bardi.

város Gallia Cisalpinaban, ma Usselio.

város Gallia Cispadanaban

város Gallia Cispadanában az Anemo (ma Lamone) partján

város Gallia Cispadanában, egy Augustus csináltatta jó kikötővel, a hol a császárok alatt a hajóhad egy része állomásozott, még ma is Ravenna.

város Gallia Cispadanában, ma Cesena

város Gallia Cispadanában.

város Gallia Lugdunensisben,

város Gallia Lugdunensisben, ma Alise.

város Gallia Lugdunensisben, ma Auxerre.

város Gallia Lugdunensisben, ma Troyes.

város Gallia Narbonensis tengerpartján, Massilia gyarmata.

város Gallia Narbonensis-ben

város Gallia Narbonensis-ben; ma Carcassone.

város Gallia Narbonensisben

város Gallia Narbonensisben, hasonnevü folyó partján

város Gallia Narbonensisben, ma Apt.

város Gallia Narbonensisben, ma Bézíers

város Gallia Narbonensisben, ma Cavaillon.

város Gallia Narbonensisben, ma Cervera.

város Gallia Narbonensisben, ma Fréjus. Ugyan e várost így is hítták

város Gallia Narbonensisben, ma Nimes.

város Gallia Narbonensisben, ma Orange

város Gallia Narbonensisben, ma Pezenas.

város Gallia Narbonensisben, más néven Cessero.

város Gallia Narbonensisben.

város Gallia-Belgicában

város Galliában

város Galliában a Rhone partján, ma Anconne.

város Galliában az Arar mellett, ma Chalons sur Saone

város Galliában, ma Carpentras.

város Galliában, ma Lodi

város Galliában, ma Lyon.

város Galliában, ma Melun.

város Galliában, ma Meudon.

város Galliában, nem messze Massiliától, ma S. Gilles.

város Galloeciában, ma Coruna.

város Gallogroeciában.

város Gedrosiában.

város Germaniában, ma Mainz.

város Germaniában.

város hasonnevü folyó mellett Felső-Moesiában, ma Paszarovitz.

város hasonnevü folyó mellett Hispania Boeticában.

város Helvetiában

város Helvetiában, ma Basel.

város Helvetiában, ma Neufchatel.

város Helvetiában.

város Hirpinumban, ma Carbonara

város Hispania Baeticá-ban.

város Hispania Baetica-ban;

város Hispania Baeticában

város Hispania Baeticaban, ma Monclova.

város Hispania Baeticában.

város Hispania Baeticában;

város Hispania Boetica déli partján, ma Metril

város Hispania Boetica-ban

város Hispania Boeticá-ban.

város Hispania Boetica-ban;

város Hispania Boeticában

város Hispania Boeticaban, a mai Ronda la Vieja mellett.

város Hispania Boeticában, a mai St. Juan de Alfarache mellett

város Hispania Boeticában, az Anas és Tagus folyók közt;

város Hispania Boeticában, ma Antequera

város Hispania Boeticában, ma Arcos.

város Hispania Boeticában, ma Coria.

város Hispania Boeticaban, ma Sevilla.

város Hispania Boeticában, Mundától északra.

város Hispania Boeticában.

város Hispania Citeriorban, ma Villa-Franca.

város Hispania Tarraconensiben, ma Escaray v. Calzada.

város Hispania Tarraconensis-ben

város Hispania Tarraconensisben

város Hispania Tarraconensisben,

város Hispania Tarraconensisben, Boetica határszélén; ma Cazlona.

város Hispania Tarraconensisben, ma Consuegra.

város Hispania Tarraconensisben, ma Cuerva.

város Hispania Tarraconensisben, ma Jativa

város Hispania Tarraconensisben, ma Leyca.

város Hispania Tarraconensisben.

város Hispania Tarraconensisben;

város Hispania Tarraconensisbon, ma Vera.

város Hispania-Baeticában.

város Hispania-Boeticában

város Hispania-Boeticában.

város Hispania-Tarraconensisben

város Hispania-Tarraconensisben egy hasonnevü folyó

város Hispaniában

város Hispaniában az Ebron túl.

város Hispaniában, ma Adra.

város Hispaniában, ma Bayona.

város Hispaniában, ma Constantina, a Guadiana partján

város Hispaniában, nem messze Gadestől, ma Mesa de Asta

város Hispaniában.

város Hispaniában;

város Hyrcaniában.

város Iberiában Ázsiában.

város Illyriában

város Illyriában, Liburnia hajdani fővárosa, ma Szkardin

város Illyriában, ma Elbassan

város Illyriában.

város Illyricumban

város Illyricumban, közel Dyrrhachiumhoz

város Illyricumban.

város Indiában

város Indiában, Pandion székvárosa.

város Indiában.

város Isauriában.

város Istriában

város Istriában, ma Igola.

város Istriában.

város Italia 4-ik regiójában

város Italiában a Venetusok földén, ma Este

város Italiában a Venetusok földjén, ma Uderzo.

város Itáliában, az adriai tenger mellett

város Italiában, ma Castel Franco.

város Italiában.

város Jeruzsálemtől nyugatra Palaestinában.

város Joniában, a lydiai tengerpart mellett

város Joniában, melynek fő része egy (töltés által a száraz földdel összekötött) szigeten feküdt, ma Kelisman helység és S. Giovanni sziget.

város Joniában.

város Judaeában, a zsidók egyeten kikötőjével, ma Jaffa.

város Judaeában.

város Judaeában;

város Judoeában

város Judoeában.

város keleti Hispaniában, ma Rosas.

város Kis-Armeniában.

város körüli kőfal

város Közép-Germaniában

város Közép-Itáliában

város Közép-Italiában.

város Kréta szigetén, ma Retimo.

város Kréta szigetén.

város lakói

város Latiumban

város Latiumban a Liris partján

város Latiumban a Tiberis torkolatjánál.

város Latiumban Campania határán.

város Latiumban, Cicero és Marius születéshelye; ma Castellaccio

város Latiumban, hires az ott termő jó borról, ma Sezza

város Latiumban, ma Gallicano.

város Latiumban, ma Palestrina. Innen

város Latiumban, ma Piperno. Innen

város Latiumban, ma S. Angelo.

város Latiumban, ma S. Benedetto;

város Latiumban, ma Segni

város Latiumban, melyet Aeneas épitett, ma Pratica.

város Latiumban, Róma anyavárosa, melyet a monda szerint Ascanius, Aeneásnak fia alapított

város Latiumban.

város Latiumban; ma Arsoli.

város Lerina szigetén Gallia déli partjánál

város Liburniában.

város Libya belsejében.

város Libyában.

város Liguria és Etruria között.

város Liguriában

város Liguriában a Padus (Po) mellett, Mannert szerint ma Casale

város Liguriában a Padus mellett

város Liguriában, ma Polenza falu;

város Liguriában.

város Locrisban.

város Lucaniában

város Lucaniában, ma Acerno.

város Lucaniában, ma Muro.

város Lucaniában, ma Policastro

város Lucaniában, melyet Posidonianak is neveztek, ma Pesti.

város Lucaniában.

város Lusitaniában

város Lusitaniában, ma Lissabon

város Lusitaniában, ma Marvao.

város Lusitaniában, ma Tavira, lakói

város Lusitaniában, ma Thomar v. La Guarda

város Lusitaniában.

város Lybiában.

város Lycaoniában

város Lycaoniában;

város Lyciában

város Lyciában.

város Lydiában közel Ephesushoz.

város Macedóniában

város Macedoniában az Athos tövében.

város Macedoniában az Axius folyó mellett.

város Macedoniában az Axius partján.

város Macedoniában, a Strymon jobb partján egy magaslaton Amphipolissal átellenben

város Macedoniában, nem messze a Strymontól.

város Macedoniában, Orestis tartományában

város Macedoniában.

város Macedoniában;

város Majorca szigetén, ma is Palma.

város Mauretania Caesariensis-ben.

város Mauretania Caesariensisben

város Mauretania Caesariensisben.

város Mauretania Coesariensisben

város Mauretania Coesariensisben az Ampsaga folyó torkolatánál.

város Mauretania Coesariensisben.

város Mauretania Tingitanában, később Colonia Julia Campestris B.

város Mauretania Tingitanában.

város Mauretaniában

város Mauretaniában, ma Arzilla.

város Mauretaniában.

város Mauritania Caesariensisben.

város Mediában Ecbatana közelében, a hol Croesus élt megkegyelmezése után.

város Mediában,

város Mediában.

város Megaris-ban;

város Meninx szigetén Afrika partjánál.

város Mesopotamiában a Tigris mellett

város Mesopotamiában, 4 schoenosra Edessától

város Mesopotamiában, ma Amid v. Kara-Amid.

város Mesopotamiában.

város Mesopotamiában;

város Mesopotamiában; ma Charan

város Messeniában

város Messeniában.

város Moesia Superior-ban a Szávának a Dunába szakadásánál, ma Nándorfejérvár v. Belgrád

város Moesiában, ma Sophia v. Triadica Bulgáriában

város Moesiában.

város Mysiában a Propontis partján.

város Mysiában, a pergamusi királyság fővárosa.

város Mysiában.

város Nagy Phrygiában.

város Nagy-Armeniában.

város Nagy-Phrygiában, másként

város Nagy-Phrygiában.

város Nagy-Phrygiában;

város nem messze Rómától.

város neve (Kis-Mevania);

város Noricumban

város Noricumban, ma Cilly Stiriában.

város Noricumban, ma Neumarkt Stiriában.

város Noricumban, ma Pechlarn

város Noricumban, Rhoetia határán, ma Inichen.

város Noricumban.

város Numidiában

város Numidiában a Bagradas forrásai táján

város Numidiában a Középtenger mellett

város Numidiában Cirta és Carthago közt

város Numidiában, Juba király székhelye, ismeretes Scipionak Hannibalon vett győzelméről Kr. e. 201-ben

város Numidiában, közel Cirtahoz, az Ampsaga partján; hajdan püspök székhelye, ma Mela.

város Numidiában, ma Kef

város Numidiában.

város Palaestinában, a Jézus szülei lakhelye,

város Palaestinában.

város Palmyreneben.

város Paloestinában

város Paloestinában, ma Kannat.

város Paloestinában.

város Pamphyliában az Olympus hegyéhez közel.

város Pamphyliában.

város Pannoniában, ma Eszék.

város Pannoniában, mely későbben Pannonia legnagyobb városa lett

város Paphlagoniában.

város Paropamisusban.

város Parthiában.

város Perzsiában

város Perzsiában, ma Muryhab.

város Phocisban a Parnassus tövében.

város Phocisban.

város Phoeniciában Sidon és Tyrus közt, jó boráról híres, ma Szarafent

város Phoeniciában, ma Bathon falu.

város Phoeniciában.

város Phöniciában, ma Beiruth.

város Phrygia és Caria határán, ma Gheira

város Phrygiában

város Phrygiában, némelyek így olvassák Alinde.

város Phrygiában.

város Phthiotisban Thessaliában.

város Picenumban

város Picenumban, Hadrianus császár születéshelye, ma Atri

város Picenumban, ma Porto di Potenza.

város Picenumban, ma Umana distrutta

város Picenumban, ma Urbisaglia;

város Picenumban.

város Pisidiában

város Pisidiában,

város Pisidiában.

város Poeoniában, ma Bilias.

város Pontusban

város Pontusban, azelőtt: Eupatoria.

város Pontusban, innen hozták a cseresznyét Európába; ma Keresun.

város Pontusban.

város Raetiában.

város Rhoetiában, ma Feltre

város Samariában.

város Samniumban

város Samniumban, az Appius útja mellett; ma S. Maria di Goti.

város Samniumban, Campania határán

város Samniumban, ma Alfidena

város Samniumban, ma Bajano.

város Samniumban, ma Palumbaro.

város Samniumban, ma Prestia.

város Samniumban, ma Vitolano.

város Samniumban.

város Sardinia legészakibb részén:

város Sarmatiában az Isteren túl.

város Sericában

város Sicilia északi oldalán H. folyó mellett

város Sicilia északi partján

város Sicilia északi partján, Panormustól keletre, ma Castello di Solanto

város Sicilia északi partján.

város Sicilia keleti partján

város Sicilia közepén, Ceresnek egy templomával, hol a monda szerint Pluto Proserpinát elragadta volt, ma Castrogiovanne.

város Siciliában

város Siciliában, a mely Syracusaehoz tartozott.

város Siciliában, ma Asoro

város Siciliában, ma Catania.

város Siciliában, ma is Entella.

város Siciliában.

város Siciliában. ma Mandri Bianchi.

város Siciliában;

város Sogdianaban, tán = Maracanda.

város Spanyolországban

város Spanyolországban, ma Malaga.

város Susianaban.

város Syria határán az Euphratesen túl

város Syriában

város Syriában a Decapolitana regioban

város Syriában az Euphratesnél, ma Csezme v. Zima

város Syriában,

város Syriában, Commageneben.

város Syriában, ma Andrene.

város Syriában, ma is Hems, v. Haems.

város Syriában.

város területe

város Thebaisban Egyiptomban.

város Thessaliában a Titaresius és Peneus közt

város Thessaliában, Hestiaeotisban.

város Thessaliában, ma Alifaka.

város Thessaliában, ma Karadjoli.

város Thessaliában, másként Salamon.

város Thessaliában.

város Thraciában

város Thraciában a Fekete-tenger partján.

város Thraciában, hajdan királyi székváros.

város Thraciában, ma Marogna.

város Thraciában, Protagoras és Demokritus születéshelye, híres volt lakóinak együgyüségéről és balgatagságáról.

város Thraciában.

város Traciában, ismeretes egy ártalmas vizü tóról.

város Troasban.

város Troglodyticában az arab öböl mellett.

város Umbriában

város Umbriában a Nar folyó mellett, ma Narni.

város Umbriában a Sena folyó mellett.

város Umbriában Propertius költő szülővárosa, ma Assisi

város Umbriában, későbben Narnia.

város Umbriában, ma Amelia

város Umbriában, ma Bevagna.

város Umbriában, ma Foligno.

város Umbriában, ma Matelica;

város Umbriában, ma Otricoli.

város Umbriában, ma Pesaro.

város Umbriában, ma Rimini

város Umbriában, ma Spoleto

város Umbriában, nem messze Perusiától, ma Civitella d’Arno

város Umbriában.

város vagy vidék Áfrikában.

város Venetiában

város Venetiában, ma is Concordia, mint telepváros «Julia» melléknévvel

város Venetiában.

város Vindeliciában.

város Zeugitanában

város Zeugitanában, Afrikában.

város Zeugitanában.

város, hihetőleg a Callenses nevű népé Boeticában, ma Cazalla, Allaniz közelében, itt gyártottak valami nagyon könnyű téglát, a mely a vizen úszott.

város, püspök székhelye, Cappadociában.

város, tábor

városa

városa Gallia Lugdunensisben

városa mellékneve.

városának Numidiában, ma Constantine

városban

városban lakó

városbeli kormányzás.

városfal

városhoz tartozó

városi

városi élet

városi háznak.

városi helyőrségbeli

városi község a Caucasusban.

városi község a Chersonesus Taurica-ban.

városi község a frentanusok földjén Itáliában.

városi község Aethiopiában a Nilus partján.

városi község Afrika propriában.

városi község Alsó-Italiában.

városi község Alsó-Pannoniában

városi község Antiocheneben.

városi község Apuliában

városi község Apuliában.

városi község Arabiában.

városi község Arcadiában.

városi község az euganeusok földjén Felső-Italiában

városi község boldog Arábiában.

városi község Bruttiumban.

városi község Calabriában.

városi község Cariában.

városi község Coelesyriában.

városi község Dalmatiában.

városi község Etruriában

városi község Etruriában, hihetőleg a mai Monte Alfino

városi község Etruriában.

városi község Felső-Italiában.

városi község Galatiában.

városi község Gallia Aquitanicaban, ma Bergerac.

városi község Gallia Belgicában

városi község Gallia Cisalpina-ban.

városi község Gallia Narbonensisben.

városi község Gallia transpadanában.

városi község Gallia-Narbonensisben

városi község Gallia-Narbonensisben.

városi község Galliában, más néven Vesontio, ma Besancon.

városi község Gedrosiában.

városi község Hispania Baeticában.

városi község Hispania Boeticában, ma Castuera.

városi község Hispania Boeticában.

városi község Hispania citeriorban.

városi község Hispania Taraconensisben.

városi község Hispania Tarraconensisban.

városi község Hispania Tarraconensisben

városi község Hispania Tarraconensisben, ma Cascante.

városi község Hispania Tarraconensisben.

városi község Hispania-Boeticában

városi község Hispania-Boeticaban.

városi község Hispaniában,

városi község Hispaniában.

városi község Illyricumban.

városi község Indiában.

városi község Istriában.

városi község Italia 4-ik regiojában.

városi község Italiában.

városi község Közép-Italiában.

városi község Latiumban.

városi község Liburniában.

városi község Libyában.

városi község Lusitaniában, tán a mai Abrantes.

városi község Lusitaniában.

városi község Lydiában.

városi község Macedonia Chalcidion tartományában.

városi község Mauretania Caesariensisben.

városi község Mysiában.

városi község Numidiában;

városi község Paloestinában.

városi község Phocisban.

városi község Phrygiában.

városi község Picenumban.

városi község Siciliában,

városi község Siciliában.

városi község Syriában.

városi község Troasban.

városi község Umbriában.

városi község, Hispania Tarraconensisben.

városi modort és izlést utánzó

városi születésü

városiasan

városiasan.

városiasságot mutató

városka a sabinusoknál, ma Aspra.

városka éjszaki Itáliában Cremona és Verona közt, ismeretes ama csatáról, melyben Vitellius Othót megverte.

városka Latiumban

városka.

városkapu Rómában, a mely

városkormányzó

városnak nézni ki.

városnegyed

városnév

városnév:

Városnevek mellett átalán csak akkor áll ily értelemben, ha inkább a környékről van szó vagy melléknév vagy

városocska a via Aurelia mellett, ma Monte Alto;

városok feküsznek közelében, mellékén.

városok módjára.

városok, helységek, vidékek védistenségei.

városokba szállásol

városonként.

városrész Rómában a Subura szomszédjában

városrész Rómában, a Palatinus, és Capitolinus közötti völgynek az a része, a mely a vicus Tuscus és a forum boarium között volt, és a melynek a nevét még ma is fentartja a S. Giorgio in Velabro címü templom, itt áruhelyeik voltak az élelmi szereknek, kül

városrész Rómában.

városrészenként

városról és tartományról, meghódítás, bevétel, elfoglalás

várost égető

várost Margianában értve, a mely talán a mai Meru al-rud.

várostalan

várostromhoz való

vásárjáró kereskedő

vásárokra járó

vásárol

vásárolgat

vásárolható.

vásárolni vágyó.

vásárolni való

vásárolt

vásárolt tárgyak

vásárolva szerez, vásárol, vesz,

vásárolva vesz

vásáron megvett rabszolga.

vásárt határozni, hirdetni,

vaskarom

vége felé járó

végrendeletében unokájáról megfelejtkező

vele járó

vendéghaj, paróka

venni v. vásárolni akar, kíván.

vesszőnyalábbal járó

vesztegetéssel nem vásárolt

veteményt hoz v. bevásárol.

vezet be a városba

vidék Arabia Felixben egy Atta nevü városról nevezve.

vidék keleti Italiában, a mai Ancona város környékén.

vidékének fővárosa

viharos

viharos erő

viharos esős szél

viharos idő;

viharos idők

viharos jelenet gyülésen.

viharos, vihart, esőt hozó.

viharos.

viharosan.

viharozik

viharral járó

villaalaku járom, a melybe az ifju bikákat fogták, hogy megfékezhessék.

visszavásárol

vívógyakorlat, a melyben karót állítnak fel ellenség gyanánt és azon gyakorolják a vágásokat.

vízfolyás, vízcsatorna, vízárok (rendesen tágas, hosszu üreg, a melyen valamely folyadék végig foly, többnyire kőből rakva

volscus város Latiumban.

Volsiniiből Etruriában, hires stoicus bölcsész Tiberius, Vespasianus és Titus császárok alatt, Epictetus tanítója.

volskus város nem messze Coriolitól.

volt Rómában három fedett átjárás

vonatkozással Apuisgranum város nevére Apollo mellékneve, mint helyi istenségé.

vonókötél az ekén, a mely a rudat pótolta és a melyhez az ökröket kötötték, innen, fogat, egy járomba fogott marhák:

záródik

záros helyiség

zavaró

zavarodás

zavarodásba ejt

zavarodást okoz

zavarodott

zavarodott elméjében

zavarodott elmével.

zavarodott és lármás mozgásban van

zavarodottan

zavarólag és alkalmatlanul beleszól más beszédébe, szavába vág, belekotyog.

zavaros

zavaros.

zavaros;

zavarosan

Zeus és Eurynome leányai, rendesen három

zivataros

zivataros idő

zsákmány után járó.

zsarolás

zsarolni

zsibáros

zsinati határozat szerint.

zsinati határozatok.

«a kancsal mészáros nem oda üt a hová néz;»

«egy maroknyi föld»

«egyesült auspicium», mikor valami auspicium-ra szekerezvén ki, a befogott ökrök a járomból még ki nem eresztve ganéjlottak, mi az auspicium-ot megzavarta s elrontotta;

«fuszulyka-karó»

«gyertyavivő», egy szülést védő istenség, a gyermek világosságra jövetelének jelképére gyujtott gyertyaról nevezve.

«három hajós»

«háromlábu ura»

«háromszorosan»

«húrvakaró»

«könnyen áthatoló, átjáró»

«kulcsa» valamely városnak v. tartománynak

«nagy széllel járó».

«Nero városa» így akarta volt Nero császár Rómát elnevezni.

«párost v. páratlan»-t játszani.

«szinből venni akaró»

«takaro

«Veternensis» melléknévvel, Gallus császár szülővárosa;

„a város“ nevezet alatt Róma értendő

Legutóbbi keresések

gyermeket győzelem egymástól elhúz, -von nézés. jellemtelen fráter valamit (másnál) előbb tesz mak disznó módra viselkedik az evezőcsapok köze. nyelvváltság, azaz meggondolatlan beszédért való birság. idegen helyt furfangos. római férfinév a kivel nem akar tovább élni megtámadja az álladalmi birtokot kövecses törpe. üvegtészta tengeri hal jogilag ér vkit függvényváltozó -val, -vel tartó Italia Hello, I have been searching for ages and have decided that this is exactly what I am looking for and want to purchase it from you! I will send you the payment through paypal as I believe this is the best way for me to make the payment and would be the safest for both of us. I will arrange everything so you wont need to worry about transportation or having to incur any extra costs. I want you to get back to me with the present condition and tell me your last price and why do you want to sell. Please get back to me as soon as possible so we can start to make arrangements. Roberts mediastino-hilaris nyilást csinálni. jóváhagyó dereng város Campaniában.

Előzmények

aro